Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania služieb v prevádzkach GOLEM CLUB

(ďalej len ako „VOP“)

1. Predmet VOP

1.1 Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností medzi spoločnosťou PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B ktorá prevádzkuje jednotlivé telovýchovno – športové zariadenia GOLEM CLUB a Klientom

a) tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti,

b) tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti a to pri poskytovaní služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľom. VOP sú zverejnené v každej prevádzke na dostupnom mieste, ako aj na Webovej stránke Prevádzkovateľa: https://www.golemclub.sk/sk a v Kiosku.

1.2 Podpisom registračného formulára, prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru o Prevádzkovateľa) Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov, Prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa ktoré sú uvedené na Web stránke https://www.golemclub.sk/sk

1.3 Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom.

2. Definícia pojmov a podmienky ich používania

2.1 ,,Akcia“ je jednorazový produkt, alebo Služba s osobitnými podmienkami, ktorá nie je uvedená v Cenníku. Akcia je spoplatnená osobitou cenou a nevzťahuje sa na firemných Klientov. Podmienky Akcie, vrátane ceny a časového obmedzenia možnosti jej využitia, budú Prevádzkovateľom zverejnené na vybraných Prevádzkach a Web stránke.

2.2 „Aktivácia služby“ označuje taký úkon Klienta, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby, a to buď označením jej začiatku užívania prostredníctvom Zákazníckeho konta pri Objednávke alebo okamžite pri časovo ohraničenej Službe bez uvedenia jej začiatku, ktoré umožnia Klientovi reálne využívanie Služby.

2.3 ,,Benefitová poukážka“ je vybraná poukážka, ktorú Prevádzkovateľ akceptuje na základe zmluvného vzťahu s treťou stranou, ktorá je spôsobilá na dobitie Kreditu na Kreditnom konte pre Klienta uvedeného na benefitovej poukážke, alebo má špeciálny kód na benefitovej poukážke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po doručení benefitovej poukážky na konkrétnu Prevádzku Prevádzkovateľa a jej kontrole poverenou osobou dobiť Kredit v príslušnej výške na Kreditné konto Klienta do 72 hodín.

2.4 „Bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Klientom, ktorými sa je Klient povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v jednotlivých Prevádzkach. Klient vstupom do Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi zverejnenými vo vybraných Prevádzkach pri vybraných Službách Prevádzkovateľa, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.5 „Cena služby (služieb)“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho Cenníka za všetky jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej Služby. Cena služby je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovania Služieb vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase poskytnutia Služby.

2.6 „Cena tovaru“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom Cenníku, vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase kúpy tovaru.

2.7 „Cenník“ je zoznam poskytovaných Služieb a tovaru Prevádzkovateľa, vrátane cien za jednotlivé poskytované Služby, predávané tovary, príplatky, Prevádzkovateľom v Centre, pričom môže uvádzať aj trvanie Služby a ďalšie podmienky jej využitia vybraných služieb, možnosti zakúpenia, storno podmienok Rezervácií a ďalšie podmienky jednotlivých služieb. Cenník je k nahliadnutiu online na Web stránke ako aj na viditeľnom mieste v každom Centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií uvedených v Cenníku.

2.8 „Centrum“ alebo „Prevádzka“ je telovýchovno-športové zariadenie GOLEM CLUB prevádzkované v nasledovných prevádzkach:

a) Golem Club AUPARK, Bratislava, Einsteinova 18,

b) Golem Club AVION, Bratislava, Ivánska cesta 16,

c) Golem Club CENTRAL, Bratislava, Metodova ul.6,

d) Golem Club BORY MALL, Bratislava, Lamač 6683,

e) Golem Club Relaxx, Bratislava, Einsteinova 7,

f) Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25,

g) Golem Club Žilina, Žilina, Veľká Okružná 59/A,

h) Golem Club AUPARK, Košice, Námestie Osloboditeľov 1,

i) Golem Club MARTIN, Martin, Pltníky 2,

j) Golem Club Poprad, Poprad, Námestie Svätého Egídia 3290/124.

2.9 „Členstvo“ vzniká písomným uzatvorením Zmluvy o členstve.

2.10 „Členský poplatok“ predstavuje odmenu pre Prevádzkovateľa vykonávajúceho hlavnú ekonomickú činnosť prevádzkovania fitnesscentra ako aj iné, vedľajšie ekonomické činnosti ako napríklad prevádzka športových zariadení (bazény a plavárne), poskytovanie služieb týkajúcich sa telesnej pohody (sauny, parné kúpele, solária, masáže) a iné, ktoré spoločne predstavujú jednorazovú platbu, uhradením ktorej je Klient oprávnený čerpať Služby v rozsahu príslušnej kategórie Členstva v zmysle Podmienok.

2.11 „Doba poskytovania služby“ je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku, počas ktorej je Klient oprávnený využívať vybranú Službu Prevádzkovateľa podľa zvolenej Služby a dĺžky jej trvania.

2.12 ,,Golem karta“ je elektronický čiarový kód vygenerovaný Prevádzkovateľom pre Klienta uchovávaný elektronicky alebo na pevnom nosiči (plastová karta). Golem karta je personalizovaná, zriadená v prospech Klienta Prevádzkovateľom a je podmienkou vstupu do Prevádzky a využívania Služieb Klientom, ak nie je uvedené inak a je výsledkom úspešného vytvorenia Zákazníckeho konta.

2.13 ,,Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy v Prevádzke a nemá uzatvorený záväzkový vzťah s Prevádzkovateľom

2.14 ,,Firemná zľava“ zvýhodnené podmienky pre Klientov-právnické osoby, ktorých zamestnanci, resp. členovia ako samostatní Klienti sú povinní sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ich oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecký preukaz, prihlásenie sa cez emailové adresy spoločnosti alebo zamestnávateľa resp. podľa dohody s Klientom - právnickou osobou)

2.15 „Hosť“ je osoba, ktorá po splnení podmienok stanovených Prevádzkovateľom v sprievode Klienta s platným Členstvom alebo Klienta vo vybraných Prevádzkach a je oprávnená využívať Služby vo vybranej Prevádzke v rovnakom rozsahu ako Klient. Hosť je povinný pred vstupom do Prevádzky vyplniť a podpísať papierový registračný formulár; Zákaznícke konto si však nezakladá. Na Hosťa sa v plnom rozsahu vzťahujú tieto VOP tak, ako na Klienta. Hosť je povinný dodržiavať všetky povinnosti stanovené VOP, Podmienkami, Prevádzkovým poriadkom, Bezpečnostnými a inými predpismi a riadiť sa pokynmi Zodpovednej osoby.

2.16 „Kiosk“ MINI CASH SLIM (vrátane hardware a príslušného software) je samoobslužné zariadenie Prevádzkovateľa, ktoré slúži na (i) registráciu Klientov do Zákazníckeho konta, (ii) ako platobný terminál za účelom platieb cien za Služby a zároveň slúži ako (iii) overovací identifikačný nástroj pre umožnenie vstupu do Prevádzky

2.17 „Klient“ je :

a) fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená k využívaniu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v jednotlivých Centrách.

b) fyzická osoba staršia ako 3 roky a mladšia ako 15 rokov, ktorá má vstup do Centra povolený výlučne v sprievode a pod dohľadom Trénera, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Ak nie je v týchto VOP, alebo Prevádzkovateľom na vybraných Prevádzkach pri jednotlivých Službách stanovené inak, identifikácia Klienta pri každom vstupe do Prevádzky prebieha formou overenia Platným identifikačným dokladom alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba ako taká, vzhľadom na jej existenciu nie je schopná využívať Služby, Služby za právnickú osobu využíva ňou určená fyzická osoba, na ktorú sa rovnako vzťahujú práva a povinnosti v zmysle týchto VOP. Podmienky vstupu pre vybrané Prevádzky a Služby môžu byť vzhľadom na bezpečnosť a zdravie Klientov upravené na jednotlivých Prevádzkach Prevádzkovateľom odlišne.

2.18 ,,Kredit“ vyjadruje finančné prostriedky pripísané na Kreditné konto Klienta v závislosti od výšky určenej Klientom a uhradenia tomu zodpovedajúcej finančnej čiastky Klientom Prevádzkovateľovi cez dostupné platobné možnosti. Kredit je možné dobíjať spôsobmi, ktoré umožňuje Prevádzkovateľ, najmä však platobnou kartou. O dobití Kreditu bude Klientovi vystavené potvrdenie. Dobitím Kreditu nedochádza k zakúpeniu Služieb/tovarov, predstavuje len zálohu na úhradu ceny za Služby a tovar čerpaný Klientom. Dostupným Kreditom uhrádza Klient, resp. je mu z Kreditu odrátavaná, cena jednotlivých samostatne poskytovaných Služieb, Akcií alebo odobraného tovaru Klientom vo výške podľa platného Cenníka. Možnosť uplatnenia Kreditu je obmedzená na 1 rok od posledného dňa využitia ktorejkoľvek Služby/zakúpenia tovaru u Prevádzkovateľa (zaznamenaný v Zákazníckom konte Klienta Prevádzkovateľom), alebo vykonania poslednej úhrady z finančných prostriedkov pripísaných na Zákazníckom konte Klienta a to za využitie ktorejkoľvek Služby, alebo nákupu tovaru u Prevádzkovateľa. V prípade reklamácie výšky zostatku Kreditu na Kreditnom konte je Klient povinný predložiť Prevádzkovateľovi posledné potvrdenie o dobití Kreditu.

2.19 „Kreditné konto“ môžu využiť Klienti Prevádzkovateľa, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Kreditné konto je prístupné pre Klienta, ktorý má vytvorené Zákaznícke konto a je jeho súčasťou. Kreditné konto je aktivované pripísaním prvého vkladu Kreditu na Kreditné konto. Podmienkou pred prvým vkladom cez Zákaznícke konto je, že Klient bude mať overený email v Zákazníckom konte. V Kreditnom konte Klienta je uvádzaná výška Kreditu Klienta, t. j. aktuálna výška finančných prostriedkov (Kreditu), ktoré vložil Klient na svoje Zákaznícke konto, po odpočítaní úhrad za vybrané Služby alebo tovary objednané/čerpané Klientom.

2.20 „Objednávkou“ sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie vybraných Služieb a tovarov zo strany Prevádzkovateľa

2.21 „Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti Prevádzky

2.22 ,,PASS‘‘ je označenie vybranej Služby s časovo obmedzeným predplateným vstupom do vybraného Centra podľa výberu Klienta v špecifikácii podľa Cenníka, ktorý tvorí súčasť týchto VOP. Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti PASSu/Služby ani jeho výmenu za Kredit alebo hotovosť. Predplatená Služba (Klientom zaplatený PASS, bez ohľadu na to, či Klient vykonal alebo nevykonal Aktiváciu služby), je možné zameniť len na PASS vyššej hodnoty (nie nižšej) Obdobie platnosti pôvodne zakúpeného PASSu sa zmenou typu PASSu nemení. .

2.23 „Platný identifikačný doklad“ je občiansky preukaz podľa zákona č. 395/2019 Z.z. občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo cestovný pas ako cestovný doklad v zmysle zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

2.24 „Podmienky“ sú osobitné obchodné podmienky vybranej Prevádzky GOLEM CLUB RELAXX v budove Relaxx na Einsteinovej ulici č.7 v Bratislave uvedené v článku 11 týchto VOP, s ktorými je Klient prostredníctvom Zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do Centra GOLEM CLUB RELAXX, najneskôr však pri podpise Zmluvy o členstve a ktoré sa, ako obchodné podmienky stranám známe, stávajú súčasťou Zmluvy o členstve a určujú časť jej obsahu

2.25 „Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje Služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä Služby posilňovne, fitness, kardio zóny, skupinové cvičenia, bazén (umelé kúpalisko), wellness, sauna, masáže, squash a iné Služby, zároveň k týmto vybraným Službám poskytuje prístup, ich zakúpenie, Rezerváciu. Spôsobom poskytovania Služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať jednotlivé časti Centier, alebo čerpať ich Služby.

2.26 „Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby vstupujúcej do Centra a/alebo využívajúcej vybrané Služby vo vybraných Centrách Prevádzkovateľa vypracovaný Prevádzkovateľom. Klient vstupom do Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na recepciách, prípadne na vstupe do jednotlivých vybraných centier. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny Prevádzkového poriadku

2.27 ,,Promo vstup“ ak v Cenníku nie je uvedené inak, ide o bezplatný jednorazový vstup do Centra pre využívanie Služby - fitness poskytnutý Prevádzkovateľom novému Klientovi,. Podmienkou bezplatného jednorazového vstupu je zriadenie Zákazníckeho konta, vystavenie Golem karty a splnenie všetkých podmienok pre vstup Klienta do vybranej Prevádzky. Klient tento Promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát a to v deň zriadenia Zákazníckeho konta.

2.28 „Rezervácia“ znamená rezerváciu vybranej Služby Klientom prostredníctvom Prevádzkovateľom určených možností a za podmienok určených v Cenníku

2.29 „Služba“ služba poskytovaná Prevádzkovateľom v Centre počas prevádzkovej doby Centra, (ktorá môže byť poskytovaná samostatne, alebo aj ako skupina služieb podľa výberu PASSu Klientom), ktorá predstavuje záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi zvolené Služby (prístup do zvolených priestorov Centra a využitia jeho služieb v zmysle zvolených PASSov a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v dojednanom rozsahu Klientovi) za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VOP. Služba je, s výnimkou osôb do 3 rokov veku a Hosťa, viazaná výlučne na registrovaného Klienta, ktorý má platne zriadené Zákaznícke konto

2.30 „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a/alebo Zmluvy o členstve nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

2.31 „Storno objednávky“ možnosť zrušenia objednanej Služby do doby začatia jej využívania stanovenej Klientom a podľa podmienok uvedených pri konkrétnej Službe uvedenej v Cenníku

2.32 ,,Storno rezervácie“ je zrušenie Rezervácie na Zákazníckom konte Klienta v súlade s týmito VOP

2.33 ,,Tréner“ je osoba poskytujúca osobné individuálne alebo skupinové tréningy v Centre a má uzatvorený záväzkový vzťah s Prevádzkovateľom,

2.34 ,,Web stránka“ je internetová stránka Prevádzkovateľa, www.golemclub.sk , prostredníctvom, ktorej sa dá cez príslušné rozhranie Web stránky/internetovej aplikácie dostať na Zákaznícke konto Klienta a vykonať vybrané úkony Klienta ktoré sú Prevádzkovateľom umožnené

2.35 „Zákaznícke konto“ je konto vytvorené Klientom jedným zo spôsobov poskytnutých Prevádzkovateľom, a to (i) prostredníctvom Kiosku v prevádzke Prevádzkovateľa, alebo (ii) Web stránky Prevádzkovateľa pomocou štandardne využívaných internetových prehliadačov, alebo (iii) prostredníctvom recepcie, alebo (iv) iným spôsobom ak je to Prevádzkovateľom technicky umožnené (napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa), a to vždy s overeným e-mailom. Ak nie je uvedené inak, existencia Zákazníckeho konta je podmienkou využívania Služieb Prevádzkovateľa. Zákaznícke konto je Klientovi prístupné prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa, Web stránky po zadaní registrovanej emailovej adresy a zadaní zvoleného hesla a rovnako na vybraných Prevádzkach prostredníctvom Kiosku po načítaní Golem karty a identifikácie Klienta prostredníctvom Platného identifikačného dokladu

2.36 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o poskytnutí Služieb/kúpe tovaru, Zmluva o členstve podmienky ochrany súkromia a osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov), reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, Prevádzkový poriadok a iné zmluvné dokumenty ktoré sa vzťahujú na vybrané Služby a ktoré sú označené ako súčasť právneho vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom

2.37 „Zodpovednou osobou“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním Služieb zo strany Klienta, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Centre a využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

2.38 „Zákon o predaji na diaľku“ je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.39 „Zmluva o členstve“ je osobitná zmluva uzatváraná medzi Prevádzkovateľom a Klientom výlučne pre využívanie vybraných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v prevádzke GOLEM CLUB RELAXX v budove Relaxx na Einsteinovej ulici č. 7 v Bratislave

3. Uzavretie Zmluvy

3.1 Zmluva je uzavretá na základe ponuky Prevádzkovateľa, následnej Objednávky zo strany Klienta a jej akceptácie zo strany Prevádzkovateľa.

Klient môže objednať u Prevádzkovateľa poskytnutie vybraných Služieb a Prevádzkovateľ môže poskytnutie Služieb potvrdiť najmä:

a) prostredníctvom Web stránky

b) prostredníctvom samoobslužného miesta na vybraných prevádzkach (Kiosk),

c) priamo na recepcii v prevádzke (platí len pre vybrané Prevádzky)

d) písomnou formou uzatvorenia Zmluvy a/alebo Zmluvy o členstve.

4. Registrácia Klienta

4.1 Podmienkou registrácie, a vytvorenia Zákazníckeho konta je povinnosť Klienta pri každej vybranej forme registrácie vyplniť všetky požadované údaje pravdivo a rovnako je povinný predložiť všetky požadované doklady (napr. predloženie Platného identifikačného dokladu). V prípade, že Klient odmietne splniť všetky podmienky ktoré sa vyžadujú pre tú ktorú formu registrácie alebo odmietne predložiť vyžiadané doklady, nebude mu umožnený vstup do Prevádzky a /alebo nebude mu využitie Služby umožnené.

4.2 Nový Klient, ktorý nie je užívateľom služieb Prevádzkovateľa, tj. nemá platne zriadené Zákaznícke konto, je povinný pred prvým vstupom do jednotlivej Prevádzky vykonať registráciu/založiť Zákaznícke konto jedným zo spôsobov, ktoré ponúka Prevádzkovateľ vo vybraných Prevádzkach a to najmä:

a) prostredníctvom Kiosku a to vložením Platného identifikačného dokladu

b) prostredníctvom Web stránky

c) prostredníctvom recepcie

d) iným spôsobom ak je to Prevádzkovateľom technicky umožnené (napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa)

5. Platby za Služby a platobné podmienky

5.1 Klient prioritne platí cenu za Služby:

a) na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej na diaľku/mimo prevádzkových priestorov (cez Web stránku alebo aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa a to prostredníctvom platobnej brány a platobnej karty ak je to Prevádzkovateľom technicky umožnené), a to v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,

b)na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej priamo na vybranej Prevádzke

Pri uzatvorení Zmluvy podľa písm. b) sa pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že tento právny úkon nespadá pod aplikáciu ustanovení Zákona o predaji na diaľku.

5.2 Cenu za služby alebo tovary v Prevádzke nie je možné zaplatiť vybranými poukážkami spoločností (napr. Benefitné poukážky), s ktorými nemá Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.

5.3 V prípade, ak nie je možné využiť jeden zo spôsobov realizácie platby v zmysle predchádzajúcich bodov, je Klient povinný využiť iný z týchto spôsobov platby, ktorý je dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Klient, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Prevádzkovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.

5.4 Klient je povinný dodržiavať podmienky Služby. V prípade prekročenia stanoveného času /počtu možnosti využívania vybraných Služieb (napríklad časovo obmedzený vstup do Wellness, alebo bazéna) je Klient povinný uhradiť doplatok v zmysle Cenníka resp. si zakúpiť novú Službu.

5.5 Všetky poplatky ktoré je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi a ktoré súvisia s podmienkami využívania Služieb Klienta u Prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP a v Cenníku.

6. Vstup do prevádzky a poskytnutie Služieb

6.1 K umožneniu vstupu do Prevádzky a k poskytnutiu Služieb Prevádzkovateľom dôjde až po splnení všetkých podmienok Klientom v súlade s VOP.

6.2 Ak nie je stanovené Prevádzkovateľom inak, Klient ktorý má platne zriadené Zákaznícke konto a má stiahnutú mobilnú aplikáciu vo svojom zariadení, vstupuje do Prevádzky po jeho overení na základe kódu generovaného mobilnou aplikáciou.

6.3 Klient, ktorý má platne zriadené Zákaznícke konto a nemá stiahnutú mobilnú aplikáciu Prevádzkovateľa vo svojom zariadení, je povinný sa pri každom vstupe do Prevádzky preukázať Platným identifikačným dokladom za účelom identifikácie Klienta a kontroly zapísaných údajov v Zákazníckom konte.

V prípade, ak:

(i) Klient nepredloží Platný identifikačný doklad, alebo tento doklad nebude platný, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup Klienta do Prevádzky,

(ii) nebude možné overiť a stotožniť Klienta kontrolou údajov zadaných do Zákazníckeho konta a údajov získaných z Platného identifikačného dokladu, alebo údaje sa nebudú zhodovať/nebudú správne, je Prevádzkovateľ oprávnený prepísať údaje v Zákazníckom konte Klienta tak, aby sa údaje zhodovali s údajmi v Platnom identifikačnom doklade alebo je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup Klienta do Prevádzky a poskytnúť Služby.

6.4 Po úspešnom overení Klienta Prevádzkovateľom a ak nie je dohodnuté inak, po zaplatení Ceny služby (služieb), je Klient oprávnený na vstup do Prevádzky.

6.5 Osoby mladšie ako 3 roky sú oprávnené vstúpiť do Prevádzky výlučne za účelom využitia vybraných Služieb určených pre tieto osoby a len so zákonným zástupcom, Klientom, a to po splnení všetkých podmienok uvedených vo VOP .

6.6 Klient - starší ako 3 roky a mladší ako 15 rokov, má vstup do Centra povolený výlučne v sprievode a pod dohľadom Trénera, ak nie je v Zmluve uvedené inak. V prípade, že sa dodatočne preukáže, že osoba, ktorá sprevádzala osoby staršie ako 3 roky a mladšie ako 15 rokov, nemala poverenie od zákonného zástupcu v zmysle predchádzajúcej vety zodpovedá za takúto sprevádzanú osobu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

6.7 Vstupom do prevádzky Klient, resp. zákonný zástupca Klienta, zákonný zástupca osoby definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta potvrdzuje, že zdravotný stav mu je dostatočne známy, pričom tento zdravotný stav žiadnym spôsobom a to ani čiastočne nebráni vo využívaní Služieb Prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k okolnostiam brániacim využívania Služieb je Klient, zákonný zástupca osoby definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta povinná oznámiť takúto skutočnosť Zodpovednej osobe.

6.8 Klient je povinný dodržiavať otváracie hodiny jednotlivých Prevádzok. Otváracie hodiny počas ktorých je možné využívať Služby v Prevádzke sú uvedené na vstupe do Prevádzky. V prípade, ak Klient prekročí lehotu otváracích hodín a bude sa zdržiavať v prevádzke mimo otváracích hodín, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Prevádzky v zmysle platného Cenníka.

7. Vady Služieb, záručná doba a prevenčná povinnosť Klienta

7.1. V prípade vady poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom je Klient povinný postupovať podľa platného reklamačného poriadku Prevádzkovateľa.

7.2. Ak Klient využije Služby napriek tomu, že ich označuje za vadné, vzdáva sa práva na ich reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Klienta.

7.3. Spôsob vybavenia reklamácie je upravený reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý je súčasťou Zmluvy.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou.

8.2. Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Centre.

8.3. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za (i) škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním ako aj za (ii) škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Centre a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním. Klient sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v celom rozsahu. Klient je povinný zaobchádzať so zariadením/majetkom Prevádzkovateľa alebo zariadením/majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva/má v nájme/výpožičke/držbe a je v priestoroch Centra šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia alebo vecí, ktoré vznikli zaobchádzaním zo strany Klienta v rozpore so Zmluvou.

8.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Zodpovednej osobe a odložiť ich v úschovni cenín, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

8.5. Zodpovedná osoba a ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania Služieb zo strany Klienta, nie je povinná poskytnúť mu poradenstvo, inštruktáž alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Centre

8.6. V prípade ak bez zavinenia Prevádzkovateľa, alebo vplyvom rozhodnutí orgánov štátnej moci (napríklad v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva), alebo zásahov vyššej moci účastník nebude mať možnosť využiť objednané/predplatené Služby v pôvodne dohodnutom termíne alebo rozsahu, Klient berie na vedomie, že v týchto prípadoch Prevádzkovateľ trvá na plnení zvyšku Zmluvy, ak sa s Klientom nedohodne inak. Pre odstránenie pochybností platí, že v prípadoch podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ oznamuje Klientovi, že na zvyšku plnenia trvá.

8.7. Klient, ktorý spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám škodu, je za ňu zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

8.8. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, bezchybnosť, správnosť a funkčnosť internetových stránok tretích osôb, na ktoré sú na Web stránke uvedené odkazy (links).

9. Osobitné ustanovenia pre Zmluvy uzatvorené Spotrebiteľmi na diaľku

9.1. Ak došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla alebo mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa má sa za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Prevádzkovateľ týmto:

a) poučuje Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy, a

b) Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a).

9.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:

a) ak Spotrebiteľ uzavrie Zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie Služieb v 14-dňovej lehote na odstúpenie od Zmluvy začínajúcej sa uzavretím Zmluvy,

b) ak sa poskytovanie Služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby

9.4. Spotrebiteľ je oprávnený, s výnimkou ustanovení bodov 9.2 a 9.3, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a to v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy má právo uplatniť odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy a zaslať ho poštou alebo emailom na e-mailovú adresu uvedenej pri realizácii Objednávky – pomoc@golemclub.sk .

9.5. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom predajných automatov, prostredníctvom Kiosku alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným systémom predaja v zmysle ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) ani v ďalších prípadoch uvedených v Zákone o predaji na diaľku.

9.6. Uzatvorením zmluvy na diaľku Spotrebiteľ súhlasí s doručením informácií podľa § 3 ods. 1 Zákona o predaji na diaľku, ako napríklad potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, formulár na odstúpenie od Zmluvy v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

9.7. V prípade, ak s predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorej predmetom budú náklady na vrátenie tovaru alebo Služby je Spotrebiteľ povinný znášať náklady na vrátenie tovaru alebo Služby a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10. Osobitné ustanovenia

10.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predaja jednotlivých Služieb/poskytovania vybraných Služieb obmedziť na vybrané Centrá.

10.2 Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Služieb poskytnúť Klientovi zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

10.3 Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby za Cenu za služby v zmysle Cenníka Prevádzkovateľa a v súlade so Zmluvou a VOP/Podmienkami.

10.4 Klient je oprávnený využívať Služby výhradne v rozsahu a spôsobom určeným týmito VOP, Zmluvou. Ak tento spôsob nie je určený je Klient oprávnený využívať výhradne spôsobom, aký je pre využívanie daných Služieb obvyklý.

10.5 Prevádzkovateľ poskytne Klientovi na vyžiadanie potvrdenie o čerpaní Kreditu z Kreditného konta Klienta, maximálne však 12 mesiacov spätne od posledného čerpania z Kreditu Klienta.

10.6 Ak nie Prevádzkovateľom jednostranne určené inak, v prípade vzniku dodatočných povinností Prevádzkovateľa, ktoré budú súvisieť s rozhodnutiami orgánov verejnej moci (orgány štátnej správy alebo orgánov miestnej samosprávy) alebo zásahov vyššej moci na základe ktorých dôjde k dočasne nemožnému poskytovaniu Služieb Prevádzkovateľa na určité, alebo v čase vydania takého rozhodnutia neurčité obdobie, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Služby, resp. obdobie možnosti využitia predplatených služieb sa nepredlžuje priamo úmerne obdobiu, počas ktorého poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa nie je možné (napríklad povinnosť dočasného obmedzenia alebo uzatvorenia Prevádzok v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19).

10.7 Prevádzkovateľ neposkytuje informácie o tretích osobách, o výške Kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev.

10.8 Klient berie na vedomie, že každé skupinové cvičenie (ako Služba) je limitované maximálnym počtom Klientov na tom ktorom skupinovom cvičení. V prípade naplnenia kapacity daného skupinového cvičenia môže Prevádzkovateľ odmietnuť Rezerváciu a/alebo poskytnutie Služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predĺženie platnosti vopred predplatenej Služby.

10.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu vybraných Služieb, ako napríklad skupinových cvičení, bez nároku na vrátenie Ceny za služby predplatených Služieb. Uvedené sa týka aj tých Služieb, na ktoré si Klient vykonal Rezerváciu.

Osobitné ustanovenia vo vzťahu k Rezervácii Služieb

10.10 Rezerváciu Služieb, ktoré pripúšťajú možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v Cenníku uvedené inak je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia. V prípade ak sa Klient rezervovanej Služby, nezúčastní, bude mu Golem karta zablokovaná. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Golem karty ako sankcia za neúčasť na rezervovanej Službe je bez poplatku. Každá ďalšia neúčasť na rezervovanej Službe má za následok zablokovanie Golem karty a jej odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

10.11 Rezerváciu Služby, ktorá pripúšťa možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v Cenníku uvedené inak, je možné Klientom zrušiť bez poplatku pred jej plánovaným začatím najneskôr v lehote uvedenej v Cenníku.

10.12 V prípade, ak sa Klient nedostaví na rezervované Služby, včas, Rezervácia mu bude zrušená momentom jej začatia, a to bez nároku na vrátenie Ceny služby ak išlo o predplatenú Službu alebo mu bude príslušná Ceny služby stihnutá z Kreditu, ak nešlo o predplatenú Službu.

10.13 Rezerváciu Služieb je možné vykonať prostredníctvom Web stránky, alebo iným spôsobom, ktorý v danom čase umožňuje Prevádzkovateľ vo vybranej Prevádzke. Predpokladom úspešnej Rezervácie vybraných Služieb je poskytnutie vyžiadaných údajov, najmä číslo Golem karty, preukázanie zakúpenej Služby a jej predplatenie na určité časové obdobie, v ktorom má byť Služba rezervovaná. Osobitné ustanovenia vo vzťahu k právam a povinnostiam Klientov a Prevádzkovateľa

10.14 Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností Klientov, resp. osôb využívajúcich Služby Prevádzkovateľa uvedených v týchto VOP. V prípade nedodržania povinností Klientov je Prevádzkovateľ oprávnený prijať adekvátne opatrenia, vrátane odmietnutia poskytnutia Služby a to bez akýchkoľvek nárokov Klienta voči Prevádzkovateľovi.

10.15 V prípade porušenia povinností Klienta v zmysle týchto VOP, ako aj v prípade evidovaného nesplateného záväzku Klienta voči Prevádzkovateľovi na Zákazníkom konte si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odoprieť Klientovi vstup do Prevádzky a poskytnutie vybraných Služieb Prevádzkovateľa.

10.16 Pri závažnom porušení povinnosti Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Závažným porušením Zmluvy sa rozumie najmä: a) uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe b) opakované porušovanie ustanovení Zmluvy (min 2x), c) nerešpektovanie Prevádzkového poriadku d) nerešpektovanie pokynov Zodpovednej osoby, e) zavinené spôsobenie škody na majetku Prevádzkovateľa, f) spôsobenie škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v Centre, g) omeškanie s úhradou peňažných záväzkov o viac ako 10 dní, h) reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako Prevádzkovateľom v Centre i) lákanie iných Klientov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré sú konkurenčné k Službám Prevádzkovateľa j) aplikácia podporných látok v areáli prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom, k) predaj alebo poskytovanie zakázaných látok, či iných tovarov Klientom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné od momentu jeho oznámenia Klientovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom z vyššie uvedených dôvodov, Klient nemá nárok na náhradu škody ani na vrátenie Ceny služby a to ani jej pomernej časti, ak nie je Prevádzkovateľom rozhodnuté inak . Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy, nároku na náhradu škody, ako aj riešenia sporov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia poskytnuté do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

10.17 V prípade, ak chce Klient zrušiť Zákaznícke konto u Prevádzkovateľa je povinný ešte pred týmto zrušením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Kreditnom konte. Kredit na Kreditnom konte nie je možné vrátiť ani vyplatiť. Ak Klient nie je schopný v odôvodnených prípadoch vyčerpať finančné prostriedky je možné na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa a na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky na Kreditné konto iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej Prevádzky. Prevod Kreditu na Kreditné konto iného Klienta je možný iba v prípade ak na Zákazníckom konte Klienta, ktorý požaduje prevod Kreditu nie je Aktivovaná Služba.

10.18 V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu, alebo v iných odôvodnených prípadoch a nemá možnosť previesť finančné prostriedky zo svojho Kreditného konto na Kreditné konta na iného Klienta podľa bodu 10.17, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ vo vybraných Centrách.

10.19 V prípade duplicitného zriadenia Zákazníckeho konta Klientom je Prevádzkovateľ oprávnený zlúčiť Zákaznícke konto Klienta do jedného Zákazníckeho konta Klienta.

11. Osobitné obchodné Podmienky k Zmluve o členstve GOLEM CLUB RELAXX

11.1 Okamihom uzatvorenia Zmluvy o členstve sa Klient zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o členstve, týchto VOP vrátane príslušného Prevádzkového poriadku, Bezpečnostných a iných predpisov, týchto Podmienok ako aj pokyny Zodpovednej osoby a ďalšie relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a Podmienok majú prednosť ustanovenia Podmienok.

11.2 Zmluvu o členstve je oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie Zmluvy o členstve potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.

11.3 Zmluvu o členstve je možné uzatvoriť na dobu určitú s viazanosťou určenou v Zmluve o členstve.

11.4 Pri Zmluve o členstve uzatvorenej na dobu určitú je Klient oprávnený na vstup do vybraného športového zariadenia s možnosťou využívať poskytované Služby za cenu podľa platného Cenníka. Počas doby viazanosti nie je Klient oprávnený Zmluvu o členstve vypovedať. Klient je povinný plniť svoje platobné a iné povinnosti po celú dobu trvania Zmluvy o členstve až do jej riadneho ukončenia bez ohľadu na to, či Služby využíva, alebo nie.

11.5 Prevádzkovateľ vydá Klientovi členskú kartu GOLEM CLUB RELAXX po registrácii Klienta, vytvorení Zákazníckeho konta Klienta a po úhrade Členského poplatku v súlade s bodom 11.12 alebo 11.13. Predpokladom vystavenia členskej karty GOLEM CLUB RELAXX je vyhotovenie fotografie tváre Klienta pre účely jeho identifikácie na náklady Prevádzkovateľa. Členská karta GOLEM CLUB RELAXX je personalizovaná a je majetkom Prevádzkovateľa. Predloženie členskej karty GOLEM CLUB RELAXX Klientom Zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do Prevádzky a čerpania poskytovaných Služieb. V prípade straty alebo odcudzení Členskej karty GOLEM CLUB RELAXX je Klient povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže Klient požiadať o vydanie duplikátu členskej karty GOLEM CLUB RELAXX za jednorazový poplatok podľa aktuálneho Cenníka Prevádzkovateľa. Klient je povinný členskú kartu GOLEM CLUB RELAXX Prevádzkovateľovi vrátiť pri skončení zmluvného vzťahu. Klient je povinný chrániť členskú kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

11.6 Klient je oprávnený po predložení členskej karty GOLEM CLUB RELAXX vstúpiť do športového zariadenia a využívať Služby v zmysle Zmluvy o členstve poskytované Poskytovateľom v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé kategórie Členstva.

11.7 Klient má, v rámci akéhokoľvek Členstva, nárok na 1ks plachty zadarmo pri každom vstupe do wellness v Prevádzke GOLEM CLUB RELAXX. Každé ďalšie zapožičanie plachty je spoplatnené podľa platného Cenníka.

11.8 Prevádzkovateľ môže na základe špeciálnej poukážky Prevádzkovateľa a na základe svojho uváženia najmä s prihliadnutím na voľné kapacity Prevádzky umožniť Klientovi vstup do Prevádzky s Hosťom Klienta, ktorý je oprávnený po vykonaní registrácie Hosťa v papierovej forme na recepcii a pridelení hosťovskej karty, následne bezplatne využívať jednorazovo spolu s Klientom Služby poskytované Prevádzkovateľom a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako Klient.

11.9 Prevádzkovateľ je oprávnený, nie povinný Klientovi na jeho odôvodnenú písomnú žiadosť v závažných prípadoch (posúdenie je na Prevádzkovateľovi) uzatvoriť dohodu o predčasnom ukončení Zmluvy o členstve. Pre odstránenie pochybností platí, že Klient nemá voči Prevádzkovateľovi žiadne nároky v súvislosti s neuzatvorením dohody o predčasnom ukončení Zmluvy o členstve.

11.10 Vo vzťahu k oprávneniu Prevádzkovateľa odstúpiť od Zmluvy o členstve sa primerane použijú ustanovenia bodu 10.16.

11.11 Výška Členského poplatku je stanovená v Zmluve o členstve.

11.12 Člen vykoná úhradu odplaty v prospech Prevádzkovateľa vyplývajúcu zo Zmluvy (Členský poplatok, Cena služby, príp. doplatky v zmysle Cenníka) vopred, ak nie je v bode 11.13 uvedené inak.

11.13 Prevádzkovateľ umožňuje úhradu Členského poplatku aj prostredníctvom spotrebiteľského úveru poskytovaného Klientovi spolupracujúcou licencovanou obchodnou spoločnosťou Prevádzkovateľa, sprostredkovateľom služieb ktorej bude Prevádzkovateľ. Pre vylúčenie pochybnosti, podmienky poskytnutia úveru a jeho splácania (ako aj z toho vyplývajúce práva a povinnosti) je predmetom dohody Klienta a poskytovateľa spotrebiteľského úveru.

11.14 Klientovi bude vydaná členská karta GOLEM CLUB RELAXX na vstup do vybranej Prevádzky, resp. umožnený vstup do vybranej Prevádzky, či využívanie Služieb (v prípade predlžovania Členstva) až po úhrade Členského poplatku. Výnimkou pre vydanie členskej karty GOLEM CLUB RELAXX pred úhradou Členského poplatku je schválený viazaný spotrebiteľský úver (na úhradu členského poplatku) podľa bodu 11.13.

11.15 Klient, ktorý ma uzatvorenú Zmluvu o členstve má možnosť si zakúpiť Kredit na svoje Zákaznícke konto, s ktorým bude následne hradiť odobraný tovar alebo poskytnuté Služby od Prevádzkovateľa.

11.16 Na základe písomnej žiadosti Klienta (podanej vopred) je možné prerušiť dobu poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bez udania dôvodu maximálne dvakrát v minimálnej dĺžke trvania 15 dní za 12 mesiacov. Prvý mesiac prerušenia je bez poplatku (obdobie prerušenia – násobky 15 dní, 1x 15 dní, 2x 15 dní, 1x 30 dní). Za druhý mesiac prerušenia doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bude účtovaný poplatok v zmysle platného Cenníka. Celkové obdobie prerušenia Doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve nesmie presiahnuť súhrnne 60 dní za 12 mesiacov. Počas prerušenia doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bude Klientovi znemožnené odoberať Prevádzkovateľom ponúkané Služby podľa Zmluvy o členstve. Trvanie Zmluvy o členstve sa v takomto prípade predlžuje o dobu prerušenia.

11.17 Na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta a v prípade vážnych dôvodov na strane Klienta objektívne znemožňujúcich využívanie Členstva (napríklad zdravotné problémy) bude prerušenie poskytovania Služieb posudzované Prevádzkovateľom individuálne. Podkladom na posúdenie žiadosti Prevádzkovateľom budú všetky doručené doklady ktoré sa Klient rozhodne Prevádzkovateľovi sprístupniť (napríklad lekárska správa Klienta alebo iné doklady preukazujúce vážne dôvody na strane Klienta). Pre odstránenie pochybností platí, že ak v týchto VOP nie je uvedené inak, Klient nemá nárok na prerušenie už zakúpenej Služby/Členstva na základe podania písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta.

11.18 Vo výnimočných prípadoch je možné na základe schválenia Prevádzkovateľom umožniť Klientovi previesť Členstvo na tretiu osobu, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky práva a záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o členstve a to písomným dodatkom. Možnosť previesť Členstvo na tretiu osobu je iba raz počas doby trvania Členstva. V prípade prevedenia Členstva na tretiu osobu, už nie je možné vrátiť/previesť Členstvo späť na pôvodného Klienta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevod Členstva na navrhnutú tretiu osobu a to aj bez uvedenia dôvodu.

11.19 Po schválení Prevádzkovateľom je možné meniť kategórie Členstva aj počas trvania Zmluvy o členstve, zmena kategórie je však možná iba vzostupne (na drahšie Členstvo). O zmene Členstva uzatvoria zmluvné strany dodatok, na základe ktorého vykoná Klient úhradu doplatku Členského poplatku.

11.20 V prípade nevyužívania Služieb v zmysle Zmluvy o členstve nemá Klient právo požadovať od Prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani na vrátenie časti Členského poplatku).

11.21 Klientovi odoberajúcemu Služby vo forme Členstva - SIEŤ je umožnené v Prevádzkach: NC Aupark BA, OC Avion, OC Bory Mall, NC Central, OC Aupark Žilina, NC Aupark Košice a FORUM POPRAD, Tulip Center Martin odoberať Služby fitness (vstup do športových zariadení) so 100% zľavou.

12. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP platia a v celom rozsahu nahrádzajú platnosť predošlých zverejnených Všeobecných podmienok poskytovania služieb (VOP) telovýchovno-športových zariadení GOLEM CLUB.

12.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi na jednotlivých Prevádzkach ako aj prostredníctvom oznámenia uverejnenom na Webovej stránke.

12.3 Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má Klient právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy, považuje sa toto konanie Klienta za súhlas s novým znením VOP. Práva a povinnosti Klientov (Spotrebiteľov), vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku, v zmysle článku 9 týmto nie sú dotknuté.

12.4 Prevádzkovateľ a Klient sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.

12.5 Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky:

a) vo vzťahu k Spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to Občianskym zákonníkom;

b) vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v písm. a) vyššie) predpismi obchodného práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

12.6 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy uzatvorenej na diaľku (napríklad prostredníctvom Web stránky Prevádzkovateľa) sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami Zákona o predaji na diaľku a Občianskeho zákonníka.

12.7 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Klientov), ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), pričom Klient poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných údajov v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na Webovej stránke.

12.8 Podnety Klientov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese pomoc@golemclub.sk .

12.9 Ak nie je vo VOP uvedené inak, Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že vzájomná komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností zasielaných:

a) osobne, poštou – na adresu sídla zapísaného v príslušnom obchodnom registri alebo inom

registri, alebo na adresu trvalého pobytu,

b) elektronickou poštou (email) – na adresu uvedenú Prevádzkovateľom a Klientom

12.10 Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené (i) pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela, (ii) pri zasielaní poštou siedmeho dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou, (iii) osobne dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie písomností je tak Prevádzkovateľ ako aj Klient povinný bezodkladne oznámiť.

12.11 Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu Sslužieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na Prevádzkach Prevádzkovateľa (napr. prerušené dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné.

12.12 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

12.13 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

12.14 Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Prevádzkovateľa, mailom na adrese uvedenej na Web stránke. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

Platné od 01.01.2024

PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo 24671/B, DIČ: 2020284618, IČ DPH: SK2020284618


General Terms and Conditions

Provision of Services in the GOLEM CLUB Establishments

(hereinafter referred to as the "GTC")

1. Subject of the GTC

1.1 The subject of these GTC is the regulation of the rights and obligations between PREMIUM FIT, s.r.o. with its registered office at Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, ID No.: 35 817 721, registered

in the Commercial Register maintained by the City Court Bratislava III, Section Sro, Entry No. 24671/B, which operates the individual physical education and sports facilities of GOLEM CLUB and the Client

a) a domestic legal person or natural person entrepreneur pursuant to generally binding legislation of the Slovak Republic, or a foreign legal person or natural person who meets the characteristics of an entrepreneur according to the relevant foreign legal regulations governing it and these persons act within the scope of their profession, business or entrepreneurial activity,

b) a domestic or foreign natural person who is not an entrepreneur pursuant to the relevant generally binding legal regulations and does not act within the scope of a profession, business or entrepreneurial activity

in the provision of services and sale of goods by the Operator. The GTC are published in each establishment in an accessible place, as well as on the Operator's Website: https://www.golemclub.sk/sk and in the Kiosk.

1.2 By signing the registration form or by other demonstrable means of consent to these GTC (but no later than each time by starting to use the Operator's Services or by purchasing goods from the Operator), the Client confirms that he/she has read the GTC, the terms and conditions of personal data protection, the Operating Regulations, the Operator's Complaints Procedure, the Operator's Security and other regulations, or other documents of the Operator which are available on the Operator's Website https://www.golemclub.sk/sk

1.3 Unless otherwise agreed in writing, these GTC apply to the legal relationship between the Client and the Operator.

2. Definitions and Conditions of Use

2.1 "Promotion" means a one-off product or Service with special terms and conditions that is not specified in the Price List. The event is charged at a special price and does not apply to Corporate Clients. The terms and conditions of the Promotion, including the price and time limitation of its use, will be published by the Operator on selected Sites and the Website.

2.2 "Service Activation" means the act of the Client that makes the Service functionally available, either by indicating the start of its use through the Customer Account at the time of the Order or immediately in the case of a time-limited Service without indicating its start, which will enable the Client to actually use the Service.

2.3 "Benefit Voucher" means a selected voucher accepted by the Operator on the basis of a contractual relationship with a third party, which is eligible to top up the Credit on the Credit Account for the Client indicated on the Benefit Voucher or has a special code on the Benefit Voucher. The Operator undertakes, upon delivery of the benefit voucher to a specific Operator's Establishment and its inspection by an authorized person, to recharge the Credit in the relevant amount to the Client's Credit Account within 72 hours.

2.4 "Safety and Other Regulations" means the laws, regulations, standards and other rules for the protection of life and health in force and in effect at the time of the Client's use of the Services, which the Client is obliged to comply with, and which relate directly or indirectly to the safety and protection of life and health when using the Services at the respective Establishments. By entering the Centre, the Client confirms that he/she has familiarized himself/herself with all security and other regulations published in the selected Facilities for the selected Services of the Operator, and that he/she agrees with them and undertakes to comply with them in their entirety.

2.5 The "Service Price" is negotiated in accordance with Act No. 18/1996 Coll. on prices as amended as a contractual price and consists of the sum of prices in accordance with the current Price List for all individual acts provided within the Service, or for the price of an individual Service. The price of the Service is set out in the currently valid Price List for the provision of Services, including the relevant value added tax rate according to the legal provisions in force at the time of provision of the Service.

2.6 "Price of the Goods" is negotiated in accordance with Act No. 18/1996 Coll. on prices as amended as the contract price. The price of the goods is quoted in the currently valid Price List, including the applicable value added tax rate according to the legal provisions in force at the time of purchase.

2.7 "Price List" means a list of the Services and goods provided by the Operator, including prices for the individual Services provided, goods sold, surcharges, by the Operator in the Centre, and may also indicate the duration of the Service and other conditions of its use of selected services, purchase options, cancellation terms of Reservations and other terms and conditions of individual services. The price list is available online on the Web site as well as in a prominent place in each Centre. The Operator reserves the right to unilaterally change the information contained in the Price List.

2.8 "Centre" or "Facility" means the GOLEM CLUB physical education and sports facility operated in the following facilities:

a) Golem Club AUPARK, Bratislava, Einsteinova 18,

b) Golem Club AVION, Bratislava, Ivánska cesta 16,

c) Golem Club CENTRAL, Bratislava, Metodova ul.6,

d) Golem Club BORY MALL, Bratislava, Lamač 6683,

e) Golem Club Relaxx, Bratislava, Einsteinova 7,

f) Golem Club TOWER, Bratislava, Pribinova 25,

g) Golem Club Žilina, Žilina, Veľká Okružná 59/A,

h) Golem Club AUPARK, Košice, Osloboditeľov Square 1,

i) Golem Club MARTIN, Martin, Pltníky 2,

j) Golem Club Poprad, Poprad, Námestie Svätého Egídia 3290/124.

2.9 "Membership" shall be created by the execution of a written Membership Agreement.

2.10 "Membership Fee" represents the remuneration for the Operator performing the main economic activity of operating the Fitness Centre as well as other, ancillary economic activities such as the operation of sports facilities (swimming pools and swimming pools), the provision of services related to physical well-being (saunas, steam baths, solariums, massages) and others, which together constitute a one-off payment, the payment of which entitles the Client to use the Services within the scope of the relevant category of Membership as defined in the Terms and Conditions.

2.11 "Service Period" means the period of time from the effective date of the Contract to the date of its termination during which the Client is entitled to use the selected Service of the Operator according to the selected Service and its duration.

2.12 "Golem Card" is an electronic barcode generated by the Operator for the Client stored electronically or on a fixed medium (plastic card). The Golem Card is personalized, established for the benefit of the Client by the Operator and is a condition for the Client to enter the facility and use the Services, unless otherwise stated, and is the result of the successful creation of a Customer Account.

2.13 "External Trainer" is a person providing personal training in the Facility and does not have a contractual relationship with the Operator.

2.14 "Company Discount" preferential conditions for Clients - legal entities, whose employees or members as independent Clients are required to prove the document that entitles them to use the preferential conditions (employee card, login via the company's or employer's email address or according to the agreement with the Client - legal entity)

2.15 "Guest" means a person who, after fulfilling the conditions set by the Operator, is accompanied by a Client with a valid Membership or a Client in the selected Establishments and is entitled to use the Services in the selected Establishment to the same extent as the Client. The Guest is required to complete and sign a paper registration form prior to entering the Facility; however, the Guest is not required to create a Customer Account. The Guest is fully subject to these GTC as the Client. The Guest is obliged to comply with all obligations set forth in the GTC, Terms and Conditions, Operating Regulations, Security and other regulations and to follow the instructions of the Responsible Person.

2.16 "Kiosk" MINI CASH SLIM (including hardware and related software) is a self-service device of the Operator, which is used for (i) registration of Clients to the Customer Account, (ii) as a payment terminal for the purpose of payment of prices for the Services and also serves as (iii) a verification identification tool to enable access to the Establishments.

2.17 The "Client" means:

a) a natural person over 15 years of age or a legal person who is entitled to use the services provided by the Operator in the individual Centres.

b) a natural person over 3 years of age and under 15 years of age who is allowed to enter the Centre exclusively accompanied and supervised by the Coach, unless otherwise stated in the Contract.

Unless otherwise specified in these GTC or by the Operator at selected Services, the Client's identification at each entry to the Service shall be verified by a Valid Identification Document or by means of a mobile application. In view of the fact that the legal entity as such, due to its existence, is unable to use the Services, the Services shall be used on behalf of the legal entity by a natural person designated by it, who shall also be subject to the rights and obligations under these GTC. The conditions of access for selected Facilities and Services may be regulated differently by the Operator for the safety and health of Clients at individual Facilities.

2.18 "Credit" means funds credited to the Client's Credit Account depending on the amount specified by the Client and the Client's payment of the corresponding amount to the Operator via the available payment options. The credit can be topped up in the ways allowed by the Operator, in particular by credit card. The Client will be issued a confirmation of the top-up of the Credit. Topping up the Credit does not lead to the purchase of Services/Goods, it only represents an advance payment for the price of Services and Goods drawn by the Client. With the available Credit, the Client shall pay, or have deducted from the Credit, the price of each separately provided Services, Promotions or goods withdrawn by the Client in the amount according to the applicable Price List. The possibility of applying the Credit is limited to 1 year from the last day of using any Service/purchase of goods from the Operator (recorded in the Customer's Customer Account by the Operator), or making the last payment from the funds credited to the Customer's Customer Account for the use of any Service or purchase of goods from the Operator. In the event of a claim for the amount of the Credit balance on the Credit Account, the Client is obliged to present the Operator with the latest confirmation of the Credit top-up.

2.19 The "Credit Account" may be used by the Operator's Clients, provided that they comply with these GTC. The Credit Account is accessible to the Client who has created a Customer Account and is part of it. The Credit Account is activated when the first Credit deposit is credited to the Credit Account. Before the first deposit via the Customer Account, the Client must have a verified email in the Customer Account. The Client's Credit Account shows the amount of the Client's Credit, i.e. the actual amount of funds (Credit) that the Client has deposited into his/her Customer Account, after deducting payments for selected Services or goods ordered/drawn by the Client.

2.20 "Order" means a proposal for the conclusion of the Contract, which takes the form, in particular, of a written, verbal or telephonic interest in the binding conclusion of the Contract and the provision of selected Services and Goods by the Operator

2.21 "Supervisory Authority" means the Slovak Trade Inspection Authority, Central Inspectorate of the Slovak Trade Inspection, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, or the competent Inspectorate of the Slovak Trade Inspection according to the local jurisdiction of the Establishments

2.22 "PASS" means the designation of the selected Service with a time-limited prepaid access to the selected Centre of the Client's choice in the specification according to the Price List, which forms part of these GTC. The Operator does not allow the extension of the validity of the PASS/Service or its exchange for Credit or cash. Prepaid Service (PASS paid by the Client, regardless of whether or not the Client has performed the Service Activation) can only be exchanged for a PASS of a higher value (not lower). The validity period of the originally purchased PASS does not change by changing the type of PASS.

2.23 "Valid Identification Document" means an identity card pursuant to Act No. 395/2019 Coll. Act No. 647/2007 Coll. on Travel Documents and on Amendments and Additions to Certain Acts, as amended, or a passport as a travel document within the meaning of Act No. 647/2007 Coll. on Travel Documents and on Amendments and Additions to Certain Acts, as amended, or a passport as a travel document within the meaning of Act No. 647/2007 Coll. on Travel Documents.

2.24 "Terms and Conditions" are the specific terms and conditions of the selected GOLEM CLUB RELAXX Establishment in the Relaxx building at Einsteinova Street No. 7 in Bratislava, as set out in Article 11 of these GTC, which the Client, through the Responsible Person, is made aware of when first entering the GOLEM CLUB RELAXX Centre, but no later than when signing the Membership Agreement, and which, as terms and conditions known to the parties, become part of the Membership Agreement and determine part of its content.

2.25 "Operator" is the business company PREMIUM FIT, s.r.o. with its registered office at Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, ID No.: 35 817 721, registered in the Commercial Register maintained by the City Court Bratislava III, Section Sro, Entry No. 24671/B. The Operator provides Services related to a healthy lifestyle, in particular Gym Services, fitness, cardio zones, group exercises, swimming pool (artificial swimming pool), wellness, sauna, massage, squash and other Services, while providing access to these selected Services, their purchase, Reservation. The method of provision of Services means enabling Clients to use individual parts of the Centres or to draw on their Services.

2.26 "Operating Regulations" means the summary of rights and obligations of the Client or other person entering the Centre and/or using the selected Services in the selected Centres of the Operator drawn up by the Operator. By entering the Centre, the Client confirms that he/she is familiar with all the provisions of the Operating Regulations, agrees with them and undertakes to comply with them in their entirety. The operating rules are available at the reception or at the entrance to the selected centres. The Operator reserves the right to change the Operating Regulations

2.27 "Promo Entry," unless otherwise stated in the Price List, is a free one-time entry to the Centre for the use of the Service - fitness provided by the Operator to a new Client. The condition for free one-time access is the creation of a Customer Account, the issuance of a Golem card and the fulfilment of all the conditions for the Client's entry to the selected Establishments. The Client may use this Promo Entry free of charge only once on the day of setting up the Customer Account.

2.28 "Reservation" means the reservation of the selected Service by the Client through the options specified by the Operator and on the terms and conditions specified in the Price List.

2.29 "Service" means a service provided by the Operator at the Centre during the Centre’s operating hours (which may be provided separately or as a group of services according to the Client's choice of PASS), which represents the Operator's obligation to provide the Client with the selected Services (access to the selected Establishments of the Centre and use of its services in accordance with the selected PASSes and provision of other related services to the Client to the agreed extent) under the terms and conditions set out in the Contract and these GTC. With the exception of persons under 3 years of age and Guests, the Service is exclusively bound to registered Clients who have a validly established Customer Account.

2.30 "Consumer" means a natural person who is not an entrepreneur pursuant to the relevant generally binding legislation and is not acting within the scope of his/her business, occupation or profession when concluding and performing the Contract and/or the Membership Agreement.

2.31 "Order Cancellation" the possibility of cancelling the ordered Service until the start of its use as specified by the Client and according to the terms and conditions specified for the specific Service in the Price List.

2.32 "Cancellation" means cancellation of a Reservation in the Client's Customer Account in accordance with these GTC.

2.33 "Trainer" is a person who provides personal individual or group training at the Centre and has a contractual relationship with the Operator.

2.34 "Website" means the website of the Operator, www.golemclub.sk , through which the Client's Customer Account can be accessed via the relevant interface of the Website/Internet application and the Client's selected actions enabled by the Operator can be performed at

2.35 "Customer Account" means an account created by the Client by one of the methods provided by the Operator, namely (i) through the Kiosk in the Operator's Establishments, or (ii) the Operator's website using standard internet browsers, or (iii) through the reception, or (iv) in another way if technically enabled by the Operator (e.g., through the Operator's mobile application), always with a verified email. Unless otherwise stated, the existence of a Customer Account is a condition for the use of the Operator's Services. The Customer Account is accessible to the Client via the Operator's mobile application, the Website after entering the registered email address and entering the selected password, and also at selected Locations via the Kiosk after loading the Golem card and identifying the Client via a Valid Identification Document.

2.36 "Contract" means the Services/Purchase of Goods Contract, the Membership Agreement Privacy and Personal Data Protection Policy (Privacy Policy), the Operator's Complaints Policy, the Operating Regulations and other contractual documents which apply to the selected Services, and which are identified as part of the legal relationship between the Client and the Operator.

2.37 "Responsible Person" means an employee of the Operator, or any other person authorized by the Operator to supervise the Client's use of the Services, to advise, instruct, or any other activity directly related to the Client's activities at the Centre and use of the Services provided by the Operator.

2.38 "Act on Remote Sales" means Act No. 102/2014 Coll. on Consumer Protection in the Sale of Goods or Provision of Services under a Distance Selling Contract or a Contract Concluded Outside the Seller's Establishments and on Amendments and Additions to Certain Acts.

2.39 "Membership Agreement" is a special contract concluded between the Operator and the Client exclusively for the use of selected services provided by the Operator in the GOLEM CLUB RELAXX in the Relaxx building at Einsteinova Street No. 7 in Bratislava.

3. Conclusion of the Contract

3.1 The contract is concluded on the basis of the Operator's offer, the subsequent Order by the Client and its acceptance by the Operator. 

The Client may order the provision of selected Services from the Operator and the Operator may confirm the provision of the Services in particular:

a) via the Website

b) via a self-service point of sale (Kiosk) at selected outlets,

c) directly at the reception in the establishment (valid only for selected Establishments)

d) by the written conclusion of a Contract and/or Membership Agreement.

4. Client Registration

4.1 As a condition of registration and creation of a Customer Account, the Client is obliged to fill in all required data truthfully in each selected form of registration and is also obliged to submit all required documents (e.g., submission of a Valid Identification Document). In the event that the Client refuses to comply with all the conditions required for that form of registration or refuses to submit the requested documents, the Client will not be allowed to enter the Service and/or will not be allowed to use the Service.

4.2 A new Client who is not a user of the Operator's services, i.e., does not have a validly established Customer Account, is obliged to register/establish a Customer Account in one of the ways offered by the Operator in selected Establishments, in particular:

a) through the Kiosk by inserting a Valid identification document

b) via the Website

c) through the reception

d) in another way if it is technically possible for the Operatorenabled (for example, through mobile application of the Operator)

5. Payments for Services and Payment Terms

5.1 The Client pays the price for the Services in priority:

a) on the basis of a concluded Contract concluded remotely/off-premises (via the Website or also via the Operator's mobile application and through the payment gateway and payment card if it is technically enabled by the Operator), in accordance with the GTC and the generally binding legal regulations in force in the Slovak Republic,

b) on the basis of a Contract concluded directly at the selected Site For the avoidance of doubt, when concluding a Contract pursuant to (b), this legal act shall not fall under the application of the provisions of the Act on Remote Sales.

5.2 It is not possible to pay the price for services or goods in the Facility with selected vouchers of companies (e.g., Benefit vouchers) with which the Operator has not concluded a contract.

5.3 In the event that it is not possible to use one of the methods of payment in accordance with the preceding paragraphs, the Client is obliged to use another of these payment methods that is available. The fees for the transfer of funds shall be borne by the Client, and any fees shall not be charged by the Operator, but by the entity arranging the transfer of funds.

5.4 The Client is obliged to comply with the terms and conditions of the Service. In case of exceeding the specified time / number of possibilities to use selected Services (for example, time-limited access to the Wellness or swimming pool), the Client is obliged to pay the additional fee in accordance with the Price List or purchase a new Service.

5.5 All fees which the Client is obliged to pay to the Operator, and which are related to the conditions of use of the Client's Services at the Operator are specified in these GTC and in the Price List.

6. Entry into Facility and the Provision of Services

6.1 The access to the Site and the provision of the Services by the Operator will occur only after the Client has fulfilled all the conditions in accordance with the GTC.

6.2 Unless otherwise specified by the Operator, the Client who has a validly established Customer Account and has downloaded the mobile application on his/her device, enters the Facility after its authentication based on the code generated by the mobile application.

6.3 A Client who has a validly established Customer Account and does not have the Operator's mobile application downloaded on his/her device is obliged to present a Valid Identification Document at each entry to the Facility for the purpose of identifying the Client and checking the data entered in the Customer Account.

In case of:

(i) If the Client fails to present a Valid Identification Document, or if such document is not valid, the Operator shall be entitled to refuse the Client entry to the Facility,

(ii) it is not possible to verify and identify the Client by checking the data entered in the Customer Account and the data obtained from the Valid Identification Document, or the data do not match/are incorrect, the Operator is entitled to overwrite the data in the Customer Account of the Client so that the data match the data in the Valid Identification Document or the Operator is entitled to refuse the Client access to the Site and to provide the Services.

6.4 Upon successful verification of the Client by the Operator and unless otherwise agreed, upon payment of the Service(s) Price, the Client is entitled to enter the Facility.

6.5 Persons under 3 years of age are entitled to enter the Facility solely for the purpose of using selected Services intended for such persons and only with a legal representative, the Client, after meeting all the conditions set out in the GTC.

6.6 The Client - older than 3 years and younger than 15 years, is allowed to enter the Centre only accompanied and supervised by the Trainer, unless otherwise specified in the Contract. In the event that it is subsequently proven that the person who accompanied the persons over 3 years of age and under 15 years of age did not have the authorisation from the legal representative within the meaning of the preceding sentence, he/she shall be liable for such accompanied person in relation to the Operator in its entirety.

6.7 By entering the premises, the Client, or the Client's legal representative, the legal representative of a person defined in clause 6.5 or another person responsible for the Client confirms that the Client's health condition is sufficiently known to the Client, and that this health condition does not in any way, even partially, prevent the Client from using the Operator's Services. In the event of any doubt in relation to the circumstances preventing the use of the Services, the Client, the legal representative of the person defined in clause 6.5 or any other person responsible for the Client shall notify the Responsible Person of such fact.

6.8 The Client is obliged to observe the opening hours of the individual Facilities. The opening hours during which it is possible to use the Services in the Facility are indicated at the entrance to the Facility. If the Client exceeds the opening hours and stays in the premises outside the opening hours, the Operator shall be entitled to charge a fee for late departure from the premises in accordance with the applicable Price List.

7. Defects in the Services, Warranty Period and the Client's Preventive Obligation

7.1 In the event of a defect in the Services provided by the Operator, the Client is obliged to follow the valid Complaints Procedure of the Operator.

7.2 If the Client makes use of the Services, despite the fact that the Client claims them to be defective, the Client waives the right to claim for them and the provision of the Services will be deemed to. have been accepted without reservation by the Client.

7.3 The method of complaint handling is regulated by the Operator's Complaints Procedure, which is part of the Contract.

8. Liability for Damage

8.1 The Operator shall be responsible for fulfilling its contractual obligations with professional diligence.

8.2 The Client has no right to compensation for damages caused by his/her own intentional or negligent actions or the intentional/negligent actions of third parties who are present in the Centre with his/her knowledge.

8.3 The Client shall be fully liable for (i) damage caused to the property of the Operator, even if caused by negligent, unprofessional treatment, as well as for (ii) damage to the property and/or health of third parties located in the Centre, even if caused by negligent, unprofessional treatment. The Client undertakes to compensate the injured party in full for the damage thus incurred. The Client is obliged to treat the Operator's equipment/property or equipment/property used/rented/rented/maintained by the Operator and kept in the premises of the Centre with care. The Operator does not accept liability for damage to health or belongings caused by treatment by the Client in breach of the Contract.

8.4 The Operator shall not be liable for damage to items brought in or left in the premises during the use of the Services, if these are left outside the places reserved by the Operator. If during the use of the Services the Client places items in the places reserved by the Operator, which individually or in the sum of two or more items exceed the value of EUR 100 (valuable item), he/she is obliged to notify the Responsible Person and place them in the safe deposit box, otherwise the Operator is not liable for any damage, theft, devaluation exceeding the given amount. The Operator shall be liable for damage to items pursuant to the Contract and the provisions of the relevant generally binding legal regulation. The right to compensation must be exercised with the Operator without undue delay.

8.5 Neither the Responsible Person nor the Operator shall be responsible for the Client's use of the Services, nor shall the Responsible Person be obliged to provide the Client with advice, instruction or any other activity directly related to the Client's activities at the Centre.

8.6 In the event that, through no fault of the Operator, or due to decisions of state authorities (for example, in connection with the prevention of the consequences of the spread of a dangerous contagious human disease COVID-19 by the measures of state authorities in the field of public health), or force majeure, the Subscriber will not be able to use the ordered / prepaid Services in the originally agreed date or scope, the Client acknowledges that in these cases the Operator insists on the performance of the remainder of the Contract, unless otherwise agreed with the Client. For the avoidance of doubt, in cases under the preceding sentence, the Operator shall notify the Client that it insists on the remainder of the performance.

8.7 The Client who causes damage to the Operator and/or third parties is liable for it in accordance with the provisions of § 420 of Act No. 40/1964 Coll. (Civil Code) as amended.

8.8 The Operator assumes no responsibility for the content, error-freeness, correctness and functionality of third-party websites to which links are provided on the Website.

9. Special Provisions for Contracts Remotely Concluded by Consumers

9.1 If the Contract has been concluded between the Operator and the Consumer exclusively through one or more means of remote communication without the simultaneous physical presence of the Operator and the Consumer, in particular by using the Operator's website or mobile application, it is deemed that the Contract has been concluded within the meaning of the Act on Remote Sales or the Contract concluded outside the Operator's premises and on amendment and supplementation of certain laws.

9.2 If the provision of the Service is to commence under the Contract before the expiry of the withdrawal period, or if the Consumer requests the provision of the Service before the expiry of the withdrawal period, the Operator hereby:

a) instructs the Consumer that by agreeing to commence the provision of the Service before the expiry of the withdrawal period, the Consumer loses the right to withdraw from the Contract once the Service has been fully provided; and

b) The Consumer expressly agrees to commence the provision of the Service prior to the expiry of the withdrawal period and declares that he/she has been duly instructed pursuant to paragraph (a).

9.3 The Consumer acknowledges that he/she loses the right to withdraw from the Contract after the full provision of the Service and is obliged to pay the price for the actual performance provided, namely:

a) if the Consumer enters into the Contract in which the Consumer has requested the provision of the Services within the 14-day withdrawal period commencing with the conclusion of the Contract,

b) if the provision of the Service has been commenced with the Consumer's express consent and the Consumer has declared that he/she has been duly informed that by expressing such consent he/she loses the right to withdraw from the Contract once the Service has been fully provided.

9.4 Except for the provisions of clauses 9.2 and 9.3, the Consumer is entitled to withdraw from the Contract concluded at a distance or from the Contract concluded outside the Operator's premises without giving any reason and within 14 (in words: fourteen) days from the conclusion of the Contract, the Consumer has the right to exercise the withdrawal from the Contract in paper form or in the form of a notation on another durable medium. The Consumer may use the withdrawal form and send it by post or email to the email address provided when placing the Order - pomoc@golemclub.sk .

9.5 The Consumer does not have the right to withdraw from the Contract concluded through vending machines, Kiosk or premises with automated sales system within the meaning of Section 1, Par. 3(a) or in other cases referred to in the Act on Remote Sales.

9.6 By concluding a distance contract, the Consumer agrees to the delivery of the information pursuant to Section 3, Par. 1 of the Act on Remote Sales, such as a confirmation of the conclusion of the Contract, a form for withdrawal from the Contract in the form of a notation on another durable medium.

9.7 In the case of a contract concluded at a distance, the subject of which will be the cost of returning the goods or Services, the Consumer is obliged to bear the cost of returning the goods or Services, and if he withdraws from the contract concluded at a distance, also the cost of returning the goods, which, due to their nature, cannot be returned by post.

10. Special Provisions

10.1 The Operator reserves the right to restrict the sale of individual Services/provision of selected Services to selected Centres.

10.2 The Operator may provide the Client with a discount when purchasing multiple Services. Discounts are granted according to the Operator's current offer, there is no legal entitlement to a discount.

10.3 The Operator shall provide the Services to the Client at the Price for the Services as set out in the Operator's Price List and in accordance with the Contract and the GTC/Conditions.

10.4 The Client is entitled to use the Services only to the extent and in the manner specified in these GTC, the Contract. If this method is not specified, the Client is entitled to use it exclusively in the manner that is customary for the use of the Services.

10.5 Upon request, the Operator shall provide the Client with a confirmation of the drawdown of Credit from the Client's Credit Account, but no more than 12 months back from the last drawdown from the Client's Credit.

10.6 Unless otherwise unilaterally determined by the Operator, in the event of additional obligations of the Operator arising, which will be related to decisions of public authorities (state or local government authorities) or force majeure interventions on the basis of which it will be temporarily impossible to provide the Services of the Operator for a certain, or at the time of issuance of such a decision, indefinite period, the Client acknowledges and agrees that the Services, respectively the Services, will not be provided by the Operator for a certain, or at the time of the issuance of such a decision, period. The period of availability of the Subscription Services shall not be extended in direct proportion to the period during which the provision of the Services by the Operator is not possible (e.g. the obligation to temporarily limit or close the Services in connection with the spread of the COVID - 19 disease).

10.7 The Operator does not provide information about third parties, the amount of Credit, contact details, visit history.

10.8 The Client acknowledges that each group exercise (as a Service) is limited to the maximum number of Clients on that group exercise. In the event that the capacity of a given group exercise is reached, the Operator may refuse the Reservation and/or the provision of the Service to the Client without any right to a refund and without any right to extend the validity of the pre-paid Service.

10.9 The Operator reserves the right to reschedule selected Services, such as group exercise classes, without refund of the Subscription Service Fee. The above also applies to those Services for which the Client has made a Reservation. Special Provisions in Relation to Reservation of Services

10.10 Reservations for Services that allow the option of a Price List Reservation, unless otherwise stated in the Price List, may be made for a maximum of 2 group sessions. If the Client does not attend the booked Service, the Golem card will be blocked. Unblocking is only possible by visiting the Center in person. The first unblocking of the Golem Card as a penalty for non-attendance at the booked Service is free of charge. Any further non-attendance at the booked Service will result in the Golem Card being blocked and its unblocking will be charged in accordance with the applicable Price List.

10.11 A Service reservation that allows for the option of a Price List Reservation, unless otherwise specified in the Price List, may be cancelled by the Client without charge prior to its scheduled commencement no later than the time period specified in the Price List.

10.12 In the event that the Client fails to arrive on time for the booked Services, the Reservation will be cancelled at the moment of its commencement, without the right to a refund of the Service Price if it was a prepaid Service or the relevant Service Price will be charged to the Credit if it was not a prepaid Service.

10.13 Reservation of the Services can be made through the Website or in any other way that is available at the time at the selected Operator's premises. The prerequisite for successful Reservation of selected Services is the provision of the requested data, in particular the Golem card number, proof of purchase of the Service and its subscription for a certain period of time in which the Service is to be reserved. Special Provisions in Relation to the Rights and Obligations of the Clients and the Operator

10.14 The Operator is entitled to control the compliance with the obligations of the Clients or persons using the Operator's Services specified in these GTC. In the event of non-compliance with the Client's obligations, the Operator is entitled to take adequate measures, including refusal to provide the Service, without any claims by the Client against the Operator.

10.15 In the event of a breach of the Client's obligations under these GTC, as well as in the event of a registered outstanding obligation of the Client towards the Operator on the Customer's account, the Operator reserves the right to deny the Client access to the Operator's premises and the provision of selected Services of the Operator.

10.16 In the event of a serious breach of the Client's obligation, the Operator is entitled to withdraw from the Contract. A serious breach of the Contract shall be understood in particular as: a) providing false information about his/her person b) repeated violation of the provisions of the Contract (min. 2 times) c) failure to respect the Operating Regulations d) failure to respect the instructions of the Responsible Person e) culpable damage to the property of the Operator f) causing damage to the health of third parties located in the Centre g) delay in payment of monetary obligations for more than 10 days, h) advertising of another fitness centre or provider of similar services as the Operator in the Centre i) enticing other Clients to use services of third parties that are competitive to the Operator's Services j) application of stimulants in the premises by needles or other external (out-of-body) means, k) sale or provision of prohibited substances or other goods to Clients. Withdrawal from the Contract is effective from the moment of its notification to the Client. In the event of withdrawal from the Contract by the Operator for the above reasons, the Client shall not be entitled to compensation for damages or to a refund of the Service Price, even its pro rata part, unless otherwise decided by the Operator. However, the withdrawal from the Contract does not affect the rights and obligations arising until the effective date of withdrawal from the Contract, the right to compensation for damages, as well as the settlement of disputes between the Client and the Operator. The Contracting Parties shall not be obliged to reimburse each other for the mutual performance provided up to the time of the effective date of withdrawal from the Contract.

10.17 If the Client wishes to cancel the Customer Account with the Operator, he/she is obliged to exhaust all funds on the Credit Account before such cancellation. Credit on the Credit Account cannot be refunded or withdrawn. If the Client is unable to draw down the funds in justified cases, it is possible, at the Operator's discretion and at the Client's written request, to transfer these funds to the Credit Account of another Client who is able to draw down all these funds. The application form can be found at the reception desk of each Facility. The transfer of Credit to the Credit Account of another Customer is only possible if the Customer's Customer Account requesting the transfer of Credit does not have the Service activated.

10.18 In the event that the Client is unable to continue to use the Services provided by the Operator due to ill health or in other justified cases and is unable to transfer funds from his/her Credit Account to the Credit Accounts of other Clients pursuant to clause 10.17, it is possible for the Client to use the funds to purchase products provided by the Operator at selected Centres.

10.19 In the event of duplicate Customer Accounts being set up by the Client, the Operator shall be entitled to merge the Client's Customer Account into a single Client Account.

11. Special Terms and Conditions of the GOLEM CLUB RELAXX Membership Agreement

11.1

By entering into the Membership Agreement, the Client undertakes to comply with the provisions of the Membership Agreement, these GTC including the relevant Operating Regulations, Security and other regulations, these Terms and Conditions as well as the instructions of the Responsible Person and other relevant provisions of generally binding legislation. In the event of a conflict between the provisions of the GTC and the Terms and Conditions, the provisions of the Terms and Conditions shall prevail.

11.2 A natural person over 15 years of age is entitled to conclude a membership contract. For persons under 18 years of age, a legal representative is required to conclude the Membership Agreement.

11.3 The Membership Agreement may be concluded for a fixed period of time with a binding duration specified in the Membership Agreement.

11.4 In the case of a Membership Agreement concluded for a definite period of time, the Client is entitled to access to the selected sports facility with the possibility to use the provided Services for the price according to the valid Price List. The Client is not entitled to terminate the Membership Agreement during the term of the binding period. The Client shall be obliged to comply with its payment and other obligations throughout the duration of the Membership Agreement until its proper termination, whether or not it uses the Services.

11.5 The Operator shall issue the Client with a GOLEM CLUB RELAXX membership card after the Client has registered, created a Client Customer Account and paid the Membership Fee in accordance with clause 11.12 or 11.13. A prerequisite for the issuance of a GOLEM CLUB RELAXX membership card is the taking of a photograph of the Client's face for identification purposes at the Operator's expense. The GOLEM CLUB RELAXX membership card is personalized and is the property of the Operator. Presentation of the GOLEM CLUB RELAXX membership card by the Client to the Responsible Person is a condition for entering the Facility and using the Services provided. In case of loss or theft of the GOLEM CLUB RELAXX Membership Card, the Client is obliged to inform the Operator immediately upon discovering such fact. In this case, the Client may request a duplicate GOLEM CLUB RELAXX membership card for a one-time fee according to the current Operator's Price List. The Client is obliged to return the GOLEM CLUB RELAXX membership card to the Operator upon termination of the contractual relationship. The Client is obliged to protect the membership card against damage, loss, destruction and misuse.

11.6 Upon presentation of the GOLEM CLUB RELAXX membership card, the Client is entitled to enter the sports facility and use the Services under the Membership Contract provided by the Provider to the extent and under the terms and conditions set out for each category of Membership.

11.7 The Client is entitled, within the scope of any Membership, to borrow one piece of sheet free of charge with every entry to the wellness at the GOLEM CLUB RELAXX. Each additional sheet rental is charged according to the current Price List.

11.8 The Operator may, on the basis of a special voucher of the Operator and at its discretion, in particular taking into account the free capacity of the Facility, allow the Client to enter the Facility with a Guest of the Client, who is entitled, after the registration of the Guest in paper form at the reception and the assignment of a guest card, to subsequently use free of charge together with the Client the Services provided by the Operator to the same extent and under the same conditions as the Client.

11.9 The Operator shall be entitled, but not obliged, to conclude an agreement for early termination of the Membership Agreement upon the Client's reasoned written request in serious cases (the assessment of which shall be at the Operator's discretion). For the avoidance of doubt, the Client shall have no claim against the Operator in respect of the failure to enter into an agreement for early termination of the Membership Agreement.

11.10 In relation to the Operator's right to withdraw from the Membership Agreement, the provisions of clause 10.16 shall apply mutatis mutandis.

11.11 The amount of the Membership Fee is set out in the Membership Agreement.

11.12 The Member shall pay the remuneration to the Operator arising from the Contract (Membership Fee, Service Fee, or any additional charges as set out in the Price List) in advance, unless otherwise specified in clause 11.13.

11.13 The Operator shall also allow the payment of the Membership Fee through a consumer credit provided to the Client by a cooperating licensed trading company of the Operator, the services of which shall be intermediated by the Operator. For the avoidance of doubt, the terms and conditions of the loan and its repayment (as well as the rights and obligations arising therefrom) are subject to the agreement of the Client and the provider of the consumer credit.

11.14 The Client will be issued a GOLEM CLUB RELAXX membership card for access to the selected Facility, or will be granted access to the selected Facility or use of the Services (in the case of Membership renewal) only after payment of the Membership Fee. An exception to the issuance of a GOLEM CLUB RELAXX Membership Card prior to the payment of the Membership Fee is an approved Committed Consumer Credit (for the payment of the Membership Fee) pursuant to clause 11.13.

11.15 The Client, who has concluded the Membership Agreement, has the possibility to purchase a Credit on his Customer Account, with which he will subsequently pay for the purchased goods or Services provided by the Operator.

11.16 Upon the Client's written request (submitted in advance), the period of provision of the Services under the Membership Agreement may be interrupted without giving any reason up to two times for a minimum duration of 15 days per 12 months. The first month of interruption is free of charge (interruption period - multiples of 15 days, 1x 15 days, 2x 15 days, 1x 30 days). For the second month of interruption of the period of provision of Services under the Membership Agreement, a fee will be charged in accordance with the applicable Price List. The total period of interruption of the Service Period under the Membership Agreement shall not exceed 60 days in aggregate in any 12-month period. During the interruption of the period of provision of Services under the Membership Agreement, the Client shall be prevented from receiving the Services offered by the Operator under the Membership Agreement. The duration of the Membership Contract shall in such case be extended by the period of interruption.

11.17 Based on a written and reasoned request of the Client and in case of serious reasons on the Client's side objectively preventing the use of the Membership (for example, health problems), the interruption of the provision of Services will be considered by the Operator individually. The basis for the assessment of the request by the Operator will be all the documents received which the Client decides to make available to the Operator (for example, the Client's medical report or other documents proving serious reasons on the part of the Client). For the avoidance of doubt, unless otherwise stated in these GTC, the Client shall not be entitled to discontinue a Service/Membership already purchased upon the Client's written and reasoned request.

11.18 In exceptional cases, upon approval by the Operator, it is possible to allow the Client to transfer the Membership to a third party who undertakes to assume all rights and obligations arising from the concluded Membership Agreement by a written addendum. You may transfer your Membership to a third party only once during the term of your Membership. In the event of transferring the Membership to a third party, it is no longer possible to return/transfer the Membership back to the original Client. The Operator reserves the right to refuse the transfer of Membership to the proposed third party without giving any reason.

11.19 With the Operator's approval, it is possible to change Membership categories during the term of the Membership Agreement, however, the change of category is possible only in ascending order (to more expensive Memberships). The Contracting Parties shall enter into an addendum on the change of the Membership, on the basis of which the Client shall make the payment of the additional Membership Fee.

11.20 In the event of non-use of the Services in accordance with the Membership Agreement, the Client has no right to claim any financial compensation from the Operator (not even for a refund of part of the Membership Fee).

11.21 The Client subscribing to the Services in the form of a Membership - NETWORK is allowed in the Facilities: NC Aupark BA, OC Avion, OC Bory Mall, NC Central, OC Aupark Žilina, NC Aupark Košice and FORUM POPRAD, Tulip Center Martin subscribe to Fitness Services (entry to sports facilities) with 100% discount.

12. Common, Transitional and Final Provisions

12.1 These Terms and Conditions apply and replace in their entirety the validity of the previously published General Terms and Conditions of Services (GTC) of the GOLEM CLUB sports and fitness facilities.

12.2 The Operator reserves the right to unilaterally change these GTC at any time during the term of the Contract or the use of the Services. The Operator will announce the change of the GTC at individual Sites as well as by means of a notice published on the Website.

12.3 If there is a unilateral change in the provisions of the GTC, the Client has the right to terminate the Contract in writing within 14 days from the moment of notification of this change; if the Contract is not terminated, the Client's action shall be deemed to be acceptance of the new version of the GTC. The rights and obligations of the Clients (Consumers) arising from a distance contract within the meaning of Article 9 are not affected.

12.4 The Operator and the Client are always bound by the currently valid provisions of the GTC.

12.5 Legal relations concluded on the basis of the Contract and/or the GTC not expressly regulated shall be governed exclusively by the law of the Slovak Republic:

a) in relation to Consumers by the rules of civil law, namely the Civil Code;

b) in relation to other persons (not mentioned in (a) above) by the rules of commercial law, namely the Commercial Code and other generally binding legal regulations

12.6 Legal relations between the Operator and the Client from a contract concluded remotely (for example, through the Operator's website) are governed by the provisions of the Contract, as well as these GTC and the relevant provisions of the legislation of the Slovak Republic, in particular the provisions of the Distance Selling Act and the Civil Code.

12.7 The Controller ensures the protection of personal data of persons (Clients) who are natural persons in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), whereby the Client provides more detailed information on the processing of his/her/their personal data in the document "Principles of personal data processing", which is published on the Website.

12.8 The Operator accepts Client's suggestions at the address indicated in the identification of the Operator in these GTC and at the e-mail address pomoc@golemclub.sk .

12.9 Unless otherwise stated in the GTC, the Operator and the Client agree that mutual communication and delivery of documents may be by means of documents sent:

a) in person, by post - to the address of the registered office entered in the relevant commercial register or other register, or to the address of permanent residence,

b) by electronic mail (email) - to the address specified by the Operator and the Client

12.10 A document/notification shall be deemed to have been duly delivered (i) when sent by email, at the moment when the confirmation is generated by the machine through which the document/notification is sent, (ii) when sent by post on the seventh day after the day of dispatch by registered mail with acknowledgement of receipt, (iii) in person on the day of receipt or refusal of receipt by the addressee. Any change of address for delivery of documents shall be notified immediately by both the Operator and the Client.

12.11 If circumstances arise, the occurrence, course and consequence of which are not dependent on the actions and procedures of the Operator (vis major) or circumstances on the part of the Client, on the basis of which the Client does not use the ordered, paid and provided Services in whole or in part, the Client shall not be entitled to a refund or discount on the Price of the Services, nor shall the Client be entitled to compensation or compensation for damages to any extent whatsoever. The Operator shall not be liable for short-term reduced quality of the Services, outages and also damages caused by force majeure (vis major). Force majeure (vis major) means in particular natural disasters, natural calamities, strikes, traffic accidents, unforeseeable failures at the Operator's Facilities (e.g., interrupted supply of utilities, water, etc.), obligations imposed on the Operator by a decision of public authorities, as well as others.

12.12 If any provision of the GTC becomes invalid, ineffective or unenforceable to the extent specified, the remaining provisions, unaffected thereby, shall remain in full force and effect. In such a case, the Operator shall replace such provision with a valid, effective and enforceable provision that deviates as little as possible from the principles agreed in these GTC, while maintaining the economic and legal purpose and meaning of the provision being replaced.

12.13 All disputes arising between the Operator and the Client arising out of or relating to the Contract and/or the T&Cs, including disputes concerning the validity, interpretation, termination of the Contract and/or the T&Cs, shall be resolved by the parties primarily by agreement. If no agreement is reached, the case will be referred to the competent court in the Slovak Republic.

12.14 Any disputes between the Operator and the Consumer may be resolved by means of alternative dispute resolution in accordance with Act No. 391/2015 Coll. on alternative dispute resolution of consumer disputes and on amendment and supplementation of certain acts. Prior to the intended initiation of alternative dispute resolution, it is recommended that the Consumer contact the Operator by e-mail at the address indicated on the Web site in order to resolve the situation by agreement in the first instance. The ADR entity is, for example, the Supervisory Authority or another authorised legal entity. The list of alternative dispute resolution entities can be found on the website of the Ministry of Economy of the Slovak Republic https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Valid from 1 January 2023

PREMIUM FIT, s.r.o. with registered office at Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, ID No: 35 817 721, registered in the Commercial Register of the City Court Bratislava III, Section Sro, Entry No. 24671/B, VAT No: 2020284618, VAT NUMBER: SK2020284618

Golem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku