Podmienky súťaže o Golem merch a športové oblečenie

Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Golem Club, so sídlom PREMIUM FIT, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35817721. Súťaž sa realizuje prostredníctvom Instagram a Facebook profilu Golem Club.

Pre zapojenie sa do súťaže na Instagrame a Facebooku je potrebné:

Výhercom sa môže stať iba osoba, ktorá splnila podmienky súťaže, t.j. napísala a označila do komentára pod súťažný príspevok 2 osoby a stala sa fanúšikom Instagram a Facebook profilu Golem Club.

Zo všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili a splnili podmienky budú 8.3.2021 vyžrebovaní 4 výhercovia (2 ženy a 2 muži) na Instagrame a 4 výhercovia (2 ženy a 2 muži) na Facebooku, ktorí získajú Golem merch a športové oblečenie.

Súťaž sa začína dňom 5.3.2021 a končí sa dňom 8.3.2021 o 18:00.

ŽREBOVANIE: Zo všetkých komentárov vyžrebujeme 4 výhercov (2 ženy a 2 muži) na Instagrame a 4 výhercov (2 ženy a 2 muži) na Facebooku, následne si overíme či výhercovia splnili podmienky súťaže. Následne výhercov oznámime v komentári alebo príspevku.

Výhercovia súťaže získajú Golem merch a športové oblečenie:

· športový vak

· športovú fľašu

· rúško

· vrchnú a spodnú časť športového odevu

Výhercu oznámi organizátor na stránke na sociálnej sieti Instagram a Facebook. Výherca bude ohľadom výhry kontaktovaný organizátorom prostredníctvom správy alebo komentára na Instagrame a Facebooku. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 15 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle úst. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca je povinný výhru si prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov), resp. na základe vzájomnej dohody.

V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na internetovej stránke organizátora súťaže v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná ani podporovaná spoločnosťou Instagram a Facebook a nijako s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Instagram a Facebook nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže. Spoločnosť Instagram a Facebook je úplne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže zapojením do súťaže berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram a Facebook.

V Bratislave, 5.3.2021, Golem Club