Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb (VOP) športovo-spoločenských centier GOLEM  CLUB.   


Úvodné ustanovenia

 

Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb klientom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi prevádzkovateľom a klientom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom.


Podpisom registračného formulára klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP a reklamačným poriadkom prevádzkovateľa, ktoré sú aj uvedené na Web stránke.


Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi prevádzkovateľom a klientom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.


Pre účely týchto všeobecných podmienok poskytovania služieb, ktoré upravujú vzájomné práva  a povinnosti prevádzkovateľa a klienta sa rozumie:                                                    

„prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť  PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne,  fitness, kardio zóny, skupinové cvičenia, bazén, wellness, squash a iné služby, zároveň poskytuje prístup k službám, ich zakúpenie a rezerváciu online. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom využívať jednotlivé časti centier, alebo čerpať ich služby na základe riadneho zaplatenia vstupného podľa zvolenej služby,

„Centrá“ športovo-relaxačné centrá GOLEM CLUB prevádzkované v NC Aupark BA, Einsteinova 18, BA, OC Avion, Ivánska cesta 16, BA, NC Central, Metodova 6, BA, OC Bory Mall, Lamač 6780, BA, TOWER 115, Pribinova 25, BA, OC Aupark Žilina, Veľká Okružná 59/A, ZA, NC Aupark Košice, Námestie Osloboditeľov 1, KE, FORUM POPRAD, Námestie sv. Egídia 66/20, PP.  (alebo jednotlivo len „centrum“),

„užívateľom“ alebo „klientom“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osobá, ktorá je oprávnená k využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom v jednotlivých centrách. Preukazuje sa občianskym preukazom/výpisom z obchodného registra alebo iným výpisom z príslušného registra jej evidencie. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným dohľadom trénera. Identifikácia klienta pri každom vstupe do fitness centra prebieha formou fotky v systéme prevádzkovateľa a Golem karty. Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba ako taká, vzhľadom na jej existenciu nie je schopná využívať služby, služby za právnickú osobu využíva ňou určená fyzická osoba, na ktorú sa rovnako vzťahujú práva a povinnosti v zmysle týchto VOP o čom je klient povinný takúto osobu poučiť,   

„zodpovednou osobou“ je zamestnanec prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad fungovaním centra. Zodpovedná osoba a prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania služieb zo strany klienta, nie je povinná poskytnuť mu poradenstvo, inštruktáž alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli, je však oprávnená zamedziť využívaniu služieb, pokiaľ sú vykonávané v rozpore s týmito VOP a prevádzkovým poriadkom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

„cenník“ je prehľad/ zoznam cien za jednotlivé poskytované služby, predávané tovary, príplatky, prevádzkovateľom v centre, pričom môže uvádzať aj trvanie služby. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každom centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.

„cena služby (služieb)“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho cenníka za všetky  jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v cenníku platnom v príslušnom centre poskytovania služieb. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.

„kreditné konto“ môžu využiť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, ktoré sú klientom prevádzkovateľa,  za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Kreditné konto je prístupné pre klienta, ktorý má vytvorené zákaznícke konto, a to cez Web stránku pomocou štandardne využívaných internetových prehliadačov s overeným e-mailom a overeným mobilným telefónnym číslom, po zadaní zvoleného hesla. Kreditné konto je súčasť zákazníckeho konta. Kreditné konto je aktivované pripísaním prvého vkladu na kreditné konto. Podmienkou pred prvým vkladom cez zákaznícke konto je, že klient bude mať overené mobilné telefónne číslo v zákazníckom konte. V kreditnom konte klienta je uvádzana výška kreditu klienta, t. j. aktuálna výška finančných prostriedkov (kreditu), ktoré vložil klient na svoje zákaznícke konto, po odpočítaní úhrad za jednotlivé služby a tovary objednané/čerpané klientom.

„zákaznícke konto“ je konto vytvorené prevádzkovateľom na Web stránke prevádzkovateľa, pre každého klienta, po vydaní Golem karty, existencia ktorého je podmienkou využívania Služieb prevádzkovateľa, prístupné po zadaní zvoleného hesla.

„prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností užívateľa alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v centrách a prevádzkovateľa vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý okrem iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom, a s ktorými je užívateľ, alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámená pri vstupe do centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do centra. Užívateľ podpisom registračného formulára a vstupom do centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku, a že s nimi súhlasí v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na recepciách centier a Web stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny prevádzkového  poriadku.

„bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom, ktorými sa je užívateľ povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s bezpečnostnými a inými predpismi je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi, a že s nimi súhlasí v celom rozsahu.

,,Golem karta“ karta, ktorou sa klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných prevádzkovateľom vydávaná prevádzkovateľom pri prvej návšteve centra, a ktorej vydanie je podmienkou využívania služieb a vytvorenia zákazníckeho konta.

,,PASS‘‘ je označenie služby s časovo obmedzeným predplateným vstupom do fitness centra podľa výberu príslušného PASSu/ služby klientom v špecifikácii podľa .......... týchto VOP (ďalej aj ako „služba“). Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti PASSu/služby ani jeho výmenu za kredit. Aktívny PASS nie je možné počas jeho platnosti zmeniť za iný PASS, okrem OFF PEAK FIT PASS na FIT PASS (formou doplatku do ceny nového PASSu/služby) podľa platného cenníka. Platnosť PASSu sa zmenou typu PASSu nemení. Zakúpený PASS je možné zmeniť len na PASS vyššej hodnoty (nie nižšej). Túto zmenu urobí prevádzkovateľ iba na vyžiadanie klienta, v systéme neprebehne automaticky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predaja jednotlivých druhov PASSov/ poskytovania služieb  obmedziť na vybrané centrá.

,,Darčeková poukážka‘‘ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže klient u prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak klient predloží platnú darčekovú poukážku prevádzkovateľ, je prevádzkovateľ povinný pripísať na Golem/ kartu zákaznícke konto kredit v príslušnej hodnote. V prípade, že tak nevie urobiť bezodkladne, klientovi vydá potvrdenie o prevzatí darčekovej poukážky.

,,kredit‘‘ vyjadruje finančné prostriedky pripísané na zákaznícke konto klienta v závislosti od výšky určenej klientom a uhradenia tomu zospovedajúcej finančnej čiastky klientom prevádzkovateľovi cez dostupné platobné možnosti. O dobytí kreditu bude klientovi vystavené potvrdenie. Dobytím kreditu nedochádza k zakúpeniu služieb, predstavuje len akúsi zálohu na úhradu ceny za služby a tovar čerpaný klientom. Dostupným kreditom uhrádza klient, resp. je mu z kreditu  odrátavaná, cenu jednotlivých samostatne poskytovaných služieb alebo odobraného tovaru klientom vo výške podľa platného cenníka centra.

,,promo vstup‘‘je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup novému klientovi, ktorý nemá založenú Golem kartu. Podmienkou bezplatného jednorazového vstupu je vypísanie registračného formulára (zmluva o členstvo) a odfotenie tváre klienta do systému prevádzkovateľa za účelom vystavenia Golem karty. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát.

,,storno rezervácie‘‘je zrušenie rezervácie na zákazníckom konte klienta v súlade s týmito VOP.

„storno objednávky“ storno zakúpenej služby do doby začatia jej využívania stanovenej klientom, resp. začiatku jej plynutia ak klient neuviedol začiatok jej využívania (aktivácia) v zmysle tohto bodu.  

,,Web stránka‘‘ je internetová stránke  www.golemclub.sk prevádkovateľa prostredníctvom, ktorej sa dá cez príslušné rozhranie Web stránky/internetovej aplikácie dostať na zákaznícke konto klienta, objednať služby, rezervovať sa na jednotlivé služby poskytované prevádzkovateľom, dobiť kredit klienta, za podmienok týchto VOP.

,,firemná zľava‘‘- zvýhodnené podmienky pre klientov- právnické osoby, ktorej zamestnanec, resp. člen ako samostatný klient je povinný sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecký preukaz, resp. podľa dohody s klientom- právnickej osoby).

,,tréner a inštruktor‘‘je osoba poskytujúca osobné tréningy.

,,externý tréner‘‘je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v pracovnoprávnom vzťahu s  Pprevádzkovateľom.

,,Balík‘‘je opakované poskytovanie služieb určitého druhu, ktorý má stanovaný počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden celok, balík je nutné zakúpiť jednorazovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny inštruktora. Platnosť je vždy 1 rok od zakúpenia [m1].

,,benefitová poukážka‘‘je poukážka slúžiaca na dobitie kreditu na Golem karte pre klienta uvedeného na benefitovej poukážke. Platnosť kreditu je benefitovej poukážky je vždy 1 rok odo dňa jej dobitia.

„Služba“ – akákoľvek služba poskytovaná prevádzkovateľom v Centre počas prevádzkovej doby centra, ktorá môže byť poskytovaná aj ako skupina služieb podľa výberu PASSu klientom, ktorá predstavuje záväzok prevádzkovateľa poskytnúť klientovi zvolené služby  (prístup do zvolených priestorov Centra a využitia jeho služieb v zmysle zvolených PASSov a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu klientovi) za podmienok uvedených v zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.  

„aktivácia služby“ označuje taký úkon klienta, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu služby, a to buď označením jej začiatku užívania prostredníctvom zakazníckeho konta pri objednávke alebo okamžitým spustením pri časovo ohraničenej službe bez uvedenie jej začiatku, ktoré umožnia klientovi reálne využívanie služby- účinnosť zmluvy. Aktivácia služby musí  nastať maximálne do .......... od jej objednania.

„doba poskytovania služby (služieb)“ je časový úsek odo dňa účinnosti zmluvy/potvrdenia objednávky do dňa jej zániku, počas ktorej je klient oprávnený využívať vybranú službu prevádzkovateľa podľa zvolenej služby a dĺžky jej trvania.

„spotrebiteľom“  sa rozumie klient – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

Podmienkou registrácie (vydanie Golem karty, resp. Aktivovania passu a využitia služieb) je nahratie fotografie klienta do systému a vytvorenie zákazníckeho konta. V prípade, že klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.

Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých PASSov klientom poskytnúť klientovi zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa, na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto VOP.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku na kompenzácie zakúpených/ aktivovaných Passov, rezervácie služby na zákazníckom konte.

Prevádzkovateľ poskytne klientovi potvrdenie o dobití  kreditu  a na vyžiadanie potvrdenie o čerpaní kreditu, maximálne však 12 mesiacov spätne od požiadania.

,,akcia‘‘je jednorazová udalosť, ktorá nie je súčasťou balíka, cenníka a je spoplatnená osobitou cenou a nevzťahuje sa na firemných klientov.

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka prevádzkovateľa služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.


2. Ochrana osobných údajov

   2.1 Uvedenie identifikácie spracovateľa osobných údajov- prevádzkovateľa:

                                    PREMIUM FIT, s.r.o.

Einsteinova 18

851 01 Bratislava

IČO 35 817 721

IČ DPH: SK2020284618

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 24671/B

2.2    Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom registračného formulára (zmluvy o členstve) alebo  odoslaním objednávky (uzatvorením zmluvy) potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu klienta- vytvorenie zákazníckeho konta,  jednoznačnú identifikáciu a kontrolu pre vstup, registráciu do zákazníckeho konta, vymáhanie dlžných súm v súvislosti s porušením týchto podmienok prevádzkovateľaa, štatistika a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s klientom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Klient nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ  v informačnom systéme prevadzkovateľa:

- “Member Pro” –   za účelom registrácie klienta v „GOLEM clube“ - v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónny kontakt, fotografia a podpis),

- “Marketing” -      zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou  služieb krátkych SMS alebo MMS správ v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

- “Účtovníctvo” – za účelom fakturácie služieb - v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)

2.3    Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas podľa bodu 2.2. týchto VOP dobrovoľne, na dobu  počas celého trvania členstva v „GOLEM clube“. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo nutný rozsah ich účelu v zmysle bodu 2.2 a poskytnutie objednanej Služby. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, ak nie je uvedené inak.
 • Klient ako dotknutá osoba je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za prevádzkovateľa), ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby (za prevádzkovateľa) hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba (prevádzkovateľa) je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť.
 • Poučenie o dobrovoľnosti: Prevádzkovateľ  týmto poučuje Klienta, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu klienta ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • Dotknutá osoba-klient má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákon o ochrane osobných údajov,

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 • Právo dotknutej osoby podľa odseku 2.7 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákon o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákon o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa , ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľa informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že:
 • nesúhlas klienta so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a neposkytnutia služieb.


 3. Podmienky prevádzky

 3.1. Dispozične môže byť Centrum členené nasledovne: Posilňovňa, Skupinové cvičenia, Masérske služby, Bazén, Wellness, [m2]v závislosti od príslušného Centra.

3.2. Služby:

 • druhy PASSov (krátkodobých) sa delia na:

  -   FIT PASS platnosť 31 dní od aktivácie, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne.

 • OFF peak FIT PASS platnosť 31 dní od aktivácie, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne avšak iba do 15:00.
 • AEROBIC PASS platnosť 31 dní od aktivácie, možnosť neobmedzených vstupov na Skupinové
  cvičenia.

Súčasťou AEROBIC PASSu nie sú služby Aqua Aerobic a Aqua SOM. (Tieto služby je možné
využiť len v rámci SWIM PASS, resp. SWIM/WELLNESS PASS)

 •  COMBO PASS platnosť 31 dní od aktivácie, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia.
 •  VISIT PASS platnosť 7 dní od aktivácie, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na
   Skupinové cvičenia.
 • 1 DAY PASS platnosť v daný deň, možnosť 1 vstupu do Centra a neobmedzene využívať Posilňovňu a Skupinové cvičenia v daný deň.
 • SWIM PASS platnosť 3 mesiace od aktivácie, možnosť 5 a 10 vstupov do bazéna vrátane Aqua
  Aerobicu, dĺžka jedného vstupu je maximálne 1,5 hodiny.
 • WELLNESS PASS platnosť 3 mesiace od aktivácie, možnosť 5 a 10 vstupov do wellnessu, dĺžka
  jedného vstupu je maximálne 1,5 hodiny.
 • SWIM + WELLNESS PASS platnosť 3 mesiace od aktivácie, možnosť 5 vstupov do bazénu vrátane Aqua Aerobicu a 5 vstupov do wellnessu, dĺžka jedného vstupu je maximálne 1,5 hodiny.
 • Druhy pasov (dlhodobých- ročných PASSov so zvýhodnenou cenou vstupou) sa delia na :
 • FIT PASS FITNESS ročný - služby kardio a fitness v danom centre [GO3], a navyše služby fitness v ostatných Golem cluboch, v prípade celosieťového passu, prevádzkovateľa.

-      OFF PEAK FIT PASS FITNESS ročný – služby kardio, fitness v danom centre, a navyše služby fitness v ostatných Golem Cluboch, v prípade ročného passu, prevádzkovateľa. Uvedené služby môže užívateľ odoberať v pracovných dňoch od 06:00 do 22:00 a počas víkendov a sviatkov neobmedzene. Mimo uvedených hodín bude umožnený užívateľovi vstup do centra iba v prípade, ak užívateľ pri odoberaní služieb Off-Peak passu zaplatí poplatok za jednorazový vstup, resp. Doplatí si UPGRADE do PEAK passu. 

-      AEROBIC PASS ročný – služby aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia (okrem Aqua). Uvedené služby môže užívateľ odoberať vo všetkých Golem cluboch (okrem Golem Club RELAXX), prevádzkovateľa.

 • -      COMBO PASS ročný - služby kardio, fitnes, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia. Uvedené služby môže užívateľ odoberať v priestoroch centra a navyše  v ostatných Golem cluboch, v prípade celosieťového passu, prevádzkovateľa.

3.3.  Cena Služby/ PASSov je stanovená na základe druhu vybranej/ čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne ceny PASSov sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke. V prípade, ak Klient čerpá službu, ktorá nie je obsiahnutá v PASSe, bude Klientovi účtovaný jednodňový vstup v podobe 1 day PASSu príslušnej služby.

3.4.  Aktivovaný AEROBIC PASS zaväzuje klienta opustiť priestory fitness zóny do 10 min. po skončení
danej lekcie. V opačnom prípade sa klientovi naúčtuje poplatok podľa platného cenníka.Pri neobmedzených vstupach je umožnení vstup/ využitie danej služby jeden krát denne [m4].

3.5        V prípade neschopnosti využívať aktivovaný PASS (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na
vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovaného PASSu klientovi nevzniká.

3.6. Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta

            prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné. Športoviská, bazén a wellness je

            možné vidieť na vyžiadanie na recepcii Centra na fotografiách.

3.7. Klient je povinný dodržiavať otváracie hodiny toho korého Centra podľa prevádzkového poriadku, resp. úpravy prevádzkvateľa. V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov GOLEM CLUBU v zmysle platného Cenníka.

3.8. Klient si môže dobíjať Kredit v hotovosti, platobnou kartou a vybranými poukážkami spoločnosti, s ktorými má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu, pri každej návšteve Centra a cez Webstránku.

3.9. Klient je zodpovedný za nahlásenie dátumu aktivácie PASSu a správne vyplnenie údajov

            v registračnom formulári.

3.10. Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné

            reklamácie nie sú akceptované.

3.11. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi

            sú stiahnuté z Kreditu uzatvorením účtu pri odchode Klienta, o čom mu bude vystavené potvrdenie.

3.12. V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpený príslušný PASS.

            Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia v jeden deň . V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu GOLEM karta zablokovaná, rovnako tak možnosť rezervácie cez Web stránku. Následne sa zrušia všetky budúce rezervácie Klienta. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Golem karty je bez poplatku. V prípade ak sa klient nezúčastní druhýkrát rezervovanej hodiny v rámci jedného PASSu bude mu GOLEM karta zablokovaná a je povinný uhradiť poplatok za odblokovanie v zmysle platného cenníka. Každá ďalšia nenavštívená rezervácia zablokuje Golem kartu a ďalšie odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

3.13. Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 8 hodín pred začatím lekcie alebo danej služby.

3.14. V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia mu bude zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia.

3.15. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom Web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie osobne alebo telefonicky musí klient nahlásiť číslo Golem karty a mať zakúpený zodpovedajúci PASS, buď AEROBIC PASS, COMBO PASS, SWIM PASS, VISIT PASS alebo 1DAY PASS.

3.16. Podmienkou rezervácie na Web stránke  je prihlásenie sa pod vlastným Zákazníckym kontom a potvrdenie rezervácie v aplikácii prevádzkovateľa. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú podmienky uvedené vyššie vo VOP.

3.17. Každé skupinové cvičenie je limitované vopred stanoveným  počtom klientov/cvičiacich. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi alebo zamedziť prihlasenie sa na termín cez Web stránku, bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predlženie platnosti PASSu. [m5]

3.18. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk v Centrách je prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vráteniealikvotnej časti  peňažných prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti PASSu.

3.19. Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Golem karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného Cenníka.

3.20. V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť Kredit na Golem karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tento Kredit zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.

3.21. Na úschovu cenných vecí poskytne na požiadanie Prevádzkovateľ trezor za poplatok podľa platného Cenníka.

3.22. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi sú pri vstupe pridelené hodinky/čip, resp. kľúče.

3.23. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest na to vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do trezoru cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 100,- EUR, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku. Peniaze, šperky, mobilné telefóny a iné cennosti je klinet povinný dať do bezpečnostnej schránky/trezoru na recepcii, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za ich stratu. Prevádzkovateľ odporúča, aby si klienti odkladali veci v hodnote viac ako 100,- EUR (ako aj hotovosť) do trezoru.

3.24.  Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú a požiadať o vydanie vecí z trezoru v prípade, ak ich tam dal uložiť. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať. Obdobné sa použije aj pre trezor.

3.25. Prevádzkovateľ neakceptuje ako zálohu za hodinky/čip/klúče osobné doklady. Prevádzkovateľ požaduje ako zálohu hotovosť.

3.26 Klient si môže na základe dohody s Prevádzkovateľom prenajať na dohodnuté obdobie skrinku v šatni. V takomto prípade je klient oprávnený prenajatú skrinku užívať po dobu nájmu za predpokladu, že riadne uhradil nájomné.

3.27. V prípade ak uplynula doba prenájmu je Klient povinný skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

3.28. V prípade ak Klient nemá skrinku prenajatú od Prevádzkovateľa je Klient povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.

3.29.  Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu 3.34. tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. dobe nájmu násilne otvoriť.

3.30. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie, že veci skutočne prevzal a že patria do jeho vlastníctva.

3.31. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne Klientovi, nikdy prostredníctvom telefónu. Nové heslo môže byť zaslané aj na overený a potvrdený email Klienta

3.32. Strata, odcudzenie, či poškodenie hodiniek/čipu/G-karty/kľúčov je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za hodinky/čip/kľúče, ktoré obdŕžal na recepcii, počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť. Pri zámene prideleného kľúča klienta s iným klientom, nebude reklamácia kreditu uznaná.

3.33. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku Centra alebo skrátiť prevádzkovú dobu v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie úhrady za členstvo, inej platby, akúkoľvek inú finančnú kompenzáciu, alebo poskytnutie náhradného plnenia

alebo

                     Klient má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach. O vrátenie pomernej časti Ceny musí klient požiadať prevádzkovateľa najneskôr do 10 dní po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením klienta, čo aj z nedbanlivosti, nemá Užívateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny

3.34.  Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.

3.35. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

3.36. Klient je povinný.

riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzke počas celej doby návštevy Centra

platiť Cenu za poskytnutú Službu a spotrebovaný/ kúpený tovar, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo prpedloženého v písomnej forme;

oznamovať počas celého trvania členstva prostredníctvom zákazníckeho konta alebo osobne:

všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 15 dní odo dňa takejto zmeny;

bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi všetky klientovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb prevádzkovateľom;

nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších klientov prevádzkovateľa  pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzovali prevádzkovateľa;

využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou, VOP a prípadnými pokynmi a návodmi prevádzkovateľa.

3.37. Pred opustením prevádzky/Centra je klient povinný vrátiť čip/kľúče, resp. hodinky. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka.

3.38. Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.

3.39. Deti do 15 rokov majú vstup do fitness dovolený iba pod odborným dohľadom trénera. Deti do 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.

3.40. Zákaz vstupu do Centra/prevádzky Fitness/Aerobik/Bazén/Wellness platí pre:

a) Osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov

d) Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)

e) Osoby špinavé v znečistenom oblečení

3.41. Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do relaxačnej časti povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.

3.42. V Centre/prevádzke Fitness/Aerobik/Bazén/Wellness je zakázané:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb/iných Klientov ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky

d) Vytvárať nadmerný hluk, agresívne sa správať voči ostatným Klientom, personálu Centra či inak svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb [GO6]

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g) Konzumovať (čokoľvek)

h) Čítanie časopisov, novín, kníh v priestoroch sáun

i) Zasahovanie do technického vybavenia Centra

j) Preskakovať turnikety

k) Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

3.43. Klient je povinný:

- dodržiavať čistotu a hygienu v Centrách/ priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

- neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

- šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,

- používať čistú a vhodnú športovú obuv,

- dodržiavať pokyny trénera,

- po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

- používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

- očistiť kardio stroje po použití

3.44. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 3.48., 3.49. a 3.50. môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera/personálu Centra požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť PASS bez nároku na kompenzáciu.

3.45. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou, precenením síl alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.46. Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness/Aerobic/Bazén/Wellness na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi. Do Centra je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú alebo inak fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, pod vplyvom akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok, osobám v znečistenom alebo zjavne nevhodnom oblečení, osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu do areálu. Prevádzkovateľ a ním poverené osoby, sú oprávnení takéto osoby kedykoľvek vyzvať, aby areál [GO7]

3.47. Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.

3.48. Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa je povinný preukázať sa pri vstupe zamestnaneckým preukazom (badge) na vyzvanie Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa. Ak tento nepredloží, nebude mu umožnené čerpať zvýhodnený vstup.

3.49. Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

3.50. Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť trénersky vstup podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil mesačný poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách [GO8].

3.51. Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do Centier Golem Clubu, čím taktiež zaniká právo na vrátenie kreditu na jeho Golem karte.

3.52. V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Golem Clubu je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

3.53. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

3.54. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, vstupom do Centra/ prevádzky potvrdzuje, že je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav, fyzické a psychické možnosti a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia inak zodpovedá za škodu, ktorú si tým môže privodiť alebo tretím osobám.

3.55.  V prípade dokázateľného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

3.56.  Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom alebo zakúpený tovar je upravený v reklamačnom poriadku prevádzkovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle prevádzkovateľa. Pokiaľ klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, klient – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa odseku  tohto článku VOP s prevádzkovateľom  je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ).

3.57. V prípade reklamácie zostatku kreditu na Golem karte je Klient povinný predložiť doklad o dobití/zakúpení Kreditu.

3.58. Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Centier Golem Clubu.

3.59. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

3.60.     V prípade hrubého porušenia zákazov a obmedzení uvedených vyššie Klientom má prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia právo obmedziť takémuto klientovi vstup do Centra.

3.61    Za zmluvu o kúpe/ objednaní služieb sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby na základe ktorej si klient objednáva/ kupuje Služby Prevádzkovateľa. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na Web stránke prevádzkovateľa cez zákaznícke konto a umožňuje zadanie údajov o klientovi a Službách a ich záväzné objednanie u prevádzkovateľa, poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi a vystavením Golem karty.4. Starostlivosť o čistotu

 

4.1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

4.2. Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

4.3. Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.


5. Členstvo


 • Členstvo a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti vznikajú Klientovi vyplnením registračného formulára a jeho podpísaním, t. j. uzatvorením zmluvy o členstvo a oboznámrní sa s prevádzkovým poriadkom. Členstvo v Golem clube nie je viazané na úhradu registračného alebo členského poplatku. Cieľom členstva je zvýšenie kvality a komfortu v oblasti poskytovania služieb a možnosť poskytovať špeciálne výhody klientom, ktorí pravidelne využívajú služby Golem Clubu a zjednodušenie ich vstupu do Centra. Okamihom podpísania registračného formulára sa užívateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, bezpečnostných predpisov, týchto Podmienok, pokyny zodpovedných osôb a ďalšie relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Zmluvu o členstvo je ako užívateľ oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie zmluvy potrebné zastúpenie zákonným zástupcom alebo písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Pri prvej návšteve Centra, pred prvým vstupom a vypísaný registračného formulára je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá v systéme
  prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve Centra (vznik členstva). V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na neposkytnutie služieb a nevpustenie klienta do priestorov Centra, nevyhotovenie Golem karty a klientovi nevzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu ktoréhokoľvek PASSu. [GO9]
 • Prevádzkovateľ vydá užívateľovi po vzinku členstva Golem kartu. Predpokladom vystavenia Golem karty je vyhotovenie fotografie tváre užívateľa pre účely jeho identifikácie na náklady prevádzkovateľa. Golem karta je majetkom prevádzkovateľa a užívateľovi je len zapožičaná. Predloženie Golem karty užívateľom zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do Centra a čerpania poskytovaných služieb. V prípade straty alebo odcudzení Golem karty je užívateľ povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže užívateľ požiadať o vydanie duplikátu členskej karty za jednorazový poplatok podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa. Užívateľ je povinný Golem kartu prevádzkovateľovi vrátiť pri skončení zmluvného vzťahu. Užívateľ je povinný chrániť Golem kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Golem karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez Golem karty nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí Golem karty je Klientovi vystavená nová Golem karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.
 • Na jednu Golem kartu je umožnený vstup iba jednej osobe na ktorú bola vystavená.
 • Po vyplnení registráčneho formulára a jeho podpise bude klientovi vytvorené zákaznícke konto na Web stránke, ktoré je identifikovateľné jedinečným číslom zákazníckeho konta. Jeden zákazník môže mať len jedno zákaznícke konto. 
 • Registráciu/prvé prihlásenie do zákazníckeho konta  môže klient realizovať samoobslužne na Web stránke, a to vyplnením všetkých povinných prihlasovacích údajov uvedených v registračnom formulári. Pre prístup do zákazníckeho konta a realizáciu nákupov z kreditného konta  prostredníctvom Web stránky je  povinným údajom aj overená e-mailová adresa klienta a overené mobilné telefónne číslo- aktivácia zákazníckeho konta. Overenie e-mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla je realizované priamo v aplikácii zákazníckeho konta. Po aktivácii konta a pridelením prvotného hesla, je klient povinný zmeniť si prístupové heslo do zákazníckeho konta za účelom ochrany jeho údajov a majetku.
 • Zákaznícke konto môže mať klinet založené aj bez vloženého kreditu, t. j. zákazník nemá kreditné konto, i keď má k nemu prístup a môže ho kedykoľvek začať využívať tým spôsobom, že uskutoční prvý vklad peňazí na kreditné konto, za účelom využívania služieb. Podmienkou však je, že pred prvým vkladom cez Web stránku bude mať overené mobilné telefónne číslo.
 • Po ukončení registrácie do zákazníckeho konta  informuje aplikácia klienta o pridelenom čísle zákazníckeho konta a jeho čísle registrácie- GOLEM karty.
 • Zmenu údajov klienta bude môcť klient vykonať priamo na Web stránke alebo recepcii centra v takom rozsahu, v akom to aplikácia poskytuje.
 • Zrušenie zákazníckeho konta je možné predovšetkym po.................. 
 • V prípade, ak zákaznícke konto obsahuje vložený kredit klienta na kreditnom konte, v žiadosti o zrušenie zakazníckeho konta je potrebné uviesť aj číslo účtu, na ktorý klient žiada poslať ním vložený zvyšok kreditu. Suma zostatku vloženého kreditu znížená o storno poplatok vo výške 5 %  z kreditu bude zákazníkovi vrátená na uvedené číslo účtu najneskôr do 30 dní od zrušenia zákazníckeho konta. Zrušením zákazníckeho konta klient stráca právo využívať služby prevádzkovateľa.

Alebo

V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetok kredit uložený na Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť.

             Ak Klient nie je schopný vyčerpať Kredit na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tento Kredit z jeho Golem karty na kartu iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetok tento Kredit. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu.

       Ak Klient nie je schopný vyčerpať Kredit na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta prepísať jeho Golem kartu na nového klienta, ktorý je schopný vyčerpaťvšetok tento kredit. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu. Prepis karty na iného Klienta je možný iba v prípade ak na karte nie je zakúpený aktívny PASS.

 Operáciu zrušenia zákazníckeho konta nie je možné vrátiť späť a konto po zrušení obnoviť. Zrušením zákazníckeho konta dôjde zároveň k zrušeniu všetkých registrácií priradených k danému zákazníckemu kontu a s tým spojeným výhodám.

 Pri novej registrácii do zákazníckeho konta je klient považovaný za nového klienta.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne klientovi tým, že nemôže v určitom okamihu využívať služby konta na Web stránke.

Užívateľ je oprávnený po predložení Golem karty využívať služby poskytované poskytovateľom v Centre, v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé PASSy.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať aktuálny prevádzkový poriadok prevádzkovateľa platný predané Centrum. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, ako aj za škodu na zdraví tretích osôb, príp. za škodu na majetku tretích osôb nachádzajúcich sa v Centre. Užívateľ sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v plnom rozsahu. Užívateľ je povinný zaobchádzať so zriadením prevádzkovateľa v priestoroch Centra šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia alebo vecí, ktoré vznikli neodborným zaobchádzaním zo strany užívateľa.

Užívateľ je pri akomkoľvek členstve oprávnený podľa svojej voľby za úhradu využiť doplnkové služby podľa aktuálneho cenníku, napríklad masáže alebo solárium.

Všetky platobné povinnosti súvisiace s členstvom a službami nesie užívateľ.

Klient podáva reklamáciu v písomnej forme, ak zakúpený tovar alebo poskytovaná služba  prevádzkovateľa má vady, v ktorej uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresu, registračné číslo z preukazu klienta, číslo zákazníckeho konta), dôvod reklamácie a priloží doklady, ktorých sa reklamácia týka (napr. doklad o zakúpení tovaru/služby).

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej prijatia.Úhrady, doba trvania zmluvy


Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP

Objednávku/ zmluvu na jednotlivé služby je možné uzatvoriť na dobu určitú s viazanosťou určenou v zmluve- dlžký jednotlivého PASSu. Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom Webovej stránky prevádzkovateľa alebo osobne na recepcii Centra. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom Webovej stránky nadobúda účinnosť až zaplatením ceny Služby (z kreditu).

Pri zmluve na dobu určitú je užívateľ oprávnený využívať poskytované služby za cenu podľa platného cenníka príslušného Centra. Počas doby viazanosti nie je užívateľ oprávnený zmluvu vypovedať. Užívateľ je povinný plniť svoje platobné a iné povinnosti po celú dobu trvania zmluvy až do jej riadneho ukončenia bez ohľadu na to, či služby využíva, alebo nie. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku, resp. popise služby. Predmetom Zmluvy na strane klienta je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

Zmluva zaniká

 • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
 • písomnou dohodou zmluvných strán,
 • odstúpením od zmluvy,
 • zánikom prevádzkovateľa alebo klienta bez právneho nástupcu.

Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť podľa bodov 7.6 Odstúpenie je účinné momentom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán a to odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, nároku na náhradu škody dojednanú v zmluve, ako aj riešenia sporov medzi zmluvnými stranami. Zmluvné  strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia.

Člen vykoná úhradu odplaty za poskytovanie Služieb vyplývajúcu zo zmluvy (príp. poplatky za iné služby) vopred pokiaľ ide o PASSy a za doplnkové služby pri odchode z Centra, a to z kreditu na jeho kreditnom konte, resp. zákazníckom konte, ktorý si môže dobyť osobne na recepcii centra alebo prostredníctvom svojho zákazníckeho konta na Web stránke prostredníctvom dostupných platobných brán, ak nie je uvedené inak. Pri všetkých operáciách týkajúcich sa pohybov na kreditnom konte je potrebné, aby bol klient prihlásený do svojho zákazníckeho konta a identifikovaný s kódom, pri operáciach na recepcii centra aby predložil GOLEM kartu, prípadne iný identifikačný prostriedok na žiadosť obsluhy recepcie prevádzkovateľa. [VO10]

Každý vklad finančných prostriedkov na zákazníckom konte môže zákazník realizovať prostredníctvom aplikácie na zákazníckom konte a v pokladnici na recepcii centra. Vklad je možný v ľubovoľnej výške, pričom prevádzkovateľ úroky z uloženého kreditu neposkytuje. Po uskutočnení vkladu bude zákazníkovi vygenerované potvrdenie o vklade kreditu na zákazníckom konte. Zákazníkovi zároveň aplikácia zašle SMS o navýšení kreditu na zákazníckom konte na definované mobilné telefónne číslo ak bolo overené.

Úhrada za jednotlivé služby, ktoré si zvolil/ objednal klient, sa následne vykoná z kreditu klienta, pokiaľ má  dostatočný zostatok na svojom kreditnom konte, prostredníctvom internetového portálu/obchodu prevádzkovateľa alebo na recepcii centra prevádzkovateľa  po uzatvorení samostatnej zmluvy, potvrdení objednávky klienta. Ak je kredit nedostatočný, klient je povinný pre objednaním služieb dobiť si kredit. Pri platbe nie je možné kombinovať platbu kreditom s inou platobnou metódou. V prípade platby kreditom po potvrdení objednávky aplikácia  potvrdzovací email zašle do schránky klienta na jeho zákazníckom konte a na email klienta.

V prípade, ak bola služba zaplatená kreditom, je ho možné vrátiť do kreditného konta klienta v prípade, ak klient odstúpi od uzatvorenej zmluvy do začatia využívania tejto služby, resp. času jej aktivácie návratkou na kreditné konto, z ktorého bol nákup zrealizovaný. Na kreditné konto mu bude vrátená celá suma zaplatená za službu a to formou navýšenie kreditu klienta o sumu zaplatenú za službu. Pre vrátenie cenu služby v zmysle vyššie uvedeného do kreditného konta je potrebná identfikácia prihlásením sa do zákazníckeho konta alebo identifikácia na recepcii centra. Vo výnimočných prípadoch sa pri vrátení ceny za službu nemusí suma/ kredit vrátiť do kreditného konta ihneď. Transakcia sa uvoľní a v pohyboch sa môže zobraziť až v nasledujúci pracovný deň.

Klient, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy (objednávky) uzatvorenej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Klient nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom/ využitím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na Webovej stránke prevádzkovateľa.

Odstúpením klienta, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy podľa odseku 6.9. tohto článku týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy cenu zaplatenú za Službu alebo preddavok, ktorý klient uhradil.

Používaním kreditného konta dochádza k nasledujúcim typom transakčných pohybov na kreditnom konte:

 • pri vložení kreditu na zákaznícke konto navýšenie kreditu klienta vkladom finančných prostriedkov klienta na jeho zákaznícke konto
 • pri platbe kreditom/použití kreditu použitie kreditu klienta za zaplatenie zakupovanej služby/ tovaru
 • pri stornovaní/ odstúpení od služby zaplateného kreditom navýšenie kreditu klienta o sumu zaplatenú za službu/tovar,

Prevádzkovateľ umožňuje klientom úhradu za služby aj prostredníctvom spotrebiteľského úveru poskytovaného členovi spolupracujúcou licencovanou obchodnou spoločnosťou prevádzkovateľa, sprostredkovateľom služieb ktorej bude prevádzkovateľ. Pre vylúčenie pochybnosti, podmienky poskytnutia úveru a jeho splácania (ako aj z toho vyplývajúce práva a povinnosti) je predmetom dohody člena a poskytovateľa spotrebiteľského úveru.

Užívateľovi bude vydaná členská karta na vstup do Centra, resp. umožnený vstup do Centra, či využívanie služieb až po úhrade poplatku za jej vydanie, ak sa požaduje (nie, pri prvom vydaní) a dobití kreditu.

Užívateľ hradi cenu/odplatu za kúpené/ objednané tovary alebo poskytnuté služby od/mu prevádzkovateľom kreditom z jeho kreditného konta.

Vo výnimočných prípadoch je možné na základe schválenia prevádzkovateľom umožniť užívateľovi previesť členstvo na tretiu osobu a všetký práv a povinností z nej vyplývajúcich na iného užívateľa alebo tretiu osobu ako nadobúdateľa, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky záväzky vyplývajúce z pôvodnej zmluvy, a to písomným dodatkom k zmluve o členstve. Vzájomné vzťahy vrátane vyrovnania, medzi prevádzajúcim a nadobudáteľom si tieto strany vysporiadajú medzi sebou. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať úkony smerujúce k identifikácii a stotožneniu osoby konajúcej za klienta pri prevode Služby za účelom zistenia, či je oprávnená za prevodcu alebo nadobúdateľa tento úkon vykonať. Nadobúdateľ musí prevod Služby akceptovať a to vo svojom administračnom rozhraní Služby alebo podľa svojej voľby písomnou formou doručenou na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ žiadosti prevodcu a nadobúdateľa o takýto prevod Služby akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má užívateľ - prevodca uhradené všetky peňažné záväzky voči prevádzkovateľovi. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený prevod Služby odmietnuť

Napriek vyššie uvedenému, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhnutú tretiu osobu, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

Ďalšie ustanovenia


Po schválení prevádzkovateľom je možné meniť kategórie PASSov aj počas trvaniačlenstva, zmena kategórie je však možná iba vzostupne (na drahšie členstvo).

Užívateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom, že je mu dodatočne známy jeho zdravotný stav, pričom tento zdravotný stav ani čiastočne nebráni vo využívaní služieb prevádzkovateľa. V prípade pochybností užívateľa, je tento povinný oznámiť takúto skutočnosť zodpovednej osobe.

Užívateľ je povinný riadiť sa pri využívaní služieb prevádzkovateľa pokynmi zodpovednej osoby prevádzkovateľa, ustanoveniami zmluvy, bezpečnostnými predpismi, týmito podmienkami, ďalšími relevantnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov. Užívateľ je povinný správať sa v Centre ohľaduplne, nenarušovať pokojnú atmosféru, zaobchádzať šetrne so všetkým zariadením areálu a rešpektovať pokyny zamestnancov a poverených osôb prevádzkovateľa.

Predchádzajúce ustanovenia tohto článku 7.2. až 7.3. sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na hostí a jednorazové vstupy.

V prípade nevyužívania PASSu počas jeho platnosti v plnom rozsahu nemá užívateľ právo požadovať od prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani vrátenie časti Kreditu, jeho úhrady).

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť členstvo klientovi v Golem clube alebo jeho Golem kartu pri závažnom porušení povinnosti zo strany užívateľa alebo jeho hosťa bez toho, aby poskytol dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Závažným porušením zmluvy sa rozumie najmä: a) uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe pri uzatváraní zmluvy, b) opakované porušovanie ustanoveníPodmientok a prevádzkového poriadku, c) nerešpektovanie prevádzkového poriadku d) nerešpektovanie opodstatnených pokynov zodpovednej osoby, e) zavinené spôsobenie škody na majetku prevádzkovateľa, f) poškodenie, prípadne škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli, g) omeškanie s úhradou peňažných záväzkov o viac ako 10 dní, h) reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako prevádzkovateľom v Centre, i) lákanie iných užívateľov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré sú konkurenčné k službám prevádzkovateľa j) aplikácia podporných látok v Centre prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom, k) predaj alebo poskytovanie podporných látok, či iných tovarov užívateľom v Centre.  Užívateľ nemá v takýchto prípadoch nárok na vrátenie členského poplatku.

Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, športového odevu, obuvi, uterákov a pod. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil túto povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí užívateľ škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Užívateľovi odoberajúcemu služby vo forme členstva – CELÁ SIEŤ je umožnené v priestoroch  GOLEM CLUB-ov: AUPARK BA, AVION, BORY MALL, TOWER 115, CENTRAL, AUPARK ZA, AUPARK KE a FORUM PP odoberať príslušné služby.

Oznámenie o ochrane osobných údajov 


Prevádzkovateľom „Kamerového informačného systému“ je spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o., so sídlom na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“).


Zásady ochrany osobných údajov 


Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri ich spracúvaní dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie„) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).


Prevádzkovateľ prijal príslušné technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred vymazaním, stratou, zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu. Zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj jeho zmluvný partneri, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.


V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu (ďalej len „DPO“), ktorá je poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľa. DPO môžete kontaktovať emailom na adrese: dpo@optifininvest.sk, prípadne písomne na adrese Prevádzkovateľa.


Vymedzenie pojmov 

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby


„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami


„informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;


„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;


„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;


„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo

nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;


„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku;


 
 

 

Účely spracúvania osobných údajov 


Kamerový informačný systém 


a) Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 • osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia „oprávnený záujem“ (osobné 
 • údaje dotknutých osôb sú spracúvané za účelom „Ochrany majetku dotknutých osôb a Prevádzkovateľa“.) 

 

b) Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

 • videozáznam dotknutej osoby 
 •  

c) Doba uchovávania osobných údajov: 

 • údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu, najviac 2 dni pri kamerách umiestnených v šatniach a 14 dní v ostatných priestoroch Prevádzkovateľa 
 •  

d) Online prístup ku kamerám: 

 • online prístup ku kamerám snímajúcim priestory šatní nie je možný 
 • online prístup k ostatným kamerám majú len oprávnené osoby viazané mlčanlivosťou 

 

e) Kategórie príjemcov osobných údajov: 

 • osobné údaje môžu byť použité pre potreby orgánov činných v priestupkovom a trestom stíhaní 
 • pre potreby kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR 


Profilovanie Vašich údajov: 

 • osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.


Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu: 

 • prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje


Práva dotknutej osoby 


Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.


Právo namietať -máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.


Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Nariadenia a Zákona, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk › Tlačivá a vzory › Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Záverečné ustanovenia


Užívateľ sa zaväzuje písomne oboznamovať prevádzkovateľa so všetkými skutočnosťami významnými pre doručovanie písomností. Akúkoľvek písomnosť, ktorá sa má doručovať užívateľovi (ďalej len „Oznámenie“), je možné doručovať, alebo zasielať užívateľovi  doporučenou poštou na jeho adresu, ktorá je uvedená v zmluve, alebo na inú adresu, ktorú oznámil prevádzkovateľovi v súlade s týmto bodom alebo do schránky na jeho zákazníckom konte. Oznámenie sa bude považovať za doručené dňom doručenia, alebo dňom kedy sa Oznámenie vráti odosielateľovi poštou ako nedoručiteľné a bolo doručované na poslednú oznámenú adresu užívateľa. Pri dokazovaní doručenia Oznámenia bude dostatočné preukázané, že došlo k doručeniu, ak obálka, ktorá obsahovala Oznámenie, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka.

Všeobecné zmluvné podmienky majú povahu obchodných podmienok a sú zmluvným stranám známe a predložené, resp. sprístupnené pri vypĺňaní reg. formulára a registrácii do zákaníckeho konta.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Podmienok (VOP) a Cenníka, pričom zmenu oznámy vopred klientom oznamom na recepcii v Centrách a Webovej stránke, a zaslaním na email klienta alebo do schránky na zákazníckom konte aspoň 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. 

Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia klientovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré klient uviedol registračnom formulári alebo zákazníckom konte ako kontaktnú e-mailovú adresu.

V prípade, že klient nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od zmluvy o členstvo, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dňa účinnosti zmeny, inak sa má za to, že so zmenou súhlasí. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

Práva a povinnosti zmluvou alebo týmito podmienkami vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných podľa právneho poriadku SR najmä Občianskym zákonníkom  č. 40/1964 v platnom znení, ak nie je uvedené inak.

Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi prevádzkovateľom a klientom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu v mene právnickej osoby ako klient, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za klienta – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak

Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi prevádzkovateľom a klientom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov

V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanoveniazZmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ klient a prevádzkovateľ uzatvoria písomnú zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

Všetky spory, ktoré vznikli, alebo vzniknú medzi zmluvnými stranami z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o jej existencii, platnosť, výklad alebo zrušenie (ďalej pre každý jednotlivý a/alebo všetky uvedené spory len „spory“), budú riešené vecne príslušným súdom v Slovenskej republike, ak do dňa začatia konania o spore na príslušnom súde nebolo začaté rozhodcovské konanie podľa nasledujúceho bodu. Pre prípad rozhodovania uvedených sporov súdom sa zmluvné strany podriaďujú právomoci takéhoto príslušného súdu.

Zmluvné strany sa týmto dohodli na tom, že spory môžu byť rozhodnuté aj pred Stálym rozhodcovským súdom, zriadeným Asociáciou stálych rozhodcovských súdov, záujmovým združením právnických osôb, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 45 744 912, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod č.OU-BA-OVVS1-2014/101372 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, s čím užívateľ podpisom registračného formulára súhlasí. Ak by rozhodcovský súd v konkrétnom prípade z akéhokoľvek dôvodu nemal právomoc na riešenie sporu medzi stranami, je ktorákoľvek strana oprávnená uplatniť si svoj nárok na príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

Užívateľ podpisom registračného formulára vyhlasuje, že sa na cvičení v areáli prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne, a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti užívateľa alebo hosťa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná [m11]pokuta, avšak len vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú spoločnosti patriace do skupiny Premium Fit, s.r.o., reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti a pod.. Aktuálny zoznam týchto subjektov je k dispozícii na vyžiadanie na recepcii.

Neplatnosť akejkoľvek časti tejto zmluvy/podmienok alebo jej obsahová neúplnosť nespôsobí neplatnosť zmluvy ako celku. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane po uzavretí zmluvy neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy v platnosti.

Za účinné doručenie písomnosti, či už v písomnej alebo elektronickej podobe sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie na adresu zmluvnej strany uvedenej v registračom formulári alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v registračnom formulári alebo v zákazníckom konte.

VOP sú k dispozícii na recepcii GOLEM CLUB a budú zverejnené aj na  Webovej stránke.

VOP platia aj po skončení právneho vzťahu klienta a prevádzkovateľa, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.

Úžívateľ podmienok potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s ich obsahom, voči ich obsahu nemá výhrady a ich podpis nebol vynútený nátlakom, či vykonaní v tiesni.