AUPARK BRATISLAVA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

GOLEM CLUB AUPARK Bratislava1. Úvodné ustanovenia

 

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:


1.1. „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.

1.2. „Centrum“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB prevádzkované v NC Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

1.3. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným dohľadom trénera. Identifikácia klienta pri každom vstupe do fitness centra prebieha formou fotky v systéme prevádzkovateľa a GOLEM karty.

1.4. „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.5. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každej prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.

1.6. „Dieťa“ je osoba mladšia ako 15 rokov. Dieťa do 5 rokov nemusí mať Golem kartu, ale povinnosť je predložiť zdravotný preukaz dieťaťa, ktorý následne recepčná odfotí do systému. Dieťa od 6 rokov musí mať Golem kartu, povinnosť je predložiť zdravotný preukaz dieťaťa, následne recepčná odfotí dieťa do systému. Bez zdravotného preukazu nie je dieťaťu do priestorov Golem Clubu vstup povolený.

1.7. Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu 3.11.

1.8. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v každom Centre siete GOLEM CLUB. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

1.9. „Golem karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom pri prvej návšteve. „PASS“ je časovo obmedzený predplatený vstup do fitness centra. Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti PASSu ani jeho výmenu za kredit. Aktívny PASS nie je možné počas jeho platnosti zmeniť za iný PASS, okrem PASSu OFF PEAK FIT PASS na FIT PASS (formou doplatku do ceny nového PASSu) podľa platného Cenníka. Platnosť PASSu sa zmenou typu PASSu nemení. Zakúpený PASS je možné zmeniť len na PASS vyššej hodnoty (nie nižšej). Túto zmenu urobí Prevádzkovateľ iba na vyžiadanie Klienta, v systéme neprebehne automaticky.

1.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje predaj PASSov obmedziť na vybrané Centrá.

1.11. „Darčeková poukážka“ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže klient u prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak klient predloží platnú darčekovú poukážku prevádzkovateľ je povinný pripísať na Golem kartu kredit v príslušnej hodnote. V prípade, že tak nevie urobiť bezodkladne, klientovi vydá potvrdenie o prevzatí darčekovej poukážky.

1.12. “Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. Platnosť kreditu je 1 rok od poslednej návštevy klienta.

1.13. „Promo vstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup do fitness centra ( neplatí pre skupinové cvičenie) novému klientovi, ktorý nemá registráciu. Podmienkou bezplatného jednorazové vstupu je registrácia na www.golemclub.sk a následné odfotenie tváre klienta do systému prevádzkovateľa na recepcii prevádzkovateľa. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát v rámci celej siete.

1.14. „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie na Golem karte v súlade s podmienkami bodu 3.16 až 3.19.

1.15. „Web stránka“ je internetová aplikácia www.golemclub.sk prostredníctvom, ktorej sa dá registrovať a rezervovať na jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom za podmienok bodu 3.16 až 3.19.

1.16. „Firemná zľava“ – zvýhodnené podmienky. Klient je povinný na uplatnenie firemnej zľavy zaslať e-mail z firemnej mailovej adresy, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky.

1.17. „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.

1.18. „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.

1.19. „Akcia“ je jednorázová udalosť (skupinové cvičenie a pod.), ktorá nie je súčasťou balíka, ani passu a je spoplatnená osobitnou cenou.

1.20. ,,Benefitová poukážka´´ je poukážka slúžiaca na dobitie kreditu na Golem karte pre klienta uvedeného na benefitovej poukážke. Platnosť kreditu benefitovej poukážky je vždy 1 rok odo dňa jej dobitia.

1.21. Podmienkou registrácie (vydanie Golem karty, resp. aktivovania Passu a využitia služieb) je nahratie fotografie do systému. V prípade, že klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.

1.22. Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých PASSov poskytnúť zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.

1.23. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

1.24. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku kompenzácie zakúpených/aktivovaných Passov.

1.25. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však rok dozadu od poslednej návštevy2. Ochrana osobných údajov

2.1

Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva v GOLEM klube za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu trvania jeho členstva v GOLEM klube. Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily, zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa

Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (klientovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, klientovej aktivite na podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade, ak klient zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje klient prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si klient neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou reklamou, nie je dôvodom pre odopretie členstva v GOLEM klube a poskytovania služieb prevádzkovateľa.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi klienta (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú klientovi ako zamestnanecký benefit). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

 

3. Podmienky prevádzky

 

 

3.1. Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa, Skupinové cvičenia, Masérske služby, Squash, Performance.

3.2. Druhy PASSov sa delia na:

FIT PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne.

OFF peak FIT PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne avšak iba od 09:00 do 15:00 (neplatí pre víkend a sviatok).

AEROBIC PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov na Skupinové cvičenia.

Súčasťou AEROBIC PASSu nie sú služby Aqua Aerobic . (Tieto služby je možné využiť len v rámci SWIM PASS, resp. SWIM/WELLNESS PASS)

COMBO PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia.

VISIT PASS platnosť 7 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia.

1 DAY PASS platnosť v daný deň, možnosť jednorázového vstupu do Centra a využívania Posilňovne alebo jedného Skupinové cvičenia v daný deň.

SQUASH PASS platnosť 3 mesiace od zakúpenie.

3.3. Cena PASSov je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne ceny PASSov sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke. V prípade, ak Klient čerpá službu, ktorá nie je obsiahnutá v PASSe, bude Klientovi účtovaný jednodňový vstup v podobe 1 day PASSu alebo 1 entry PASSu.

3.4. Aktivovaný AEROBIC PASS zaväzuje klienta opustiť priestory fitness zóny do 10 min. po skončení danej lekcie. V opačnom prípade sa klientovi naúčtuje poplatok podľa platného cenníka.

3.5. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi nevzniká.

3.6. V prípade neschopnosti využívať aktivovaný Pass (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi nevzniká.

3.7. Pri prvej návšteve je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá v systéme prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve Centra. V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra a klientovi nevzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu ktoréhokoľvek PASSu.

3.8. Golem karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez Golem karty nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí Golem karty je Klientovi vystavená nová Golem karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.

3.9. Na jednu Golem kartu je umožnený vstup iba jednej osobe (vlastníkovi Golem karty).

3.10. Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.

3.11. Klient je povinný dodržiavať Otváracie hodiny. V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov GOLEM CLUBU v zmysle platného Cenníka.

3.12. Klient si môže dobíjať Kredit v hotovosti, platobnou kartou, prostredníctvom webu a vybranými poukážkami spoločností, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu, pri každej návšteve Centra.

3.13. Klient je zodpovedný za nahlásenie dátumu aktivácie Passu a správne vyplnenie údajov pri registrácii.

3.14. Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.

3.15. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z Kreditu uzatvorením účtu pri odchode Klienta.

3.16. V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpený príslušný PASS. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia. Dĺžka jednej lekcie je 55 min. V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu GOLEM karta zablokovaná. Následne sa zrušia všetky budúce rezervácie Klienta. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Golem karty je bez poplatku. V prípade ak sa klient nezúčastní druhýkrát rezervovanej hodiny v rámci jedného PASSu bude mu GOLEM karta zablokovaná a je povinný uhradiť poplatok v zmysle platného cenníka. Každá ďalšia nenavštívená rezervácia zablokuje Golem kartu a ďalšie odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

3.17.   V prípade žiadosti o rezerváciu masáže musí mať klient dostatočný kredit na svojej golem karte v hodnote masáží podľa platného cenníka. V prípade ak sa Klient rezervácie nezúčastní bude mu stiahnutá suma z osobného kreditu za masáž podľa platného cenníka.

3.18.  V prípade žiadosti o rezerváciu squashu musí mať klient zakúpený príslušný PASS. V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu aj tak vstup stiahnutý z Passu.

3.19. Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 8 hodín pred začatím lekcie alebo danej služby.

3.20. V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia mu bude zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia.

3.21. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie musí klient nahlásiť číslo Golem karty a mať zakúpený buď AEROBIC PASS, COMBO PASS, VISIT PASS alebo 1DAY PASS.

3.22. Podmienkou rezervácie na internete je nahlásenie mailovej adresy a prihlásenie sa na www.golemclub.sk . Klient je povinný si prostredníctvom web stránky www.golemclub.sk vygenerované heslo zmeniť a tým zabrániť zneužitiu treťou osobou. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú podmienky bodu 3.16. a 3.17.

3.23. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predlženie platnosti PASSu.

3.24. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vrátenie peňažných prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti PASSu.

3.25. Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Golem karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného Cenníka.

3.26. V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť.

3.27. Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho Golem karty na kartu iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu.

3.28. Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta prepísať jeho Golem kartu na nového klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu. Prepis karty na iného Klienta je možný iba v prípade ak na karte nie je zakúpený aktívny PASS.

3.29. V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť finančné prostriedky na Golem karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.

3.30. Na úschovu cenných vecí poskytne na požiadanie Prevádzkovateľ trezor za poplatok podľa platného Cenníka.

3.31. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky. Klientovi sú pri vstupe pridelené hodinky/čip, ktorými si klient otvára turniket. Zámok na skrinku je klientovi poskytnutý v prípade vloženia zálohy, v zmysle platného cenníka, na klientovu Golem kartu. Vložená záloha za zámok nie je vratná – klient ju môže vyčerpať na zakúpenie produktov, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre. Klient je oprávnený si priniesť aj vlastný zámok na zabezpečenie skrinky v šatni (v tomto prípade nie je záloha potrebná).

3.32. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do trezoru cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 100,- EUR, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ odporúča, aby si klienti odkladali veci v hodnote viac ako 100,- EUR (ako aj hotovosť) do trezoru.

3.33. Klient je povinný pri odchode skrinku ako aj trezor vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať. Pri odovzdaní danných vecí bude prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného cenníka.

3.34. Prevádzkovateľ neakceptuje ako zálohu za hodinky/čip osobné doklady. Prevádzkovateľ požaduje ako zálohu hotovosť.

3.35. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.

3.36. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.

3.37. Strata, odcudzenie, či poškodenie hodiniek/čipu/G-karty je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za hodinky/čip/zámok, ktoré obdržal na recepcii, počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť. Pri zámene prideleného kľúča klienta s iným klientom, nebude reklamácia kreditu uznaná.

3.38.   Pri využití športoviská squash a strate či poškodení loptičky, ktorú si doniesol klient je prevádzkovateľ povinný poskytnúť náhradu v podobe inej loptičky. V prípade straty či poškodenia zapožičanej loptičky je klient povinný si ju zakúpiť podľa platného cenníka.

3.39.  Pri využití športoviská squash a zlomení rakety či poškodení výpletu rakety, ktorú si doniesol klient je prevádzkovateľ povinný poskytnúť náhradu v podobe inej rakety. V prípade zlomenia zapožičanej rakety alebo poškodenia výpletu zapožičanej rakety je klient povinný uhradiť poplatok v zmysle platného cenníka.

3.40. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

3.41. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.

3.42. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

3.43. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

3.44. Pred opustením prevádzky je klient povinný vrátiť čip, resp. hodinky a zámok ak ho má zapožičaný. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka.

3.45. Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.

3.46. Deti do 15 rokov majú vstup do fitness dovolený iba pod odborným dohľadom interného trénera. Deti od 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.

3.47. Zákaz vstupu do prevádzky Fitness/Aerobik/Squash/Performance:

a) Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov

d) Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)

e) Osoby špinavé v znečistenom oblečení

3.48. V prevádzke Fitness/Aerobik/Squash/Perfomance:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g) Konzumovať (čokoľvek)

h) Čítanie časopisov, novín, kníh v priestoroch sáun

i) Zasahovanie do technického vybavenia

j) Preskakovať turnikety

k) Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

l)        Vnášanie a používanie zbraní, nožov a streliva

m)      Odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra – v zóne na cvičenie a aerobikových sálach.

3.49. Klient je povinný :

- dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

- neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

- šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,

- používať čistú a vhodnú športovú obuv,

- dodržiavať pokyny trénera a zamestnancov prevádzky,

- po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

- používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

- očistiť kardio stroje po použití.

3.50. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 3.45., 3.46., 3.47. a 3.48.  môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť PASS bez nároku na kompenzáciu.

3.51. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.52. Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness/Aerobic/Squash/Perfromance na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

3.53. Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.

3.54. Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa je povinný preukázať sa pri vstupe zamestnaneckým preukazom (badge) na vyzvanie Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa. Ak tento nepredloží, nebude mu umožnené čerpať zvýhodnený vstup.

3.55. Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

3.56. Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť trénersky vstup podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil mesačný poplatok. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že klient (externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako interný alebo externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa mesačný poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách.

3.57. Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do Centier Golem Clubu, čím taktiež zaniká právo na vrátenie kreditu na jeho Golem karte.

3.58. V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Golem Clubu je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

3.59. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

3.60. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

3.61. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

3.62. Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.

3.63. V prípade reklamácie zostatku kreditu na Golem karte je Klient povinný predložiť doklad o dobití.

3.64. Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Centier Golem Clubu.

3.65. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

3.66.   V prípade, že klient poskytne prevádzkovateľovi svoju emailovú adresu a zároveň mu udelí súhlas na marketingové účely, budú klientovi zasielané emailom notifikácie o rezerváciách, zakúpených službách, prevádzkové oznamy a informácie týkajúce sa stavu jeho konta, resp. aktívnych passov a kreditu.


4. Starostlivosť o čistotu

 

4.1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

4.2. Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

4.3. Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.Prevádzkový poriadok je platný od 10.2.2020