AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
EUROVEA
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

Prevádzkový poriadok

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK GOLEM HEALTH CLUB EUROVEA

 

 

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 554/2007 Z.z., o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

 

 

Názov prevádzky:                  GOLEM HEALTH CLUB

 

Sídlo prevádzky:                    Ballymore EUROVEA, a.s.

                                               Pribinova  1/B, 811 09  Bratislava   

                                              

Prevádzkovateľ:                     PREMIUM FIT s.r.o.

                                                                       Einsteinova 18, 851 01 Bratislava

 

IČO:                                       35 817 721

 

Zodpovedný vedúci:              Mgr. Natália Fexová

 

Telefón:                                  0917 508 670

 

e-mail:                                                eurovea@golemclub.sk                    

 

           

 

Poskytované služby:              • fitness

                                               • poskytovanie pohybových aktivít (aerobic, indoor cycling ...)

                                               • masáž

                                               • solárium

                                               • plavecký bazén

                                               • odpočiváreň

                                               • suchá sauna

                                               • parná sauna

                                               • vírivá vaňa

                                               • ochladzovacia sprcha         

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

Pre účely  tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

 

1.1.   „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia členstva podľa Prílohy č.3.

 

1.2.  „Klub“ športovo-relaxačné centrum GOLEM HEALTH CLUB prevádzkované v NC Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava.

 

1.3.  „Centrum“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB prevádzkované v NC Aupark, Einsteinova 18, Bratislava, NC Avion, Ivanská cesta 16 Bratislava, Tower 115, Pribinova 25  Bratislava, NC Aupark ZA, Veľká Okružná 59/A, Žilina, NC Aupark KE, Námestie osloboditeľov 1, Košice NC Central, Metodova 6, Bratislava.

 

1.4.  „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Klubu a Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osobám mladším ako 16 rokov je vstup do fitness zakázaný, vstup má povolený iba pod odborným dohľadom interného trénera.

 

1.5.  „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

 

 

1.6.  Otváracie hodinysú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Klubu alebo Centra. Sú uvedené na vstupe do Klubu a Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu  2.6.

 

1.7.  „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Klube a v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom, a s ktorými je užívateľ, alebo iná osoba, prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Klubu alebo Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Klubu alebo Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Klubu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku, a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Klube a v každom Centre siete  GOLEM CLUB. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

 

1.8.  „Golem karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom po podpise zmluvy a VOP (príloha č. 2).

 

1.9.  „Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. 

 

1.10.  „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.

 

1.11.  „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.

 

1.12.  „Balík“ je opakované poskytovanie služieb určitého druhu (napr. osobný tréning), ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden celok, balík je nutné zakúpiť jednorázovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny inštruktora, či trénera.

 

1.13.  Prevádzkovateľ poskytuje klientovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

 

 

 

 

 

 

 1. Podmienky prevádzky

 

2.1.Dispozične je Klub členený nasledovne: Recepcia, Fitness, Aerobik Sála, Indoor sála, Bazén, Wellness, Odpočívareň, Performance zóna, Solárium, Sociálne zariadenia, Sprchy, Šatne, Terasa.

 

2.2.Klub funguje na báze členstva pri mesačnej, 3-mesašnej, 6-mesačnej a ročnej viazanosti. Výška členského je stanovená platným cenníkom, ktorý je vždy dostupný na prevádzke a tvorí prílohu č. 3 tohto Prevádzkového poriadku.

 

2.3.Golem karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Predpokladom vystavenia členskej karty je vyhotovenie fotografie tváre užívateľa pre účely jeho identifikácie na náklady prevádzkovateľa. Bez Golem karty nebude Klientovi umožnený vstup do Klubu a do Centier. Pri strate/odcudzení/poškodení  Golem karty je Klientovi vystavená nová Golem karta za poplatok v zmysle platného cenníka.

 

2.4.Na jednu Golem kartu je umožnený vstup iba jednej osobe s výnimkou Business členstva a vstupu na voucher.

 

2.5.Pri  prvej návšteve Klubu alebo Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.

 

2.6.Klient je povinný dodržiavať  Otváracie hodiny.  V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Klubu alebo Centra vo výške podľa platného cenníka.

 

2.7.Klient si môže dobíjať kredit v hotovosti alebo platobnou kartou pri každej návšteve Klubu.

 

2.8   Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi na skupinové cvičenie.

 

2.9  V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť.

 

2.10   Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho Golem karty na kartu iného Klienta alebo nového Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii Klubu.

 

2.11   K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky. Klientovi je pri vstupe pridelený kľúč a zámok.

 

2.12   Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Klube, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do safe-deposit boxov cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 350,00 €, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku.

 

2.13   Klient si môže na základe dohody s Prevádzkovateľom prenajať na dohodnuté obdobie skrinku v šatni. V takomto prípade je klient oprávnený prenajatú skrinku užívať po dobu nájmu za predpokladu, že riadne uhradil nájomné.

 

2.14   V prípade ak uplynula doba prenájmu je klient povinný skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

 

2.15   V prípade ak Klient nemá skrinku prenajatú od Prevádzkovateľa je Klient povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.

 

2.16   Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu 2.14. a 2.15. tohto článku, Prevádzkovateľ  má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. po dobe nájmu násilne otvoriť.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného cenníka Klubu.

 

 

2.17   Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.

 

2.18   Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/zámku/G-karty/uteráku/plachty je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za kľuč/zámok/uterák/plachtu, ktoré obdržal na recepcii, počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť.

 

2.19   Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Klubu (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

 

2.20   Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.

 

2.21   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Klubu v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

 

2.22   Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Klubu.

 

2.23   Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Klubu.

 

2.24   Do bazéna je zakázané vstupovať s plávacími pomôckami okrem hodín s trénerom.

 

2.25   Klienti využívajú Prevádzkovú časť Klubu na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

 

2.26   Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania členského poplatku, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.

 

2.27   Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

 

2.28   Externý tréner je povinný uhradiť mesačný trénerský poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Klubu Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Klube a nemôže využívať benefity klientov ako uterák a plachtu zdarma a ani využívať časť Wellness centra.

 

2.29  Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť návštevníkovi vstup do Klubu, čím taktiež zaniká právo na vrátenie kreditu na jeho Golem karte.

 

2.30   V celom Klube platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Golem Clubu je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

 

2.31   Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Klubu sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 

2.32   Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne, a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

 

2.33   V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

 

2.34   Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.

 

2.35   V prípade reklamácie zostatku kreditu na Golem karte je Klient povinný predložiť doklad o dobití.

 

2.36   Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Golem Clubu.

 

2.37   V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

 

 1. 3.     Starostlivosť o čistotu

 

 

3.1.Upratovanie priestorov Klubu sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 

3.2. Za dezinfekciu, čistenie, upratovanie, ako aj za všetky činnosti spojené s čistotou a poriadkom na celej prevádzke, je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 

3.3.Rolky umiestnené v priestoroch Klubu sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.

 

 

 

Prevádzkový poriadok je platný od 01.08.2015

 

 

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku prevádzky GOLEM HEALTH CLUB.

Zásady ochrany zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

 

 

Zdravotné kontraindikácie 

 

    srdcová slabosť

    osoby so srdcovým stimulátorom

    všetky krvácavé stavy

    všetky horúčkové ochorenia

    gravidita, dojčenie

    Infekčné kožné choroby

    kŕčové žily /varixy/

    vysoký krvný tlak

    osoby s kovovými transplantátmi

 

 

 

Masážna miestnosť

 

 

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb,

zakázané úkony pri poskytovaní služieb

 

 

Druh a spôsob poskytovania služieb

– masáže:  reflexná masáž, ručná fyzioterapeutická masáž (klasická masáž), športová masáž, bankovanie, manuálna lymfodrenáž.

Kontraindikácie a zakázané úkony – nie sú.

Úkony ( masáže) nie je vhodné vykonávať na zjavne chorej pokožke a u osôb s parazitárnymi ochoreniami.

Služby v zariadení starostlivosti o ľudské telo nemožno poskytnúť zákazníkovi, ktorý je pod vplyvom alkoholu, príp. inej omamnej látky.

 

 

 1. Zamestnanci sú povinní dodržiavať v prevádzke hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia.
 2. Zamestnanci musia mať čistý pracovný odev, obuv a po každej masáži sú povinní si umyť ruky antibakteriálnym mydlom pod tečúcou vodou.
 3. Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku.
 4. Je zabezpečené pravidelné vetranie prevádzky.
 5. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

 

 

 

Hygienické zásady pri obsluhe zákazníka

 

 1. Pri poranení zákazníka je potrebné ošetriť ranu dostupnými prostriedkami z lekárničky prvej pomoci.
 2. Na zastavenie krvácania pri poranení zákazníka použiť jednorazové tampóny s namočením v dezinfekčnom prostriedku na rany. V prípade väčšieho poranenia je potrebné odporučiť ošetrenie u lekára a o tomto zranení vykonať na prevádzke záznam.
 3. V zariadení  používam len také pracovné pomôcky na opakované použitie, ktoré mi umožňujú ich ľahké čistenie. Tieto pracovné pomôcky , napr. sklené banky na bankovanie po každom použití dôkladne umyjem teplou vodou s prídavkom saponátu.

 

 

Zdravotné kontraindikácie 

 

    srdcová slabosť

    osoby so srdcovým stimulátorom

    všetky krvácavé stavy

    všetky horúčkové ochorenia

    gravidita, dojčenie

    Infekčné kožné choroby

    kŕčové žily /varixy/

    osoby s kovovými transplantátmi

    vysoký krvný tlak

 

 

Solárium

 

Poskytovaná služba v zariadení:       kozmetické opaľovanie pokožky zdrojmi                                                                                  umelého UV  žiarenia

 

Používané nástroje:                           ULTRASUN SunBurst 4500 3 x 500 Ultra Turbo (horizontálne solárium)

 

 

 

                                        Podmienky prevádzky a zásady ochrany

                                 zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

 

Tieto ustanovenia majú za cieľ zabezpečiť ochranu zdravia zákazníkov, nakoľko okrem pozitívneho vplyvu na zdravie môže pri nesprávnom opaľovaní v soláriách dochádzať aj k poškodeniu zdravia.

 

 

 

Prístroje, pracovné nástroje a pomôcky

 

 

 1. Je potrebné viesť záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja.
 2. Záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja obsahuje dátum a čas každého použitia opaľovacieho prístroja a priebežný súčet hodín čistého času svietenia žiaričov.
 3. Návod na použitie opaľovacieho prístroja musí byť k dispozícii personálu.
 4. Návod na použitie opaľovacieho prístroja obsahuje:

-            čas počiatočného ožiarenia pre neopálenú pokožku a osobitne citlivú pokožku,

-            odporúčaný čas ožiarenia podľa typu pokožky a typu žiariča

-            odporúčané intervaly medzi jednotlivými sériami ožarovania

-            odporúčané ochranné pomôcky pre obsluhu solária a pomôcky na ochranu očí ožarovanej osoby

 

 1. Limity ultrafialového žiarenia sa ustanovujú podľa tabuľky uvedenej v návode na použitie.

 

 

 

Zdravotné kontraindikácie 

 

    poškodenie pokožky, alergie

    erytérmy  (spálenie)

    starnutie pokožky

    poškodenie sietnice, sivý zákal

 

 

Sauna

 

Poskytovaná služba v zariadení:      

 

• parná sauna (6 osôb) - jemný prevlhčený kúpeľ s klímou nastaviteľnou do 45°C a relatívnou vlhkosťou vzduchu max. 100%

• suchá sauna (8 osôb) - teplovzdušný kúpeľ s teplotami od 80 do 100°C a s nepatrnou relatívnou vlhkost’ou vzduchu do cca 6-15%

• suchá sauna (4 osôb) – teplovzdušný bylinný kúpeľ s teplotami od 80 do 100°C a s nepatrnou relatívnou vlhkost’ou vzduchu do cca 6-15%

• odpočiváreň - ležadlá sú potiahnuté ľahko udržiavateľným povrchom

• ochladzovacie sprchy

 

Kúpeľ v saune je určený predovšetkým zdravým osobám. Osoby trpiace cievnymi a srdcovými ochoreniami môžu používat’ saunu po porade s lekárom.

Do sauny nemajú prístup osoby,  ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou,  ďalej osoby s chorobami vzbudzujúcimi odpor, najmä kožnými vyrážkami, otvorenými hnisavými, alebo krvavými ranami a pod.

Vstup nie je povolený ani osobám,  ktoré trpia prenosnými chorobami a tiež bacilonosičom, ako i osobám. u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba. Nie je povolený vstup osobám podnapitým, zahmyzeným a špinavým. Pracovníci sauny sú poučení o zjavných príznakoch uvedených chorôb.

 

V prevádzke dodržujeme hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná Jela Furuczová. Prevádzkovatel’ zariadenia dbá na to, aby opatrenia na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky vykonávali všetci pracovníci a ich

Dodržiavanie sústavne kontroluje. Predovšetkým zabezpečuje ochranu pred prenosnými chorobami.

Prevádzkovateľ a pracovník obsluhujúci saunu sú zdravotne a odborne spôsobilí v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Platné zdravotné preukazy a osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú v zariadení k dispozícii k nahliadnutiu. Pri obsluhe sauny sa postupuje poďla návodov od výrobcu.

 

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV SAUNY

 

Počas kúpeľa sa nesmie piť a jesť . Vo všetkých priestoroch sauny je zakázané fajčiť.  Na dobre viditeľnom mieste (pri vstupe do priestoru sáun) je vyvesený prevádzkový poriadok sauny, obsahujúci pokyny pre návštevníka o kontraindikáciách sauny, o správaní  sa v saune, použití kúpeľa, poskytnutí prvej pomoci a pod. a poučenie o postupe pre dosiahnutie správneho fyziologického účinku sauny:

I. Každý klient má čistý uterák, plachtu. Pri vstupe do sauny musí byt’ návštevník nahý (zahalený v plachte).

2. Pred vstupom do sauny je každý návštevník povinný sa dôkladne umyt’ mydlom a osprchovat’.

3. Do sauny vstupujte nahí a suchí  čím vyvoláte vyšší efekt potenia sa.

4. V potiarni dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a mőžu spósobiť bolesti hlavy.

S. V potiarni môžete sedieť ak to dovoľuje množstvo návštevníkov sauny aj ležať,  a to len na plachte.

6. Počas potenia môžete vykonať samo masáž tela rukami alebo Vami prinesenou masážnou kefou, čím sa zvýši efekt prekrvenia pokožky a jej očistenia.

7. Dokonalé prekrvenie organizmu v potiarni sa dosiahne v priebehu 10-15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou,  a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo ochladzujte zásadne od nôh smerom hore Osušte sa a krátko pobudnite mimo potiarne. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, najmenej však trikrát.

8. Po poslednom pobyte v potiarni si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha.

9. Navštívte odpočiváreň, zabalťe sa do deky a zostaňte ležat’ asi pol hodiny. Ležte uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.

10. V priestoroch sauny je zakázané konzumovat’ potraviny, alkoholické nápoje a fajčiť.

11. V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihned’ vyhľadajte zamestnanca wellness.

 

 

Bazén

 

Poskytované služby : oddychové kúpanie

 

V zariadení je celoročne k dispozícii:

 

• plavecký bazén ( max. 15 osôb)  má rozmery , dĺžka 11,95 m, šírka 7,50 m  a hĺbku 1,80 m, Vyrovnávacia nádrž má rozmery, dĺžka 8,52 m, šírka 2,60 m a hĺbka 0,91 m.   Kapacita bazéna je max. 15 osôb, vzhľadom na jeho rozmer.

 

• vírivé vane 2 ks ( max.  4  osôb) )  má rozmery, priemer 2 530 cm.  Vyrovnávacia nádrže má  rozmery, šírka 3,70 m a hĺbka 0,95 m.  Kapacita vane je max. 4 osôb, vzhľadom na jeho rozmer.

 

Základné údaje o vode na kúpanie

Teplota vody v plaveckom bazéne, je max. +28 .

Informácie o teplote vody v bazéne a  teplote vzduchu sa aktuálne uvádzajú každý deň na prístupnom a viditeľnom  mieste.

Bazén je napúšťaný  pitnou vodou z verejného vodného zdroja.

Spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie

Prevádzkovateľ, konkrétne určená zodpovedná osoba  je povinná denne sledovať reakciu vody, teplotu vody (3x denne), koncentráciu voľného aj viazaného chlóru (3x denne) a priehľadnosť vody. Tieto informácie zapisuje do prevádzkového denníku.

Ostatné ukazovatele sledujeme v pravidelných intervaloch v zmysle platnej legislatívy, táto povinnosť je zmluvne zabezpečená prostredníctvom . . . . . . . . . . . . . . . . .

Príslušná tabuľka v prílohe je súčasťou prevádzkového poriadku, pričom uvádzaná frekvencia jednotlivých vyšetrení je pre naše bazény, t.j. bazény s recirkuláciou vody s celoročnou prevádzkou.

Úprava vody v bazéne sa vykonáva automaticky pomocou systému automatického dávkovania tekutých chemických prípravkov s meracím a regulačným prístrojom pre riadenie kvality bazénovej vody Analyt 2 / Analyt 3.

Na úpravu vody sa používajú tekuté prípravky od povolených výrobcov (viď. príloha) Zloženie prípravkov je uvedené v priložených bezpečnostných listoch. Postup dávkovania a údržby vody sa riadi podľa priloženého návodu na údržbu v bazénoch.

Vzorky vody odoberáme vo vrstve vody 10 cm od hladiny alebo priamo z meracej cely dávkovacieho systému v strojovni.

Hodnotu pH a voľného chlóru odčítavame z displeja riadiacej jednotky dávkovacieho systému umiestneného v strojovni bazéna. Keďže filtrácia vody a jej ohrev v bazéne je riadená automatickým riadiacim systémom, zapnutie a vypnutie recirkulácie a ohrevu vody prebieha podľa programovo nastavených prevádzkových stavov. Po zapnutí filtrácie začína automaticky aj kontinuálne meranie vody a dávkovanie príslušných chemických prípravkov.

Pred začatím prevádzky denne odčítame z displeja hodnotu voľného chlóru, ktorého hodnota je zapísaná do prevádzkového denníka. Zároveň sa pred začatím prevádzky odčíta aj hodnota pH. Hodnota voľného chlóru sa odmeria ešte 2 x v 3 - hodinových intervaloch  počas prevádzky a súčasne odmeriame aj teplotu vody. Referenčné hodnoty dávkovacieho systému sú nastavené nasledovne: pH=7,00,  voľný CI najviac 0,30 mg/l. Prípustné hodnoty sú rozmedzí pH = 6,5 až 8,50; voľný Cl - najviac 0,5 mg/l; viazaný Cl = 0,30 mg/l.

 

Každý deň vykonáme porovnávacie meranie pH a voľného chlóru tabletovým fotometrom alebo pomocou analytických setov účelom je zistiť disproporcie medzi hodnotami zobrazovanými na displeji dávkovacieho systému a hodnotami nameranými ručne. Disproporcia väčšia ako 0,2 indikuje potrebu kalibrovania sondy pH-mínus a sondy Cl. Bez ohľadu na to je potrebné obe sondy vyčistiť a kalibrovať 1 x za 4 týždne.

Účinnosť úpravne vody, správne fungovanie technického vybavenia bazénu vrátane meracích

a regulačných zariadení sa kontroluje 1 x týždenne.  O výsledkoch kontrol a všetkých

vykonaných opatreniach (dopúšťanie vody, čistenie bazénu, atď.) vedieme písomný záznam

v prevádzkovom denníku bazénu.

Všetky prípravky sa dávkujú automaticky priamo do potrubného rozvodu recirkulácie počas chodu filtračného čerpadla.

Balenia s používanou chémiou sa nachádzajú priamo v strojovni v blízkosti  dávkovacieho systému bazéna. Bazénovú chémiu odoberáme od spoločnosti (viď. zmluva)

Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na kúpanie je oznámené Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Bratislave.

Spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazéne

Základné požiadavky kladené na bazénovú vodu sú zdravotná nezávadnosť a čírosť. Do bazénovej vody sa v každej chvíli dostáva množstvo mikroorganizmov zo vzduchu, prachom a z tiel kúpajúcich sa. Bez vhodnej chemickej úpravy by sa zohriata bazénová voda znehodnotila za niekoľko hodín. Pre udržanie kvality vody používame tieto základné postupy:

- dezinfekcia

- úprava hodnoty pH

- čírenie.

 

DEZINFEKCIA

Pre udržanie zdravotnej nezávadnosti vody v bazéne je nutné ju priebežne dezinfikovať. Dezinfekciu vody vykonávame dávkovaním chlórnanu sodného /NaCIO/ do bazénovej vody.

Do pôvodnej plastovej nádrže (od výrobcu) s neriedeným chlórnanom sodným vložte saciu zostavu dávkovacieho čerpadla. Úpravňa bazénovej vody musí byt’ zapnutá (t.j. v chode) v automatickej prevádzke. Otvorte pravý ventil na puzdrách meracích sond a ľavým ventilom doregulujte prietok vody podľa požadovaných hodnôt. Pozor, ak sú vypnuté cirkulačné čerpadlá úpravne vody, potom sa dávkovacie čerpadlá tiež samočinne vypnú. Po zapnutí čerpadiel úpravne vody Sa dávkovacie čerpadlá opäť zapnú.

Aby bol účinok chlóru dostatočný, musí byt’ obsah voľného chlóru v bazénovej vode v rozmedzí 0,2 - 0,5 mg/1 (pri pH vody 6,8 - 7,2). Riadiaci systém porovná nameranú hodnotu chlóru z meracej sondy s požadovanou nastavenou hodnotou a upraví chod dávkovacieho čerpadla. Ak je nameraná hodnota chlóru nízka, pracuje dávkovacie čerpadlo s vyššou frekvenciou a dávkuje väčšie množstvo chlórnanu. Čím sa nameraná hodnota viac približuje nastavenej (požadovanej), tým viac sa frekvencia dávkovacieho čerpadla spomaľuje a dávka chlórnanu sa zmenšuje.

 

 

Hodnotu voľného a viazaného chlóru je nutné merať, v zmysle „Vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z. z.“,  trikrát denne aj priamo v bazéne ručne, pre porovnanie s údajom na displeji riadiaceho systému. Zabráni sa tak prechlórovaniu, resp. odstaveniu dezinfekcie bazénovej vody pri zlyhaní sondy a vyhodnotení nesprávnych hodnôt riadiacim systémom.

Meraciu sondu je potrebné pravidelne kontrolovať a kalibrovať. Životnosť sondy pri skladovaní je 1 rok, životnosť elektrolytu je 1 rok.

Dezinfekčný prostriedok (NaCIO) sa čerpá priamo z plastovej nádrže, v ktorej je dodávaný. Je vedený hadičkou cez dávkovacie čerpadlo zaústenou injekčným ventilom do potrubia za filtre. Čistotu a priechodnosť hadičiek a injekčných ventilov je nutné minimálne 1 x mesačne kontrolovať. Pri upchaní hadičky, alebo injekčného ventilu môže dôjsť pri snahe o dávkovanie média dávkovacím čerpadlom do potrubia k prasknutiu hadičky a vydávkovaniu celého obsahu zásobnej nádrže na podlahu strojovne (pripadne na zariadenia situované pod trasou hadičky). Raz ročne je potrebné tlakové hadičky (na výtlaku z čerpadla) vymeniť.

Pri vyčerpaní dezinfekčného prostriedku z nádrže vymeňte prázdnu nádrž za plnú a skontrolujte, či čerpadlo nie je zavzdušnené. Ak áno, odpojte hadičku na injekčnom ventile namontovanom v mieste dávkovania do potrubia a počkajte, pokiaľ čerpadlo nezačne normálne pracovať. Ak je v hadičke viditeľný posun dávkovanej látky v intervaloch  zhodujúcich sa s frekvenciou pracovného zdvihu čerpadla, zapojte hadičku späť na injekčný ventil.

HODNOTA pH

Hodnota pH Vás informuje o posuve kvality vody do oblasti kyslej (pH pod 7) alebo zásaditej (pH nad 7). Hodnotu pH udržiavajte v rozsahu 6,8 až 7,2. Pri vyšších hodnotách voda dráždi oči a pokožku. Zároveň sa prudko znižuje dezinfekčný účinok chlóru. Pri poklese hodnoty pH pod 6,8 sa voda stáva agresívnou voči kovovým častiam.

Do zmiešavacej nádrže pod dávkovacím čerpadlom na dávkovanie korektora pH nalejte 1 diel vody (napr. 40 l) a 1 diel produktu pH mínus - 33% HCL (40 1), alebo neriedenú kyselinu sírovú — 37% H2SO4. Úpravňa bazénovej vody musí byť zapnutá (t.j. v chode) v automatickej prevádzke.

Hodnotu pH je nutné merať minimálne jedenkrát za deň v zmysle „Vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z. z.”, aj priamo v bazéne ručne, pre porovnanie s údajom na displeji riadiaceho systému. Zabráni sa tak predávkovaniu korektora pH (a posun hodnoty pH v bazéne pod hodnotu 6,8), resp. odstaveniu dávkovania korektora (a posun hodnoty pH v bazéne nad hodnotu 7,2) pri zlyhaní pH sondy a vyhodnotení nesprávnych hodnôt riadiacim systémom.

Čistotu a priechodnosť hadičiek a injekčných ventilov je nutné minimálne 1 x mesačne kontrolovať. Pri upchaní hadičky alebo injekčného ventilu môže dôjsť pri snahe o dávkovanie média dávkovacím čerpadlom do potrubia k prasknutiu hadičky a vydávkovaniu celého obsahu zásobnej nádrže na podlahu strojovne (prípadne na zariadenia situované pod trasou hadičky). Raz ročne je potrebné tlakové hadičky (na výtlaku z čerpadla) vymeniť. Po odladení riadiaceho systému nemeňte jeho nastavenie. Za nesprávnu funkciu zariadenia spôsobenú neodborným zásahom a zmenou nastavení dodávateľ neberie zodpovednosť.

 

Vypúšťanie bazéna

Na zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody sa celý objem bazénu vypúšťa  najmenej 1 x za 12 mesiacov, pričom v prípade zhoršenia kvality vody v bazéne, je voda okamžite vypustená, bazén vyčistený, vydezinfikovaný, vypláchnutý a napustený čerstvou pitnou vodou.

Ak chcete bazén vypustiť, vypnite najprv dávkovanie chemikálií, úpravňu vody a ohrev. Z bazéna odstráňte všetky voľné predmety. Dbajte, aby počas vypúšťania neboli v bazéne ľudia! Bazén sa vypustí pomocou 6-cestného ventilu. Treba otvoriť príslušné guľové ventily.

Po každom vypustení vody bazén aj s jeho vybavením mechanicky očistíme, vydezinfikujeme a následne opláchneme. Na jeho sanitáciu sa nikdy nepoužívajú penivé saponáty ani abrazívne prostriedky!

Spôsob údržby a čistenia priestorov bazénu, jeho príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode.

Zabezpečujeme pravidelné čistenie stien a dna bazénov, aby nedochádzalo k tvorbe sedimentov a nárastov a to tak, aby pri čistení nedochádzalo k ich uvoľňovaniu do vody na kúpanie. Dno a steny bazéna čistíme ručne.

Okolie bazénu čistíme a dezinfikujeme denne a podľa potreby aj počas prevádzky.

Celkové čistenie a dezinfekcia bazénu sa vykonáva pri ich vypustení - najmenej 2 x do roka.

Pranie pieskového filtra a  čistenie lapača hrubých nečistôt (predfilter filtračného čerpadla) sa vykonáva podľa potreby - aj denne (minimálne 2 x týždenne).

Pracovníci sú poučení ako manipulovať s dezinfekčnými a čistiacimi prípravkami a na možné alergické reakcie na dezinfekčné roztoky.

Zásady prevádzky a údržby zariadení bazénu (povinnosti zamestnancov)

Pracovníci vykonávajúci zdravotné zabezpečenie vody na kúpanie, meranie ukazovateľov kvality vody na kúpanie a udržiavanie zariadenia súvisiaceho s kvalitou vody na kúpanie vrátane všetkých vedúcich pracovníkov vlastnia zdravotný preukaz a sú odborne spôsobili na výkon epidemiologicky závažnej činnosti.

V priestoroch bazéna zabezpečujeme pravidelné upratovanie všetkých priestorov a zariadení. Záchod a jeho sedadlo, umývadlo, podlaha šatní a spŕch  sa umývajú dezinfekčným roztokom podľa  potreby, minimálne jeden krát za deň. Upratovanie a vetranie priestorov vykonávame denne.

Za dodržiavanie hygienických požiadaviek v priestoroch bazénov  je zodpovedný . . . . . . . . . .  Je povinný vykonať každodenne vždy pred začatím prevádzky prehliadku všetkých priestorov, miestností a zariadení a presvedčiť sa o vykonaní upratovania a dezinfekcie. Počas prevádzky je povinný dozerať na riadny chod všetkých zariadení, sledovať, či všetci návštevníci dodržujú pokyny pre návštevníkov a zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov. Je povinný tiež dbať, aby do priestorov bazénov bol povolený vstup iba prípustnému počtu osôb stanovenému v tomto prevádzkovom poriadku.

V strojovni je umiestnená schéma celej prevádzky s opisom funkcií a s návodom na obsluhu. Prevádzkovateľ udržiava vo funkčnom prevádzkovom stave technologické zariadenie (filtre, recirkuláciu, zdravotné zabezpečenie a pod.)

-           výmena piesku a štrku vo filtri ....................................................1 x za 2,5 roka

-           výmena chemizačných hadičiek...................................................1 x ročne

-           kontrola a čistenie chemizačných hadičiek...................................1 x za 4 týždne

-           kontrola a čistenie chemizačných injekčných ventilov.................1 x za 4 týždne

-           kalibrácia sond pH a Cl ................................................................1 x za 4 týždne

-           výmena vody v bazéne a vo vyrovnávacej nádrži ........................najmenej 2 x ročne

-           Čistenie bazéna a vyrovnávacej nádrže ........................................najmenej 2 x ročne

-           pranie filtra ...................................................................................2 x týždenne

-           výmena sond pH - mínus a Cl za nové.......................................po neúspešnej     opakovanej kalibrácii

-           používať  iba odporúčané prípravky na dezinfekciu a čistenie bazéna

 

Za vyhovujúcu  kvalitu vody v bazénoch, denne sledovanie vybraných ukazovateľov a ich zaznamenávanie do prevádzkového denníka je zodpovedný  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Počas prevádzky je povinný sledovať či sa dodržiavajú podmienky prevádzkového poriadku, najmä úpravy, dezinfekcie a recirkulácie vody a zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov.

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi.

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša, nádoby sa denne čista a dezinfikujú.

Odpadová voda je vypúšťaná do verejnej kanalizácie.

Zásady správania sa návštevníkov bazéna.

- každý z návštevníkov je povinný pred použitím bazénu dôkladne sa umyť mydlom v priestore spŕch, prípadne použiť’ WC,

- vstup do bazénu je povolený iba v plavkách, iný kúpací odev nie je povolený,

- z  návštevy bazénu sú vylúčené deti do 16 rokov bez sprievodu dospelých.

- z návštevy  bazénu sú vylúčené akékoľvek  osoby, ktoré sú postihnuté akoukoľvek  kožnou chorobou, zvýšenou teplotou a pod., osoby v podnapitom stave. Rovnako sa môže vylúčiť návšteva bazénu osobám, ktoré by mali rušivý vplyv na poriadok, bezpečnosť prevádzky a čistotu bazénu, ako aj osobám nerešpektujúcim mravné spoločenské zásady.

- každý z návštevníkov je povinný šetriť zariadenie bazénu, šetriť energiou, vodou (zastavenie spŕch). Pri zistení závad  v priestore bazénu žiadame návštevníkov, aby ich nahlásili službukonajúcemu personálu.

- za poranenie a úrazy, ktoré si návštevník zapríčiní vlastnou neopatrnosťou  alebo nedodržiavaním bazénového poriadku nenesie prevádzkovateľ bazénu žiadnu zodpovednosť

- návštevník bazénu je povinný dodržať dobu určenú na pobyt  v bazéne. Pri skupinových návštevách v termínoch určených na prenájom, je skupina povinná dodržať stanovený čas pobytu. V prípade nedodržania dohodnutého času pobytu, môže prevádzkovateľ bazénu dal’ k úhrade celý začatý interval.

- každý návštevník bazénu je povinný riadiť sa pokynmi zamestnancov  bazénu, ktorí sú zodpovední za plynulosť prevádzky a dodržiavanie bazénového poriadku (recepčná, plavčík, masér)

-  predmety, ktoré návštevník nájde v priestoroch bazénu, odovzdá službukonajúcemu personálu alebo stratu nahlási na rovnakom mieste.

V priestoroch bazénu je zakázané

- kričať, pískať; robiť zbytočný hluk, behať (nebezpečenstvo  pokĺznutia), vzájomne sa potápať,  hádzať druhé osoby do vody. .Je zakázané skákať do vody zo strán bazénu, vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov,  pľuvať na podlahu a do vody, používať pred kúpaním krémy či oleje a bez umytia vstupovať do bazénu,

- odhadzovať predmety v sklenenom obale (šampóny...) a konzumovať potraviny v priestore bazénu.

- je zakázané vstupovať do bazénu bez osprchovania, s potápačskými potrebami ako sú veľké okuliare a plutvy.

- rovnako sa zakazuje vyžadovať služby od zamestnancov, ktoré odporujú bazénovému poriadku, svojvoľne používať lekárničku, volať o pomoc vo vode bez dôvodu.

- prísne sa zakazuje vstup v obuvi do celého priestoru bazénu (šatňa, bazén). Vstup do šatní a na schody bazénu je možný iba v prehliadnutých (dezinfikovaných) prezuvkách. Používanie plaveckých pomôcok pre deti je dovolené len s výhradným súhlasom  a za určených podmienok (dezinfekcia, počet kúpajúcich)

Zodpovednosť návštevníka.

Návštevník zodpovedá za škody, ktoré preukázateľne spôsobil. Prevádzkovateľ je oprávnený škody vyúčtovať vo výške nákladov a opravy.

Za porušenie „Bazénového poriadku“ môže prevádzkovateľ návštevníka vykázať z priestorov bazénu.

Splatnosť náhrada a sankcií je  ihneď po ich vyúčtovaní

Návštevníkom bazénu odporúčame.

Pohybovať sa opatrne v mokrých priestoroch, chovať sa navzájom ohľaduplne.

Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci.

Prvá pomoc pri prevádzkovaní bazéna je poskytovaná zodpovednými pracovníkmi, ktorí poznajú zásady prvej pomoci. Pri komplikovanejších prípadoch  sa kontaktuje rýchla záchranná služba.

Spôsob zabezpečenia dozoru.

V prevádzke je na zabezpečenie dozoru plavčík alebo  zodpovední pracovníci, ktorí sú poučení o zásadách prvej pomoci a o správaní sa zákazníkov  v bazéne a priebežne kontrolujú objekty bazéna a správanie sa zákazníkov v bazéne.

 

I.

 

Povinnosti prevádzkovateľa

 

 1. 1.            Zabezpečujeme zásobovanie prevádzky pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorej kvalita vyhovuje požiadavkám Vyhl. Č. 354/2006 Z .z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontroly kvality pitnej vody, zabezpečujeme vyhovujúce zneškodnenie tekutých odpadov do verejnej kanalizácie a tuhého komunálneho odpadu do uzatvárateľných odpadkových nádob, ktoré sú vyprázdňované do vlastného kontajnera.
 2. 2.            Zamestnávame len osoby zdravotne a odborne spôsobilé na výkon epidemiologicky závažných činností, ktoré absolvovali vstupnú lekársku prehliadku. Doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti uchovávame v prevádzkarni.
 3. 3.            Dbáme, aby sa zamestnanci zúčastňovali pravidelných lekárskych prehliadok a aby vyhľadali svojho lekára pri ochorení a upozornili ho na druh vykonávanej epidemiologicky závažnej činnosti.
 4. 4.            Zabezpečujeme a kontrolujeme na pracovisku dodržiavanie bezpečnosti pri práci a osobnej hygieny zamestnancov a ďalej uvedené podmienky prevádzky  a zásady ochrany zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, vrátane vytvorenia materiálnych podmienok pre ich dodržiavanie.
 5. 5.            Lekárničku prvej pomoci s príslušným vybavením je k dispozícii na dostupnom mieste, jej vybavenie spĺňa požiadavky prílohy č. 1 k vyhláške MZ SR č. 554/2007 Z.z..
 6. 6.            Zabezpečujeme, aby v prevádzke bol dodržiavaný zákaz fajčenia.

 

 

II.

 

Povinnosti zamestnancov

 

 1. 1.            Zamestnanci sa podrobili vstupnej lekárskej prehliadke, vlastnia platný zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.
 2. 2.            Sú poučení, že pri ochoreniach budú informovať ošetrujúceho lekára o svojej práci.
 3. 3.            Sú povinní používať vždy čistý pracovný odev a meniť ho podľa potreby, dodržiavať bezpečnosť pri práci, používať osobné ochranné pracovné pomôcky.
 4. 4.            Sú poučení dodržiavať osobnú hygienu.
 5. 5.            Sú poučení dodržiavať nižšie uvedené podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

 

III.

 

Podmienky prevádzky a zásady ochrany

zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

 

1.

 

Manipulácia s bielizňou a pracovnými odevmi

 

 

 1. 1.            U každého zákazníka sa používa vždy čistá bielizeň. V zariadení je dostatočné množstvo bielizne.
 2. 2.            Pranie bielizne sa vykonáva spoločnosťou .
 3. 3.            Čistú bielizeň ukladáme v špeciálnej skrini, zásadne oddelene od použitej. Manipulácia s bielizňou je taká, aby nedošlo k vzájomnej zámene a styku.
 4. 4.            Použitú bielizeň po presušení  ukladáme v plastových obaloch na jednorazové použitie v sklade na špinavé prádlo odkiaľ sa potom odváža.
 5. 5.            Pracovné odevy sú z materiálov, ktoré sa môžu prať a žehliť.
 6. 6.            Pracovné odevy sú uskladnené dodelene od osobných – civilných odevov.

 

2.

Starostlivosť o čistotu v zariadení starostlivosti o ľudské telo

 

 

 1. 1.            Pracovné miestnosti sa udržujú v dôkladnom poriadku a čistote.
 2. 2.            Upratovanie priestorov /mechanická čistota na vlhko, dezinfekcia podláh a v zariadení na osobnú hygienu/ sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby.
 3. 3.            Všetky pomôcky na upratovanie sú uskladnené v čistiacej miestnosti s vetraním.
 4. 4.            Maľovanie a základná oprava všetkých náterov sa vykonávajú najmenej raz za dva roky.

 

 

3.

Postupy pri dezinfekcii

 

 1. 1.            Používame len dezinfekčné prípravky, ktoré schválil príslušný orgán na ochranu zdravia, pričom pri ich príprave a používaní dodržiavame návod od výrobcu. Dezinfekčné prostriedky pripravujeme pred použitím.
 2. 2.            Na zabránenie vzniku odolnosti mikróbov striedame dezinfekčné prípravky 1 x mesačne.
 3. 3.            Pri dezinfekcii a čistení plôch sú používané dezinfekčné prípravky s čistiacimi vlastnosťami, alebo dezinfekčné prípravky s prísadou čistiacich prípravkou.
 4. 4.            Osoby vykonávajúce dekontamináciu používajú osobné ochranné pracovné pomôcky.

 

 

V Bratislave dňa:  01.08.2015                                                                                                                                                                               Zodpovedný za prevádzku:

 

                                                                                  Mgr. Natália Fexová

 

 

Príloha č.2 k Prevádzkovému poriadku platnému od 1.8.2015

 

Všeobecné obchodné  podmienky (VOP) športovo-spoločenského centra GOLEM  Health CLUB v Eurovea International Trade Centre (ITC) na Pribinovej ulici v Bratislave.  

 

 1. 1.        Úvodné ustanovenia

 

1.1.      pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

1.2.      „prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť  PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B.

1.3.      „areálom“ športovo-relaxačné centrum GOLEM  Health CLUB v Eurovea ITC na Pribinovej ulici v Bratislave.

1.4.      „užívateľom“ je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je na základe zmluvy oprávnená k  využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom v areáli.

1.5.      „zodpovednou osobou“ je zamestnanec prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.6.      „cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarov prevádzkovateľom v areáli. Užívateľ bude prostredníctvom zodpovednej osoby s cenníkom oboznámený pri vstupe do areálu a cenník bude užívateľovi k dispozícii na dostupnom mieste v areáli.

1.7.      „prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností užívateľa alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v areáli vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý okrem iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi súhlasí v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na recepcii areálu a bude zaslaný klientovi na jeho požiadanie e-mailom.

1.8.      „Bezpečnostnými a inými predpismi “sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom, ktorými sa je užívateľ povinný riadiť a ktoré sa priamo alebo len sprostredkovane týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s bezpečnostnými a inými predpismi je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi a že je s nimi súhlasí v celom rozsahu.

1.9.      „Zmluva“ je písomná zmluva o súkromnom členstve uzavretá medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

1.10.      „Zápisné“ je platba za vstupný balíček pre nového člena. Zápisné v hodnote 100€ zahŕňa registračný poplatok  vo výške 100€. Ďalej Zápisné  zahŕňa vstupnú 30 min. masáž spolu s  1 vstupným  tréningom s trénerom vo výške 50€. Užívateľ má povinnosť služby podľa predchádzajúcej vety vyčerpať v priebehu prvého roku trvania Zmluvy, v opačnom prípade mu nárok na využitie služby (masáž spolu s  1 vstupným  tréningom s trénerom) zaniknú. „Zápisné“ v hodnote 50€ zahŕňa registračný poplatok. Prevádzkovateľ môže  na základe svojho uváženia primerane znížiť výšku zápisného.

1.11.     „Prvá platba“ je platba za mesiac, v ktorom užívateľ začal využívať služby prevádzkovateľa v areáli. V prípade, ak užívateľ začal využívať služby prevádzkovateľa v areáli počas kalendárneho mesiaca (nie od prvého dňa kalendárneho mesiaca), sa prvá platba vypočíta v pomernej výške podľa počtu dní do konca daného mesiaca.  

1.12.     „Mesačná splátka“ je platba užívateľa za daný mesiac podľa typu členstva. Mesačná splátka je splatná vždy do 15 dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa  mesačná splátka platí.

1.13.     „Podmienky“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky športovo-spoločenského centra GOLEM Health CLUB  v Eurovea International Trade Centre na Pribinovej ulici v Bratislave, s ktorými je užívateľ prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do areálu, najneskôr však pri podpise zmluvy a ktoré sa ako obchodné podmienky stranám známe, stávajú súčasťou zmluvy a určujú časť jej obsahu.

1.14.     „Hosť“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá užíva služby poskytovaných prevádzkovateľom v areáli spolu s užívateľom v zmysle bodu 2.8. týchto podmienok.

1.15.     Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

 

 1. 2.         Členstvo

 

2.1.      Členstvo a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti vznikajú uzavretím písomnej zmluvy o členstve (ďalej v tomto článku len “zmluva“). Okamihom uzavretia zmluvy sa užívateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy, prevádzkového poriadku, bezpečnostných predpisov, týchto podmienok, pokyny zodpovedných osôb a ďalšie relevantné ustanovenia všeobecne záväzných predpisov.

2.2.      Zmluvu je ako užívateľ oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 16 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie zmluvy potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.

2.3.      Prevádzkovateľ vydá užívateľovi po úhrade zápisného členskú kartu GOLEM Health CLUB s údajmi o užívateľovi s  odlíšením kategórie členstva. Predpokladom vystavenia členskej karty je vyhotovenie fotografie tváre užívateľa pre účely jeho identifikácie na náklady prevádzkovateľa. Členská karta je majetkom prevádzkovateľa a užívateľovi je len zapožičaná. Predloženie členskej karty užívateľom zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do areálu a čerpania poskytovaných služieb. V prípade straty alebo odcudzení členskej karty je užívateľ povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže užívateľ požiadať o vydanie duplikátu členskej karty za jednorazový poplatok podľa aktuálneho cenníka. Užívateľ je povinný členskú kartu prevádzkovateľovi vrátiť pri skončení zmluvného vzťahu. Užívateľ je povinný chrániť členskú kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

2.4.      Užívateľ je oprávnený po predložení GOLEM Health CLUB členskej karty využívať služby poskytované poskytovateľom v areáli, v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé kategórie členstva.

2.5.      Štandard členstvo – služby kardio, fitness, sauna, bazén, jacuzzi, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia.

2.6.      Partnerské členstvo - je cenovo zvýhodnené  členstvo s rovnakým rozsahom služieb ako členstvo Štandard. Partnerské členstvo je podmienene viazanosťou na členstvo Štandard, Premium alebo Busi

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Členstvá
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M