AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

GOLEM CLUB AUPARK ŽILINA 

Prevádzkový poriadok 

  

1. Úvodné ustanovenia 

  

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie: 

1.1. „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť Premium Fit, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného. 

1.2. „Centrum“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB prevádzkované NC Aupark Žilina, Veľká Okružná 59/A Žilina 

1.3. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným dohľadom trénera. Identifikácia klienta pri každom vstupe do fitness centra prebieha formou fotky v systéme prevádzkovateľa a GOLEM karty. 

1.4. „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby. 

1.5. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každej prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku. 

1.6. „Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu 2.7. 

1.7. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v každom Centre siete GOLEM CLUB. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku. 

1.8. „Golem karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom pri prvej návšteve. „PASS“ je časovo obmedzený predplatený vstup do fitness centra. Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti PASSu ani jeho výmenu za kredit. Aktívny PASS nie je možné počas jeho platnosti zmeniť za iný PASS, okrem PASSu OFF PEAK FIT PASS na FIT PASS (formou doplatku do ceny nového PASSu) podľa platného Cenníka. Platnosť PASSu sa zmenou typu PASSu nemení. Zakúpený PASS je možné zmeniť len na PASS vyššej hodnoty (nie nižšej). Túto zmenu urobí Prevádzkovateľ iba na vyžiadanie Klienta, v systéme neprebehne automaticky. 

1.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje predaj PASSov obmedziť na vybrané Centrá. 

1.10. „Darčeková poukážka“ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže klient u prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak klient predloží platnú darčekovú poukážku prevádzkovateľ je povinný pripísať na Golem kartu kredit v príslušnej hodnote. V prípade, že tak nevie urobiť bezodkladne, klientovi vydá potvrdenie o prevzatí darčekovej poukážky. 

1.11. „Kredit“ sú finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. Platnosť kreditu je 1 rok od poslednej návštevy klienta. Kredit nie je možné vrátiť. 

1.12. „Promo vstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup novému klientovi, ktorý nemá založenú Golem kartu. Podmienkou bezplatného jednorazové vstupu je vypísanie registračného formulára a odfotenie tváre klienta do systému prevádzkovateľa. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát. 

1.13. „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie na Golem karte v súlade s podmienkami bodu 2.10 až 2.14. 

1.14. „Web stránka“ je internetová aplikácia www.golemclub.sk prostredníctvom ktorej sa dá rezervovať na jednotlivé služby poskytovane Prevádzkovateľom za podmienok bodu 2.10 až 2.14. 

1.15. „Firemná zľava“ – zvýhodnené podmienky. Klient je povinný sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecký preukaz, resp. podľa dohody so zamestnávateľom). 

1.16. „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa. 

1.17. „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa. 

1.18. „Balík“ je opakované poskytovanie služieb určitého druhu (osobný tréning), ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden celok, balík je nutné zakúpiť jednorázovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny inštruktora. Platnosť balíka je vždy na 1 rok od zakúpenia. 

1.19. „Akcia“ je jednorazová udalosť (skupinové cvičenie a pod.), ktorá nie je súčasťou žiadneho balíka a nie je ani súčasťou žiadneho PASSua je spoplatňovaná osobitnou cenou. 

1.20. ,,Benefitová poukážka´´ je poukážka slúžiaca na dobitie kreditu na Golem karte pre klienta uvedeného na benefitovej poukážke. Platnosť kreditu benefitovej poukážky je vždy 1 rok odo dňa jej dobitia. 

1.21. Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých PASSov poskytnúť zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa. 

1.22. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok. 

1.23. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však rok dozadu od poslednej návštevy. 

1.24. „Bonifikácia parkovacieho lístka v podzemnej garáži“ klient, ktorý navštívi fitnescentrum pred 8.00 hodinou ráno a využíva služby podzemného parkoviska, má možnosť túto skutočnosť oznámiť a lístok si bezplatne bonifikovať na recepcii Golem clubu. 

  

2. Podmienky prevádzky 

  

2.1. Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa, Skupinové cvičenia, Masérske služby, Performance. 

2.2. 

⦁    AEROBIC PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov na Skupinové cvičenia. 

⦁     COMBO PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia. 

⦁     VISIT PASS platnosť 7 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia. 

⦁     1 DAY PASS platnosť v daný deň, možnosť 1 vstupu do Centra a neobmedzene využívať Posilňovňu a Skupinové cvičenia v daný deň. 

2.3. Cena PASSov je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne ceny PASSov sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke. V prípade, ak Klient čerpá službu, ktorá nie je obsiahnutá v PASSe, bude Klientovi účtovaný jednodňový vstup v podobe 1 day PASSu. 

2.4. Pri prvej návšteve je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá v systéme prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve Centra. V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra a klientovi nevzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu ktoréhokoľvek PASSu. 

2.5. Golem karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez Golem karty nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí Golem karty je Klientovi vystavená nová Golem karta za poplatok v zmysle platného Cenníka. 

2.6. Na jednu Golem kartu je umožnený vstup iba jednej osobe. 

2.7. Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné. 

2.8. Klient je povinný dodržiavať Otváracie hodiny. V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov GOLEM CLUBU v zmysle platného Cenníka. 

2.9. Klient si môže dobíjať Kredit v hotovosti, platobnou kartou a vybranými poukážkami spoločností, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu, pri každej návšteve Centra. 

2.10. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z Kreditu uzatvorením účtu pri odchode Klienta. 

2.11. V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpený príslušný PASS. Dĺžka jednej lekcie je 55 minút. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia. V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu GOLEM karta zablokovaná. Následne sa zrušia všetky budúce rezervácie Klienta. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Golem karty je bez poplatku. V prípade ak sa klient nezúčastní druhýkrát rezervovanej hodiny v rámci jedného PASSu bude mu GOLEM karta zablokovaná a je povinný uhradiť poplatok v zmysle platného cenníka. Každá ďalšia nenavštívená rezervácia zablokuje Golem kartu a ďalšie odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka. 

2.12. Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 8 hodín pred začatím lekcie alebo danej služby. 

2.13. V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia mu bude zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia. 

2.14. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie musí klient nahlásiť číslo Golem karty a mať zakúpený buď AEROBIC PASS, COMBO PASS, VISIT PASS alebo 1DAY PASS. 

2.15. Podmienkou rezervácie na internete je nahlásenie mailovej adresy a prevzatie 

vygenerovaného hesla na recepcii Centra. Klient je povinný si prostredníctvom web 

stránky www.golemclub.sk vygenerované heslo zmeniť a tým zabrániť zneužitiu treťou osobou. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú podmienky bodu 2.11. až 2.13. 

2.16. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predlženie platnosti PASSu. 

2.17. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vrátenie peňažných prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti PASSu. 

2.18. Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Golem karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného Cenníka. 

2.19. V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť. 

2.20. Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho Golem karty na kartu iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu. 

2.21. Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta prepísať jeho Golem kartu na nového klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu. Prepis karty na iného Klienta je možný iba v prípade ak na karte nie je zakúpený aktívny PASS. 

2.22. V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť finančné prostriedky na Golem karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre. 

2.23. Na úschovu cenných vecí poskytne na požiadanie Prevádzkovateľ trezor za poplatok podľa platného Cenníka. 

2.24. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi je pri vstupe pridelený kľúč a čip. 

2.25. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do trezoru cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 100,- EUR, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ odporúča, aby si klienti odkladali veci v hodnote viac ako 100,- EUR (ako aj hotovosť) do trezoru. 

2.26. Klient je povinný pri odchode skrinku ako aj trezor vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka. 

2.27. Klient si môže na základe dohody s Prevádzkovateľom prenajať na dohodnuté obdobie skrinku v šatni. V takomto prípade je klient oprávnený prenajatú skrinku užívať po dobu nájmu za predpokladu, že riadne uhradil nájomné. 

2.28. V prípade ak uplynula doba prenájmu je Klient povinný skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. 

2.29. V prípade ak Klient nemá skrinku prenajatú od Prevádzkovateľa je Klient povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú. 

2.30. Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu 2.28. až 2.30. tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. dobe nájmu násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. 

2.31. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal. 

2.32. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu. 

2.33. Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/čipu/G-karty je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za kľuč/čip, ktoré obdŕžal na recepcii, počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť. Pri zámene prideleného kľúča klienta s iným klientom, nebude reklamácia kreditu uznaná. 

2.34. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe. 

2.35. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám. 

2.36. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu. 

2.37. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra. 

2.38. Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra. 

2.39. Deti do 15 rokov majú vstup do fitness dovolený iba pod odborným dohľadom trénera. Deti do 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera. 

2.40. Zákaz vstupu do prevádzky Fitness/Aerobik/Squash/masáž platí pre: 

a) Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok 

b) Osoby so zvieratami 

c) Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient 

požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými 

problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov 

d) Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez 

povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky) 

e) Osoby špinavé v znečistenom oblečení 

2.41. Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá. 

2.42. V prevádzke Fitness/Aerobik/Performance /masáž/ šatne je zakázané: 

a) Fajčenie 

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš) 

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky 

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov 

e) Používanie športových a hracích potrieb 

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch 

g) Konzumovať (čokoľvek) 

h) Čítanie časopisov, novín, kníh v priestoroch sáun 

i) Zasahovanie do technického vybavenia 

j) Preskakovať turnikety 

k) Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporu

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M