Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

TOWER 115 BRATISLAVA

GOLEM CLUB Tower 115 GOLEM CLUB

Prevádzkový poriadok

    

 1. Úvodné ustanovenia

 

Pre účely  tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:


 „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a rehabilitácie. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.

„Centrum“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB prevádzkované v budove Tower 115,Pribinova 25 Bratislava.

„Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup  povolený iba pod odborným dohľadom trénera. Identifikácia klienta pri každom vstupe do fitness centra prebieha formou fotky v systéme prevádzkovateľa a GOLEM karty.

„Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

 „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každej prevádzke.  Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmeny cien  v cenníku.

Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu 2.8.

„Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v každom Centre siete  GOLEM CLUB. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

„Golem karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom pri prvej návšteve. „PASS“ je časovo obmedzený predplatený vstup do fitness centra. Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti PASSu ani jeho výmenu za kredit. Aktívny PASS nie je možné počas jeho platnosti zmeniť za iný PASS, okrem  PASSu OFF PEAK FIT PASS na FIT PASS (formou doplatku do ceny nového PASSu) podľa platného Cenníka. Platnosť PASSu sa zmenou typu PASSu nemení. Zakúpený PASS je možné zmeniť len na PASS vyššej hodnoty (nie nižšej). Túto zmenu urobí Prevádzkovateľ iba na vyžiadanie Klienta, v systéme neprebehne automaticky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje predaj PASSov obmedziť na vybrané Centrá.

 „Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. Platnosť kreditu je 1 rok od dobitia. 

 „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie na Golem karte v súlade s podmienkami bodu 2.10.

„Web stránka“ je internetová aplikácia www.golemclub.sk prostredníctvom ktorej sa dá  rezervovať  na jednotlivé služby poskytovane Prevádzkovateľom za podmienok bodu 2.11 až 2.14.

„Firemná zľava“ – zvýhodnené podmienky. Klient je povinný sa na uplatnenie firemnej zľavy zaslať email z firemnej emailovej adresy, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecky preukaz, resp. podľa dohody so zamestnávateľom).

„Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.

„Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.

 „Akcia“ je jednorázová udalosť (skupinové cvičenie a pod.), ktorá nie je súčasťou balíka, ani passu a je spoplatnená osobitnou cenou.

,,Benefitová poukážka´´ je poukážka slúžiaca na dobitie kreditu na Golem karte pre klienta uvedeného na benefitovej poukážke. Platnosť kreditu benefitovej poukážky je vždy 1 rok odo dňa jej dobitia.

Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých PASSov poskytnúť zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však rok dozadu od poslednej návštevy.
2.Podmienky prevádzky

 

 • Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa a  Skupinové cvičenia

2.2.Druhy PASSov sa delia na:

FIT PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia.

OFF peak FIT PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia avšak iba od 9:00 do 15:00.

      VISIT PASS platnosť 7 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne a na Skupinové cvičenia.

Cena PASSov je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne ceny PASSov sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke.

Golem karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez Golem karty (fyzickyej alebo v telefóne) nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí Golem karty je Klientovi vystavená nová Golem karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.

Na jednu Golem kartu je umožnený vstup iba jednej osobe. 

Pri  prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.

Klient je povinný dodržiavať  Otváracie hodiny.  V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov GOLEM CLUBU v zmysle platného Cenníka.

Klient si môže dobíjať Kredit prostredníctvom webovej stránky www.golemclub.sk a vybranými poukážkami spoločností, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu.

V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpený príslušný PASS. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia. . Dĺžka jednej lekcie je 55 minút.V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu GOLEM karta zablokovaná. Následne sa zrušia všetky budúce rezervácie Klienta. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Golem karty je bez poplatku. V prípade ak sa klient nezúčastní druhýkrát rezervovanej hodiny v rámci jedného PASSu bude mu GOLEM karta zablokovaná a je povinný uhradiť poplatok v zmysle platného cenníka. Každá ďalšia nenavštívená rezervácia zablokuje Golem kartu a ďalšie odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia mu bude zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia.

Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 8 hodín pred začatím lekcie alebo danej služby.

Rezervácie je možné zadať prostredníctvom web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie musí klient nahlásiť číslo Golem karty a mať zakúpený buď AEROBIC PASS, COMBO PASS, VISIT PASS.

Podmienkou rezervácie na internete je nahlásenie mailovej adresy a prevzatie vygenerovaného hesla na recepcii Centra. Klient je povinný si prostredníctvom web stránky www.golemclub.sk  vygenerované  heslo zmeniť a tým zabrániť zneužitiu treťou osobou. Na online rezerváciu sa tiež vzťah ujú podmienky bodu 2.11. a 2.13.

Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predlženie platnosti PASSu.

Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vrátenie peňažných prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti PASSu

 Aktivovaný AEROBIC PASS zaväzuje klienta opustiť priestory fitness zóny do 10 min. po skončení danej lekcie. V opačnom prípade sa klientovi naúčtuje poplatok podľa platného cenníka.

Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Golem karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje  poplatok zmysle platného Cenníka.  

V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť.

Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho Golem karty na kartu iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu.

Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta prepísať jeho Golem kartu na nového klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu. Prepis karty na iného Klienta je možný iba v prípade ak na karte nie je zakúpený aktívny PASS.

V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť finančné prostriedky na Golem karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.

Na úschovu cenných vecí poskytne na požiadanie Prevádzkovateľ trezor. Trezor si treba uzamknúť svojim zámkom.

K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky. Je nutné si priniesť svoj zámok.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do trezoru cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 100,- EUR, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ odporúča, aby si klienti odkladali veci v hodnote viac ako 100,- EUR (ako aj hotovosť) do trezoru.

 • Klient je povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.

Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu 2.28. tohto článku, Prevádzkovateľ  má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe násilne otvoriť (precviknúť zámok). Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať.

Prevádzkovateľ  má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.

Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.

Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.

Deti do 15 rokov majú vstup do fitness dovolený iba pod odborným dohľadom trénera. Deti do 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.

Zákaz vstupu do prevádzky Fitness/Aerobik platí pre:

 • Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok
 • Osoby so zvieratami
 • Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov
 • Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
 • Osoby špinavé v znečistenom oblečení

Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do relaxačnej časti povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.

V prevádzke Fitness/Aerobik/ je zakázané:

 • Fajčenie
 • Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby  a to manažéra prevádzky
 • Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov
 • Používanie športových a hracích potrieb
 • Používanie drogistického tovaru mimo spŕch
 • Konzumovať  (čokoľvek)
 • Zasahovanie do technického vybavenia
 • Preskakovať turnikety
 • Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku
 • Vnášanie a používanie zbraní, nožov a streliva.  
 • odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra – v zóne na cvičenia a aerobikových sálach

Klient je povinný :

 • dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,
 • neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,
 • šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,
 • používať čistú a vhodnú športovú obuv,
 • dodržiavať pokyny trénera,
 • po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

očistiť kardio stroje po použití

odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni

V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 2.34., 2.36. a 2.47. môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť PASS bez nároku na kompenzáciu.

Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness/Aerobic na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.

Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť trénersky vstup podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil mesačný poplatok.  Prevádzkovateľ môže vyžadovať od klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenník v prípade, ak zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že klient ( externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako interný alebo externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa mesačný poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách.

Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do Centier Golem Clubu, čím taktiež zaniká právo na vrátenie kreditu na jeho Golem karte.

V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Golem Clubu je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.

V prípade reklamácie zostatku kreditu na Golem karte je Klient povinný predložiť doklad o dobití.

Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Centier Golem Clubu.

V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi nevzniká.

V prípadne neschopnosti využívať aktivovaný Pass  (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi nevzniká.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku kompenzácie zakúpených/aktivovaných Passov.

Súčasťou AEROBIC Passu nie sú služby Aqua Aerobic a Aqua SOM. (Tieto služby je možné využiť len v rámci SWIM Pass, resp. SWIMM/WELLNESS Pass)

Zakúpenie PILATESS MEDIC Pass sa vzťahuje výlučne na službu Pilates Medic v Golem Clube Avion.

Podmienkou registrácie (vydania Golem karty, resp. aktivovania Passu a využitia služieb) je nahratie fotografie do systému. V prípade, že klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.

Klient je zodpovedný za správne označenie dátumu aktivácie Passu a správne vyplnenie údajov pri online registrácii.

Klient je povinný skontrolovať si vybraný Pass pred kúpou a zaplatením.Starostlivosť o čistotu

 • Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 • Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 • Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.

Ochrana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ  :
  • PREMIUM FIT, s.r.o.
  • Einsteinova 18
  • 851 01 Bratislava
  • IČO 35 817 721
  • IČ DPH: SK2020284618
  • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 24671/B
 • Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje klientov za účelom:
 • Registrácie klienta - v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónny kontakt, fotografia a podpis),
 • Marketingu - zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych SMS alebo MMS správ v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).
 • Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári a to počas celého trvania platnosti GOLEM karty. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na sídlo prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta prevádzkovateľovi.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
 • spracované osobné údaje klientov ( dotknutých osôb) použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 • nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.
 • Spoločné ustanovenia:
 • Ochrana osobných údajov klientov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva klientov sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje  spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je klient povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.Prevádzkový poriadok je platný od 09.11.2019