Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Dočasné podmienky pre skúšobnú prevádzku športovo spoločenského centra GOLEM CLUB

(platné výlučne pre Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25, tel. : +421 918 183 265)1.       Úvodné ustanovenia 

1.1     Predmetom týchto dočasných podmienok (ďalej len ako „DP“) pre využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), je úprava osobitných práv a povinností medzi prevádzkovateľom a klientom/užívateľom:


pri poskytovaní Služieb definovaných vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb (VOP) športovo-spoločenských centier GOLEM CLUB zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa:  https://www.golemclub.sk/sk/o-nas/vseobecne-obchodne-podmienky

výlučne v prevádzke prevádzkovateľa Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25, tel. +421 918 183 265)

počas skúšobného obdobia (skúšobnej prevádzky): od 25.07.2020 do 31.08.2020.


1.2     Tieto DP sú špeciálnymi podmienkami v rozsahu podľa bodu 1.1; pričom práva a povinnosti, právne vzťahy neupravené týmito DP sa subsidiárne spravujú Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb (VOP) športovo-spoločenských centier GOLEM CLUB, ktoré sú  zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa:  https://www.golemclub.sk/sk/o-nas/vseobecne-obchodne-podmienky (ďalej len „ VOP“).

1.3      Podpisom registračného formulára klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením DP, VOP a reklamačným poriadkom prevádzkovateľa, ktoré sú aj uvedené na Web stránke.


2.       Výklad pojmov 

Ak nie je v týchto DP vyslovene definované inak, všetky pojmy sú zadefinované vo VOP.


3.       Registrácia klienta 

3.1     V prevádzke definovanej v bode 1.1, prevádzkovateľ umiestnil kiosk: MINI CASH SLIM (vrátane hardware a príslušného software) (ďalej len „kiosk“), za účelom (i) registrácie klientov do zákazníckeho konta,  (ii) ako platobný terminál za účelom platieb cien za Služby a zároveň slúži ako (iii) overovací identifikačný nástroj pre umožnenie vstupu do prevádzky definovanej v bode 1.1 DP.

        

3.2     Nový klient, ktorý nie je užívateľom Služieb prevádzkovateľa,  tj. nemá platne zriadené zákaznícke konto  je povinný pred prvým vstupom do prevádzky definovanej v bode 1.1:

vykonať registráciu/založiť zákaznícke konto prostredníctvom kiosku – a to vložením platného identifikačného dokladu (občiansky preukaz podľa zákona č. 395/2019 Z.z. občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo preukaz podľa právnych predpisov zahraničného právneho poriadku štátu, ktorého klient je štátny príslušník alebo cestovný pas ako cestovný doklad v zmysle zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ) (ďalej len „doklad“), z ktorého dokladu kiosk prečíta a zapíše do zákazníckeho konta meno a priezvisko klienta, následne klient zadá/doplní pre účely regitrácie svoje e-mailovú adresu a telefónne číslo. Kiosk číta (spracuváva)  údaje v rozsahu dátum narodenia, dátum platnosti dokladu a číta, zapisuje a ukladá (tj. spracuváva) údaje v rozsahu: meno a priezvisko. Kiosk nečíta zapísané údaje na elektronickom čipe.


V prípade, ak:

klient doklad do kiosku nevloží alebo doklad nebude platný, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup klienta do prevádzky definovanej v bode 1.1,

nebude možné zriadiť zákaznícke konto klienta a prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup klienta do prevádzky definovanej v bode 1.1. a/alebo poskytnúť Služby.


Po úspešnej registrácii nového klienta prostredníctvom kiosku, obdrží klient potvrdzujúci e-mail a jednorazový čiarový kód mu vytlačí kiosk ako „dočasnú golem kartu“ oprávňujúcu na prvý vstup do prevádzky definovanej v bode 1.1. a je klient oprávnený na  vstup do prevádzky definovanej v bode 1.1., za súčasného splnenia podmienok definovaných v článku 4.  Následne klient obdrží  príslušný čiarový kód („trvalú golem kartu“) na zadanú e-mailovú adresu.


vykonať registráciu/založiť zákaznícke konto prostredníctvom Webovej stránky – a to zadaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Po úspešnej registrácii klienta prostredníctvom Webovej stránky, obdrží potvrdzujúci e-mail a príslušný čiarový kód na zadanú e-mailovú adresu.

Následne je klient povinný do kiosku vložiť svoj platný doklad za účelom identifikácie klienta a kontroly zapísaných údajov v zákazníckom konte; pričom kiosk  číta (spracuváva)  údaje v rozsahu dátum narodenia, dátum platnosti dokladu a číta, zapisuje a ukladá (tj. spracuváva) údaje v rozsahu: meno a priezvisko. Kiosk nečíta zapísané údaje na elektronickom čipe.


V prípade, ak:

klient doklad do kiosku nevloží alebo doklad nebude platný, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup klienta do prevádzky definovanej v bode 1.1,

nebude možné overiť a stotožniť klienta kontrolou údajov zadaných do zákazníckeho konta a údajov získaných z dokladu, alebo údaje sa nebudú zhodovať/nebudú správne, je prevádzkovateľ oprávnený prostredníctvom kiosku prepísať údaje v zákazníckom konte klienta tak, aby sa údaje zhodovali s údajmi v platnom doklade alebo je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup klienta do prevádzky definovanej v bode 1.1. a/alebo poskytnúť Služby.


Po úspešnej verifikácii nového klienta prostredníctvom kiosku, je klient oprávnený na  vstup do prevádzky definovanej v bode 1.1., za súčasného splnenia podmienok definovaných v článku 4.


3.3     Klient, ktorý je už užívateľom Služieb prevádzkovateľa,  tj. má platne zriadené zákaznícke konto, je povinný pri prvom vstupe do prevádzky definovanej v bode 1.1  a Klient, ktorý je už užívateľom Služieb prevádzkovateľa, tj. má platne zriadené zákaznícke konto a nemá stiahnutú mobilnú aplikáciu prevádzkovateľa v svojom zariadení je povinný pri každom vstupe, do kiosku vložiť svoj platný doklad za účelom identifikácie klienta a kontroly zapísaných údajov v zákazníckom konte; pričom kiosk  číta (spracuváva)  údaje v rozsahu dátum narodenia, dátum platnosti dokladu a číta, zapisuje a ukladá (tj. spracuváva) údaje v rozsahu: meno a priezvisko. Kiosk nečíta zapísané údaje na elektronickom čipe.


V prípade, ak:

klient doklad do kiosku nevloží alebo doklad nebude platný, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup klienta do prevádzky definovanej v bode 1.1,

nebude možné overiť a stotožniť klienta kontrolou údajov zadaných do zákazníckeho konta a údajov získaných z dokladu, alebo údaje sa nebudú zhodovať/nebudú správne, je prevádzkovateľ oprávnený prostredníctvom kiosku prepísať údaje v zákazníckom konte klienta tak, aby sa údaje zhodovali s údajmi v platnom doklade alebo je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup klienta do prevádzky definovanej v bode 1.1. a/alebo poskytnúť Služby.

 

Po úspešnej verifikácii klienta prostredníctvom kiosku, je klient oprávnený na  vstup do prevádzky definovanej v bode 1.1., za súčasného splnenia podmienok definovaných v článku 4.


4.       Platby za Služby a platobné podmienky

4.1     Prevádzkovateľ určuje prevádzku definovanú v bode 1.1. ako prevádzku bezhotovostnú, tj. bez možnosti/s obmedzenou možnosťou platby ceny za Služby hotovosťou.


Zároveň, je definované, že klient prioritne platí cenu za Služby:

na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na diaľku/mimo prevádzkových priestorov (cez Web stránku, prostredníctvom platobnej brány a platobnej karty), a to v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,  

na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej priamo na prevádzke definovanej v bode 1.1 cez kiosk prostredníctvom  platobnej karty; kedy klient obdrží po vykonaní platby ceny za Služby príslušný daňový doklad z kiosku.


Pri uzatvorení zmluvy podľa písm. b) sa pre vylúčenie všetkých pochybností uvádza, že tento právny úkon nespadá pod aplikáciu ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

           

4.2       Tovary v prevádzke definovanej v bode 1.1, nie je možné zakúpiť cez kiosk.


4.3       Cenu za Služby alebo tovary v prevádzke definovanej v bode 1.1 nie je možné zaplatiť vybranými poukážkami spoločností, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.


4.4       V prípade, ak nie je možné využiť jeden zo spôsobov realizácie platby v zmysle predchádzajúcich bodov, je klient povinný využiť iný z týchto spôsobov platby, ktorý je dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša klient, pričom prípadné poplatky nie sú účtované prevádzkovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.

 

5.         Vstup do prevádzky a poskytnutie Služieb 

5.1       K umožneniu vstupu do prevádzky definovanej v bode 1.1. a k poskytnutiu Služieb  prevádzkovateľom dôjde až po úspešnom splnení podmienok definovaných v článku 3 a po uhradení ceny Služieb podľa článku 4. DP.

 

6.         Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

6.1       Tieto DP platia výlučne len po dobu a v rozsahu definovanom v článku 1. DP.


6.2       V prípade rozdielov/rozporov medzi ustanoveniami DP a VOP majú prednosť ustanovenia DP.


6.3       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto DP kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu DP prevádzkovateľ oznámi prostredníctvom kiosku, na prevádzke definovanej v bode 1.1 a oznámením uverejneným na Webovej stránke.


6.4       Zmluvné strany sú vždy viazané ustanoveniami VOP platnými v čase uzavretia Zmluvy alebo v čase vykonania Rezervácie.


6.5       Ak sa niektoré ustanovenie DP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto DP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.


V Bratislave, dňa 24.07.2020


Dodatok č. 1 k Dočasným podmienkam

pre skúšobnú prevádzku športovo spoločenského centra GOLEM CLUB

(platné výlučne pre Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25, tel. : +421 918 183 265)


1. Úvodné ustanovenia a predmet

1.1 Spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) vydala dňa 24.07.2020 Dočasné podmienky pre skúšobnú prevádzku športovo spoločenského centra GOLEM CLUB (platné výlučne pre Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25, tel. : +421 918 183 265) (ďalej len ako „DP“) pre využívanie služieb poskytovaných prevádzkovateľom výlučne v prevádzke prevádzkovateľa Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25, tel. +421 918 183 265).

1.2 Z dôvodu predĺženia skúšobnej prevádzky do 31.10.2020, prevádzkovateľ týmto Dodatkom č. 1 mení ustanovenia DP v nasledovnom rozsahu:

Bod 1.1 DP sa mení a znie takto:

„1.1 Predmetom týchto dočasných podmienok (ďalej len ako „DP“) pre využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), je úprava osobitných práv a povinností medzi prevádzkovateľom a klientom/užívateľom:

- pri poskytovaní Služieb definovaných vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb (VOP) športovo-spoločenských centier GOLEM CLUB zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa: https://www.golemclub.sk/sk/o-nas/vseobecne-obchodne-podmienky

- výlučne v prevádzke prevádzkovateľa Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25, tel. +421 918 183 265)

- počas skúšobného obdobia (skúšobnej prevádzky): od 25.07.2020 do 31.10.2020.“


2. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 1 mení a dopĺňa DP výlučne v rozsahu uvedenom v bode 1.2 Dodatku č. 1, ostatné ustanovenia DP zostávajú nezmenené a v platnosti. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť DP.

2.2 Dodatok č.1 k DP nadobúda platnosť a účinnosť 01.09.2020.


V Bratislave, dňa 31.08.2020


PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, DIČ: 2020284618, IČ DPH: SK 2020284618, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B.