Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

RELAXX BRATISLAVA


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


V zmysle Nariadenia vlády SR č. 554/2007 Z.z., o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo:Názov prevádzky:                  GOLEM CLUB RELAXX


Sídlo prevádzky:                    Polyfunkčný objekt WAW HOUSE (budova Relaxx)

                                               Einsteinova ulica 7, 851 01  Bratislava       

                                              

Prevádzkovateľ:                     PREMIUM FIT s.r.o.

                                                                               Einsteinova 18, 851 01 Bratislava


IČO:                                       35 817 721


Zodpovedný vedúci:              Mgr. Natália Fexová


Telefón:                                 0917 508 670


e-mail:                                   relaxx@golemclub.sk            


           


Poskytované služby:              • fitness

• poskytovanie pohybových aktivít (aerobic, indoor cycling,     box, performance, body&mind ...)

                                               • masáž

                                               • solárium

                                               • plavecký bazén

                                               • odpočiváreň

                                               • suchá sauna

• bylinková sauna

• infrasauna

                                               • parná sauna

                                               • vírivá vaňa

                                               • ochladzovací bazén

                                               • detský kútik


                                              


 1. Úvodné ustanovenia

 

Pre účely  tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:


 „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia členstva podľa Prílohy č.3.


„Klub“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB RELAXX prevádzkované v polyfunkčnom objekte WAW HOUSE (budova Relaxx), Einsteinova ulica 7, 851 01 Bratislava.


„Centrum“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB prevádzkované v NC Aupark, Einsteinova 18, Bratislava, NC Avion, Ivanská cesta 16 Bratislava, Tower 115, Pribinova 25 Bratislava, NC Aupark ZA, Veľká Okružná 59/A, Žilina, NC Aupark KE, Námestie osloboditeľov 1, Košice NC Central, Metodova 6, Bratislava, OC Forum, Nám.Sv.Egídia, 66/20 Poprad, Bory Mall, Lamač 6780, Bratislava, Panorama, Pribinova 19 Bratislava.


„Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Klubu a Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osobám mladším ako 15 rokov je vstup do fitness zakázaný, vstup má povolený iba pod odborným dohľadom interného trénera.


„Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

 


Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Klubu alebo Centra. Sú uvedené na vstupe do Klubu a Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu  2.6.

 

„Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Klube a v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom, a s ktorými je užívateľ, alebo iná osoba, prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Klubu alebo Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Klubu alebo Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Klubu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku, a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Klube a v každom Centre siete  GOLEM CLUB. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.


„Golem karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom po podpise zmluvy a VOP (príloha č. 2).


„Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar.  Kredit je platný maximálne rok od dobitia.


„Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy, nie je v internom stave Prevádzkovateľa.


„Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ poskytuje klientovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.


„Promovstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup novému klientovi, ktorý nemá platné členstvo a nie je evidovaný v databáze centra. Podmienkou tohto vstupu je kompletné vypísanie registračného formulára (okrem dobrovoľných údajov – názov firmy), preukázanie sa dokladom totožnosti (OP/ pas) a vyhotovením snímky tváre do systému centra. Klient môže promovstup využiť bezplatne iba jedenkrát. Ďalšie vstupy sú účtované v zmysle platného cenníka. Tento vstup je využiteľný v pracovné dni (pondelok až piatok) v čase od 9:00 do 16:00, cez víkendy takýto vstup nie je možné využiť.

 

 

 

 1. Podmienky prevádzky 

 

 Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi na skupinové cvičenie. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vrátenie peňažných prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti členstva.


V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť.


Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho Golem karty na kartu iného Klienta alebo nového Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii Klubu.


V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť finančné prostriedky na Golem karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.

 

K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky. Klientovi je pri vstupe zapožičaný kľúč a zámok s kľúčenkou v zmysle platného cenníka. Taktiež si za jednorazový poplatok môže zakúpiť vlastný zámok v zmysle platného cenníka. Klient je oprávnený používať svoj vlastný zámok.


Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Klube, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do safe-deposit boxov cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 100,00 €, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku.


Klient si môže na základe dohody s Prevádzkovateľom prenajať na dohodnuté obdobie skrinku v šatni. V takomto prípade je klient oprávnený prenajatú skrinku užívať po dobu nájmu za predpokladu, že riadne uhradil nájomné.


V prípade, ak uplynula doba prenájmu, je klient povinný skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.


V prípade, ak Klient nemá skrinku prenajatú od Prevádzkovateľa, je Klient povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.


Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu 2.15 a 2.16 tohto článku, Prevádzkovateľ  má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. po dobe nájmu násilne otvoriť.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného cenníka Klubu.Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách, a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórii návštev. Informácie o výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.


Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/zámku/G-karty/uteráku/plachty/osušky je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za kľuč/zámok/uterák/plachtu/osušku, ktoré obdržal na recepcii, počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť.


Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Klubu (športové, spoločenské či iné akcie), pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.


Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Klubu v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.


Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Klubu.


Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Klubu.


Do bazéna je zakázané vstupovať s plávacími pomôckami (plutvy, nafukovačky...) okrem hodín s trénerom. Pomôcky, ako plavecké okuliare a plaveckú čiapku, je možné zapožičať na bare za jednorazový poplatok v zmysle platného cenníka. Klient zodpovedá za tieto pomôcky počas celého využitia služieb. Strata, odcudzenie, či poškodenie je spoplatnená v zmysle platného cenníka.


Klienti využívajú Prevádzkovú časť Klubu na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

 

Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania členského poplatku, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.


Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom, môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.


Externý tréner je povinný uhradiť mesačný trénerský poplatok. Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť trénersky vstup podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil mesačný poplatok. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že klient (externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako interný alebo externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa mesačný/denný poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Klubu Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Klube a nemôže využívať benefity klientov ako uterák a plachtu zdarma, a ani využívať časť Wellness centra.


Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do Centier Golem Clubu, čím taktiež zaniká právo na vrátenie alikvotnej sumy za členstvo alebo kreditu na jeho Golem karte.


Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť návštevníkovi vstup do Klubu, čím taktiež zaniká právo na vrátenie alikvotnej sumy za členstvo alebo kreditu na jeho Golem karte.


V celom Klube platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Golem Clubu je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.


Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Klubu sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.


Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne, a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.


V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.


Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.


V prípade reklamácie zostatku kreditu na Golem karte je Klient povinný predložiť doklad o dobití.


Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Golem Clubu.


V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.


V prevádzke Fitness/Aerobik/ Spinning/ Wellness je zakázané:

 • Fajčenie
 • Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby  a to manažéra prevádzky, prípadne marketingového manažéra siete Golem club.
 • Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov
 • Používanie športových a hracích potrieb
 • Používanie drogistického tovaru mimo spŕch
 • Konzumovať  (čokoľvek)
 • Čítanie časopisov, novín, kníh v priestoroch sáun
 • Zasahovanie do technického vybavenia
 • Preskakovať turnikety
 • Nosiť do priestorov domáce zvieratá (alebo akékoľvek iné zvieratá)
 • Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku
 • Vnášanie a používanie zbraní

Odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra – v zóne na cvičenia a v sálach na skupinové cvičenia • Klient je povinný :

 • dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,
 • neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,
 • šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,
 • v priestoroch fitness centra a sál na cvičenie používať športové oblečenie (vrchnú aj spodnú časť)
 • používať čistú a vhodnú športovú obuv,
 • dodržiavať pokyny trénera,
 • po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),
 • po ukončení cvičenia uložiť ním použité náradie na miesto (skladanie kotúčov/ závaží, podložiek...)

používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

očistiť kardio stroje po použití

odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni

pred vstupom do ochladzovacieho alebo plaveckého bazéna sa osprchovať

do fínskej a bylinkovej sauny vstupovať bez plaviek

 

V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 2.39. a 2.40. môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť členstva bez nároku na kompenzáciu.

V prípade, že klient poskytne prevádzkovateľovi svoju emailovú adresu a zároveň mu udelí súhlas na marketingové účely, budú klientovi zasielané emailom notifikácie o rezerváciách, zakúpených službách, prevádzkové oznamy a informácie týkajúce sa stavu jeho konta, resp. aktívnych passov/ členstva a kreditu.

 

Starostlivosť o čistotu

 


Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva v GOLEM klube za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu trvania jeho členstva v GOLEM klube. Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily, zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa

Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (klientovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, klientovej aktivite na podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade, ak klient zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje klient prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si klient neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou reklamou, nie je dôvodom pre odopretie členstva v GOLEM klube a poskytovania služieb prevádzkovateľa.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi klienta (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú klientovi ako zamestnanecký benefit). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.Detský kútik

 

Prevádzkový poriadok pre detský kútik v objekte Golem club Relaxx, ktorý sa nachádza v polyfunkčnom objekte WAW HOUSE (budova Relaxx).


Prevádzkové hodiny detského kútika s dozorom:


PONDELOK – PIATOK 11:00 – 19:00

SOBOTY 9:00 – 12:00

Štátne sviatky pripadajúce na dni pondelok – piatok taktiež v režime 9:00 – 12:00.


Detský kútik je zariadenie určené pre deti klientov Golem clubu Relaxx vo veku 3 až 10 rokov. Dieťa sa môže počas pobytu v detskom kútiku venovať rôznym záujmovým aktivitám, a to najmä hre s ostatnými deťmi vrátane využitia rôznych atrakcií s príslušným certifikátom, prípadne sledovanie detských programov alebo počúvanie pesničiek. Tento objekt je monitorovaný kamerami.

Vstup na koberec a akékoľvek atrakcie je povolený z hygienických a bezpečnostných dôvodov výhradne v náhradnej obuvi (detské papuče, ponožky).

Vstup detí je možný iba v sprievode inej dospelej osoby (zodpovedná osoba). Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na zariadení alebo zdraví inej osoby, v prípade, že sa dieťa pociká, alebo inak znečistí priestory v detskom kútiku, je rodič povinný znečistenie odstrániť. V detskom centre je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu detských atrakcií alebo akýchkoľvek hračiek a vybavenia nachádzajúceho sa v celom priestore detského kútika. Za akékoľvek poškodenie je zodpovedný rodič (zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti). V prípade nevhodného správania sa dieťaťa a nedisciplinovanosti je prevádzkovateľ oprávnený vykázať dieťa z detského kútika, tak isto je oprávnený dieťaťu zakázať vstup aj v prípade, že je choré.


Detský kútik je možné využívať aj mimo našich prevádzkových hodín s dozorom (zabezpečený našou animátorkou), ale to len v prípade, že je dieťa staršie ako 8 rokov. Aj v tomto prípade zodpovedá za škody na majetku prevádzkovateľa rodič.


Všetky súčasti a zariadenia v detskom centre môžu byť používané iba v súlade s návodom na použitie a k účelu, na ktorý sú určené a podľa pokynov personálu. Detské atrakcie sa používajú na vlastnú zodpovednosť bez ohľadu na povinnosť prevádzkovateľa udržiavať tieto zariadenia v prevádzkyschopnom stave.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity, obmedziť vstup ďalších návštevníkov do priestorov kútika. Prevádzka môže byť z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená. Akékoľvek nároky návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú vylúčené.


Každý návštevník detského centra je povinný dodržiavať pokyny personálu prevádzkovateľa, pričom sa výslovne zakazuje:

vstup na koberec a detské atrakcie v obuvi a v nevhodnom oblečení (bundy, kabáty,             šály, čapice a pod.),

priniesť ostré predmety, príp. predmety zo skla

vstup chorých detí a osôb,

vstup nedisciplinovaných detí,

vstup osôb pod vplyvom alkoholu alebo osôb pod vplyvom omamných látok,

konzumácia jedla a nápojov mimo vyhradeného priestoru, ako aj žuvať žuvačku,

manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo manipulovať so zábavnou pyrotechnikou,

vstup dospelej osoby bez dieťaťa,

vstup akýchkoľvek zvierat,

fajčiť v celom priestore detského kútika.

šplhanie a lezenie po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené

Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je udržovaná denne a to v prípade potreby aj počas prevádzky zariadenia externou firmou. 

 

 

Prevádzkový poriadok je platný od 24.09.2019