RELAXX BRATISLAVA

Prevádzkový poriadok Golem Club Relaxx

Prevádzka: Bratislava, Einsteinova 7

Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa použité pojmy vykladajú v znení v akom sú definované vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovania služieb v telovýchovno-športových prevádzkach GOLEM CLUB (ďalej len ako „VOP“) s ktorými tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť podmienok využívania poskytovaných Služieb Klientmi.


1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa zariadenia


PREMIUM FIT, s.r.o., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B.

 

2. Druh a spôsob poskytovania Služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb


2.1 Prevádzkovateľ poskytuje Služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitness, kardio zóny, skupinových cvičení a iné služby. V prípade, že sú na prevádzke poskytované Prevádzkovateľom Služby, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky, ktoré má prevádzkový poriadok obsahovať, tieto sú uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia, kde sa služby poskytujú (napr. umelé kúpalisko – bazén, wellness – sauna, masáže a iné). Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať vybrané Služby Prevádzkovateľa v Prevádzke, alebo čerpať jeho Služby v súlade s podmienkami stanovenými v Cenníku, v tomto prevádzkovom poriadku a vo VOP.


2.2 Osobitné ustanovenia vo vzťahu k využívaniu priestorov detského kútika


2.2.1 Detský kútik je nestrážený priestor určený pre deti Klientov Golem clubu Relaxx vo veku od 3 rokov do 10 rokov (ďalej aj ako "dieťa“). Dieťa sa môže počas pobytu v detskom kútiku venovať rôznym záujmovým aktivitám, a to najmä hre s ostatnými deťmi vrátane využitia rôznych atrakcií, prípadne sledovanie detských programov alebo počúvanie pesničiek. Tento objekt je monitorovaný kamerami.


2.2.2 Vstup na koberec a akékoľvek atrakcie je povolený z hygienických a bezpečnostných dôvodov výhradne v náhradnej obuvi alebo naboso (detské papuče, ponožky).


2.2.3 Vstup detí je možný iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby (zodpovedná osoba). Prítomnosť personálu Prevádzkovateľa v tomto nestráženom priestore nezbavuje rodiča alebo inú zodpovednú osobu dieťaťa povinnosti dohliadať na dieťa/deti. Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v plnom rozsahu rodič/zodpovedná osoba podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, najmä § 422 ods.1. Za akékoľvek poškodenie je zodpovedný rodič (zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku prevádzkovateľa a/alebo na zdraví tretej osoby a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti). Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na zariadení alebo zdraví inej osoby, v prípade, že dieťa znečistí priestory v detskom kútiku (akýmkoľvek spôsobom), je rodič povinný všetko znečistenie odstrániť. V detskom kútiku je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu detských atrakcií alebo akýchkoľvek hračiek a vybavenia nachádzajúceho sa v celom priestore detského kútika.


2.2.4 Za kvalitu a bezpečnosť detských hračiek, atrakcií ako aj iného zariadenia zodpovedajú ich výrobcovia a dodávatelia svojimi certifikátmi. V prípade vzniku škody na akomkoľvek zariadení v priestore Detského kútika, musí byť táto skutočnosť oznámená Prevádzkovateľovi.  


2.2.5V prípade nevhodného správania sa dieťaťa k iným osobám ktoré sa zdržiavajú v priestore detského kútika, alebo pri nedodržiavaní povinností v tomto prevádzkovom poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený vykázať dieťa z detského kútika, tak isto je oprávnený dieťaťu zakázať vstup aj v prípade, že je choré, alebo vykazuje zjavné znaky prenosných alebo infekčných chorôb (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom).


2.2.6 Všetky súčasti a zariadenia v detskom kútiku môžu byť používané iba v súlade s návodom na použitie a k účelu, na ktorý sú určené a podľa pokynov Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa, alebo poverenej osoby Prevádzkovateľom. Detské atrakcie sa používajú na vlastnú zodpovednosť bez ohľadu na povinnosť Prevádzkovateľa udržiavať tieto zariadenia v prevádzkyschopnom stave.


2.2.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť vstup ďalších návštevníkov do priestorov kútika a to najmä z dôvodu, že s prihliadnutím na okolnosti by mohol vstup ďalších osôb mať vplyv na bezpečnosť detí Klientov (najmä prípad väčšieho počtu detí vzhľadom na veľkosť priestoru). Detský kútik môže byť z bezpečnostných alebo iných dôvodov na základe jednostranného rozhodnutia Prevádzkovateľa dočasne obmedzená. Akékoľvek nároky návštevníkov z dôvodu takéhoto obmedzenia sú vylúčené.


2.2.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne veci vnesené, prípadne odložené, v priestoroch detského kútika. V prípade pochybností sa má za to, že s možnosťou využívania nestráženého priestoru označeného ako detský kútik nie je táto možnosť využívania priestoru spojená s odkladaním vecí.


2.2.9 Každý návštevník detského kútika je povinný dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa, alebo poverenej osoby Prevádzkovateľom, pričom sa výslovne zakazuje:

vstup na koberec a detské atrakcie v obuvi a v nevhodnom oblečení (bundy, kabáty, šály, čapice a pod.),

rušenie a obmedzovanie iných detí

priniesť ostré predmety, príp. predmety zo skla

priniesť vlastné hračky

vstup chorých detí a osôb,

vstup nedisciplinovaných detí,

vstup osôb pod vplyvom alkoholu alebo osôb pod vplyvom omamných látok,

konzumácia jedla a nápojov mimo vyhradeného priestoru, ako aj žuvať žuvačku,

manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo manipulovať so zábavnou pyrotechnikou,

vstup dospelej osoby bez dieťaťa,

vstup akýchkoľvek zvierat,

fajčiť v celom priestore detského kútika.

šplhanie a lezenie po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené


2.2.10 Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je udržovaná denne a to v prípade potreby aj počas prevádzky detského kútika externou firmou.


3. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia Klientov a zamestnancov


3.1 Podmienky vstupu do Prevádzky a poskytnutie Služieb sú uvedené v článku 6. VOP


3.2 Dispozične je Prevádzka členená nasledovne: Recepcia, Fitness, Aerobik sála, Detský kútik, Boxing sála, Body&Mind sála, Bazén, Wellness, odpočiváreň, Performance zóna, Solárium, Sociálne zariadenia, Sprchy, Šatne, Masérska miestnosť.


3.3 Pri prekročení kapacít jednotlivých častí Prevádzky je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť Klientovi vstup a to až do času, kedy to kapacita Prevádzky umožní. V tejto súvislosti nevznikajú Klientovi žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi.


3.4 V prípade, ak  Klient nepreukáže možnosť využívania Služieb spôsobom, ktorý vyžaduje Prevádzka, nie je oprávnený na vstup do Prevádzky.


3.5 Klient je povinný využívať všetky zariadenia a pomôcky v Prevádzke výlučne spôsobom, na ktorý sú určené. V prípade pochybností o správnosti ich používania je povinný zdržať sa ich využívania, prípadne požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o informácie o možnostiach využívania konkrétneho zariadenia alebo pomôcky.


3.6 Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient spôsobí sám, alebo inej osobe vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.


3.7 Klienti využívajú všetky Služby v Prevádzke na svoje vlastné riziko.


4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa Klientov


4.1 Klient je povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi žiadnym spôsobom nenarúšal chod Prevádzky a využívanie Služieb inými klientmi.


4.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahuje hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Zodpovednej osobe Prevádzkovateľa a odložiť ich v úschovni cenín – miesto vyhradené v Prevádzke, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Zodpovednosť za škodu Prevádzkovateľa je bližšie upravená vo VOP.


4.3 K úschove vecí vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb (nie cenín) slúžia očíslované skrinky v šatniach, ktorých zabezpečenie zámkom je povinný vykonať Klient. Klient má možnosť požičať si zámok od Prevádzkovateľa za poplatok špecifikovaný v Cenníku.


4.4 Klient je povinný pri odchode skrinku v šatni a v prípade využitia úschovne cenín vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Kľúč od úschovni cenín je povinný vrátiť Prevádzkovateľovi pri odchode z prevádzky. Prevádzkovateľ má právo skrinky v šatni ako aj úschovňu cenín, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prípadne úschovňu cenín prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť veci, nájdené v otvorenej skrinke po dobu 30 dní od nájdenia skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka ak nie je dohodnuté inak. Pri prebratí vecí od prevádzkovateľa je Klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.


4.5 Klient si môže na základe dohody s Prevádzkovateľom prenajať na dohodnuté obdobie skrinku v šatni. V takomto prípade je klient oprávnený prenajatú skrinku užívať po dobu nájmu za predpokladu, že riadne uhradil nájomné. V prípade ak uplynula doba prenájmu je Klient povinný skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. V prípade ak Klient nemá skrinku prenajatú od Prevádzkovateľa je Klient povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.


4.6 Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/čipu/Golem karty/uteráku/ plachty/ osušky/ županu/ plaveckých okuliarov/plaveckej čiapky je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň Klient zodpovedá za veci, ktoré obdŕžal na recepcii, počas celého využitia Služieb, ktoré sa rozhodol využiť.


4.7 Klient nie je oprávnený uplatňovať u Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov oznámených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.


4.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri prenájme časti alebo celej Prevádzky, ako aj pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, odstavenie dodávky vody, elektriny alebo dodávky teplej vody, nútené uzatvorenie Prevádzky z rozhodnutia Prenajímateľa alebo orgánu štátnej správy alebo samosprávy, výpadok elektriny, vytápania a podobne). Klientovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.


4.9 Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa na Prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.


4.10 Poháre s vodou alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.


4.11 Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:

a) Osoby pod zjavným vplyvom alkoholu alebo toxických látok. Posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi alebo na zodpovednej osobe Prevádzkovateľa

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby, ktoré vykazujú zjavné znaky prenosných, infekčných chorôb (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ktorá podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby Prevádzkovateľa, alebo osoba poverená Prevádzkovateľom vyhodnotí, že zotrvanie takejto osoby v Prevádzke by mohlo spôsobiť ohrozenie zdravia ostatných Klientov, prípadne poškodenie majetku Prevádzkovateľa

d) Osoby, ktoré plánujú využiť Prevádzku na iný účel, než na aký sú určené (napríklad komerčné alebo iné ako športové využitie) a to bez povolenia Prevádzkovateľa, zodpovednej osoby alebo osoby poverenej Prevádzkovateľom

e) Osoby, ktoré nedodržujú povinnosti stanovené vo VOP alebo tomto Prevádzkovom poriadku

f) Osoby využívajúce Služby v znečistenom, alebo zapáchajúcom oblečení (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom)


4.12 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.


4.13 V Prevádzke je zakázané najmä:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od Prevádkovateľa

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g) Konzumovať (čokoľvek)

h) Čítanie časopisov, novín, kníh v priestoroch sáun

i) Zasahovanie do technického vybavenia Prevádzky

j) Preskakovať turnikety

k) Používanie sprchovacích šampónov / mydiel v bazénovej a wellnessovej časti

l) Skákanie do bazéna

m) Používať plutvy/šnorchle a iné plavecké pomôcky, ak nie je prevádzkovateľom určené inak

n) Žiadať prevádzkovateľa o Služby, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, prípadne odporujú účelu poskytovaných Služieb alebo Prevádzkovému poriadku

o) Vnášanie a používanie zbraní

p) Odkladať tašky, ruksaky a iné predmety v otvorených priestoroch Prevádzky, ako napríklad zóna na cvičenie a aerobikové sály


4.14 Klient je povinný najmä:

- dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu Prevádzkovateľa,

- neodkladne informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí u seba alebo aj u iných Klientov

- šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzkovateľa alebo tretích osôb,

- používať čistú a vhodnú športovú obuv a športové oblečenie,

- dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa,

- po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie z určených priestorov),

- používať pri cvičení v priestoroch Prevádzky uterák

- očistiť kardio stroje po použití

- odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni

- osprchovať sa pred vstupom do plaveckého, ochladzovacieho bazéna, vírivky a wellness

- do fínskej, parnej, infra a bylinkovej sauny vstupovať bez plaviek


4.15 V prípade nedodržania povinností Klienta uvedených vo VOP alebo povinností uvedených v tomto prevádzkovom poriadku môže Prevádzkovateľ prostredníctvom zodpovednej osoby, alebo službukonajúceho trénera postupovať v zmysle VOP, ako aj požiadať Klienta o bezodkladné opustenie priestorov bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu voči Prevádzkovateľovi.


4.16 Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s Trénerom, môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.


4.17 Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť externý trénersky poplatok podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od Klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že Kient (externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako Tréner alebo Externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa externý trénerský poplatok. Externý trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách.


4.18 Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.


4.19 Klient sa na cvičení v Centre Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.


5. Spôsob a frekvencia upratovania Prevádzky


5.1 Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v Prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby.

 

6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov


6.1 Za dezinfekciu, čistenie, upratovanie, ako aj za všetky činnosti spojené s čistotou a poriadkom na celej Prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 

6.2 Rolky (jednorazové papierové utierky) umiestnené v priestoroch Prevádzky sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.


7. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien


7.1 Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.


Prevádzkový poriadok je platný od 01.01.2021


Golem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku