Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Prevádzkový poriadok

FORUM POPRAD

GOLEM CLUB FORUM POPRAD

Prevádzkový poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

1.1. „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť Premium Fit, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18,

851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným

súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby

spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny,

skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie

klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na

základe riadneho zaplatenia vstupného.

1.2. „Centrum“ športovo-relaxačné centrum GOLEM CLUB prevádzkované v Centre FORUM

POPRAD, Námestie sv. Egídia 3290/124, 058 01 Poprad.

1.3. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé

prevádzky Centra. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným

dohľadom trénera. Identifikácia klienta pri každom vstupe do fitness centra prebieha

formou fotky v systéme prevádzkovateľa a GOLEM karty.

1.4. „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená

prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa,

poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne

súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných

prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj

konanie zodpovednej osoby.

1.5. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je

k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každej prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje

právo na zmeny cien v cenníku.

1.6. „Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú

uvedené na vstupe do Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu 2.8.

1.7. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej

služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje

bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo

iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do

Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou

podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim

vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými

ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový

poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v každom Centre siete GOLEM CLUB.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

1.8. „Golem karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných

Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom pri prvej návšteve.

1.9. „PASS“ je časovo obmedzený predplatený vstup do fitness centra. Prevádzkovateľ

neumožňuje predĺženie platnosti PASSu ani jeho výmenu za kredit. Aktívny PASS nie je

možné počas jeho platnosti zmeniť za iný PASS, okrem PASSu OFF PEAK FIT PASS na FIT

PASS (formou doplatku do ceny nového PASSu) podľa platného Cenníka. Platnosť PASSu

sa zmenou typu PASSu nemení. Zakúpený PASS je možné zmeniť len na PASS vyššej

hodnoty (nie nižšej). Túto zmenu urobí Prevádzkovateľ iba na vyžiadanie Klienta,

v systéme neprebehne automaticky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje predaj PASSov

obmedziť na vybrané Centrá.

1.10. „Darčeková poukážka“ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže klient

u prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak klient predloží platnú darčekovú poukážku

prevádzkovateľ je povinný pripísať na Golem kartu kredit v príslušnej hodnote.

V prípade, že tak nevie urobiť bezodkladne, klientovi vydá potvrdenie o prevzatí

darčekovej poukážky.

1.11. „Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, z ktorými

hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. Platnosť kreditu je 1 rok od poslednej

návštevy klienta.

1.12. „Promo vstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup novému klientovi, ktorý

nemá založenú Golem kartu. Podmienkou bezplatného jednorazového vstupu je

vypísanie registračného formulára a odfotenie tváre klienta do systému

prevádzkovateľa. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát.

1.13. „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie na Golem karte v súlade s podmienkami

bodu 2.11 až 2.15.

1.14. „Web stránka“ je internetová aplikácia www.golemclub.sk prostredníctvom ktorej sa

dá rezervovať na jednotlivé služby poskytovane Prevádzkovateľom za podmienok bodu

2.11 až 2.15.

1.15. „Firemná zľava“ – zvýhodnené podmienky. Klient je povinný sa na uplatnenie firemnej

zľavy preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky

(zamestnanecky preukaz, resp. podľa dohody so zamestnávateľom).

1.16. „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom

stave Prevádzkovateľa.

1.17. „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave

Prevádzkovateľa.

1.18. „Balík“ je opakované poskytovanie služieb určitého druhu (osobný tréning), ktorý má

stanovený počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden

celok, balík je nutné zakúpiť jednorázovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny

inštruktora. Platnosť balíka je vždy na 1 rok od zakúpenia.

1.19. „Akcia“ je jednorazová udalosť (skupinové cvičenie a pod.), ktorá nie je súčasťou

žiadneho pass a je spoplatňovaná osobitnou cenou.

1.20. ,,Benefitová poukážka´´ je poukážka slúžiaca na dobitie kreditu na Golem karte pre

klienta uvedeného na benefitovej poukážke. Platnosť kreditu benefitovej poukážky je

vždy 1 rok odo dňa jej dobitia.

1.21. Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých PASSov poskytnúť zľavu. Zľavy sa

poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.

1.22. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa

prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

1.23. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní

kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však rok dozadu od poslednej návštevy.

2. Podmienky prevádzky

2.1. Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa, skupinové cvičenia, masérske

služby.

2.2. Druhy PASSov sa delia na:

FIT PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do

posilňovne.

OFF peak FIT PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do

posilňovne avšak v rámci pracovných dní Pondelok – piatok vstup možný od 09.00 do

15:00 hod. (neplatí pre víkend a sviatok)

AEOROBIC PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov na

skupinové cvičenia. (zahŕňa všetky skupinové cvičenia okrem AQUA Aerobicu, neplatí

pre prevádzku RELAXX a TOWER115)

COMBO PASS platnosť 31 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do

posilňovne a skupinové cvičenia. (zahŕňa všetky skupinové cvičenia okrem AQUA

Aerobicu, neplatí pre prevádzku RELAXX a TOWER115)

VISIT PASS platnosť 7 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do

posilňovne a na skupinové cvičenia.

1 DAY PASS platnosť v daný deň, možnosť 1 vstupu do Centra a neobmedzene využívať

posilňovňu a skupinové cvičenia v daný deň.

10 ENTRY AEROBIC PASS platnosť 3 mesiace od zakúpenia, možnosť 10 vstupov na

skupinové cvičenia. (zahŕňa všetky skupinové cvičenia okrem AQUA Aerobicu, neplatí

pre prevádzku RELAXX a TOWER115)

2.3. Cena PASSov je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma,

v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne ceny PASSov sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy

dostupný na prevádzke. V prípade, ak Klient čerpá službu, ktorá nie je obsiahnutá

v PASSe, bude Klientovi účtovaný jednodňový vstup v podobe 1 day PASSu.

2.4. Pri prvej návšteve je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá

v systéme prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve Centra.

V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať

o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz,

pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si

vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra a klientovi nevzniká nárok

na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu ktoréhokoľvek PASSu.

2.5. Golem karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého

Klienta. Bez Golem karty nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri

strate/odcudzení/poškodení/ zabudnutí Golem karty je Klientovi vystavená nová Golem

karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.

2.6. Na jednu Golem kartu je umožnený vstup iba jednej osobe.

2.7. Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu,

ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.

2.8. Klient je povinný dodržiavať Otváracie hodiny. V prípade, ak Klient prekročí lehotu

Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie

priestorov GOLEM CLUBU v zmysle platného Cenníka.

2.9. Klient si môže dobíjať Kredit v hotovosti, platobnou kartou a vybranými poukážkami

spoločností, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu, pri každej návšteve Centra.

2.10. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do

systému. Klientovi sú stiahnuté z Kreditu uzatvorením účtu pri odchode Klienta.

2.11. V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpený

príslušný PASS. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia.

V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu GOLEM karta

zablokovaná. Následne sa zrušia všetky budúce rezervácie Klienta. Odblokovanie je

možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Golem karty je bez

poplatku. V prípade ak sa klient nezúčastní druhýkrát rezervovanej hodiny v rámci

jedného PASSu bude mu GOLEM karta zablokovaná a je povinný uhradiť poplatok

v zmysle platného cenníka. Každá ďalšia nenavštívená rezervácia zablokuje Golem

kartu a ďalšie odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

2.12. Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 8 hodín pred začatím lekcie alebo danej

služby.

2.13. V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia

mu bude zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia.

2.14. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom web stránky, osobne na recepcii alebo

telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie musí klient nahlásiť číslo Golem karty a mať

zakúpený buď AEROBIC PASS, COMBO PASS, VISIT PASS alebo 1DAY PASS.

2.15. Podmienkou rezervácie na internete je nahlásenie mailovej adresy a prevzatie

vygenerovaného hesla na recepcii Centra. Klient je povinný si prostredníctvom web

stránky www.golemclub.sk vygenerované heslo zmeniť a tým zabrániť zneužitiu

treťou osobou. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú podmienky bodu 2.11. a 2.12.

2.16. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia

kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi

bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predlženie platnosti

PASSu. Dĺžka lekcie skupinového cvičenia je 55 minút. c

2.17. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť

vstup Klientovi. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vrátenie peňažných

prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti PASSu.

2.18. Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Golem karty a vyžiadania

založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom

o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu

zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného

Cenníka.

2.19. V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom

je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na

Golem karte. Kredit na Golem karte nie je možné vrátiť.

2.20. Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na

písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho Golem karty na

kartu iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky.

Žiadosť sa nachádza na recepcii každej prevádzky Golem Clubu.

2.21. Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na Golem karte, je možné na

písomnú žiadosť Klienta prepísať jeho Golem kartu na nového klienta, ktorý je

schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii

každej prevádzky Golem Clubu. Prepis karty na iného Klienta je možný iba v prípade

ak na karte nie je zakúpený aktívny PASS.

2.22. V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované

Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť

finančné prostriedky na Golem karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tieto

finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.

2.23. Na úschovu cenných vecí poskytne na požiadanie Prevádzkovateľ trezor za poplatok

podľa platného Cenníka.

2.24. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi je pri vstupe

pridelený kľúč a čip.

2.25. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými

právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených

alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených

Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do trezoru cennosti,

ktorých hodnota presahuje čiastku 100,- EUR, je povinný toto oznámiť na recepcii,

inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu

danú čiastku. Prevádzkovateľ odporúča, aby si klienti odkladali veci v hodnote viac ako

100,- EUR (ako aj hotovosť) do trezoru.

2.26. Klient je povinný pri odchode skrinku ako aj trezor vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe,

násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené

porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má

povinnosť max. 14 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať. Pri

odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný

poplatok v zmysle platného Cenníka.

2.27. Prevádzkovateľ neakceptuje ako zálohu za kľúč/čip osobné doklady. Prevádzkovateľ

požaduje ako zálohu hotovosť.

2.28. V prípade ak Klient nemá skrinku prenajatú od Prevádzkovateľa je Klient povinný

zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.

2.29. Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu 2.28. až 2.30. tohto článku, Prevádzkovateľ

má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. dobe nájmu

násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené

porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má

povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať.

2.30. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri

prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci

skutočne prevzal.

2.31. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä

o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo

výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu

alebo telefónu.

2.32. Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/čipu/G-karty je spoplatnená podľa platného

Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za kľuč/čip, ktoré obdŕžal na recepcii, počas

celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť. Pri zámene prideleného kľúča klienta

s iným klientom, nebude reklamácia kreditu uznaná.

2.33. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov

primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či

iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

2.34. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe

alebo osobám.

2.35. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra

v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe,

ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej

prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie

vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny

vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok

na kompenzáciu.

2.36. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa

umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

2.37. Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.

2.38. Deti do 15 rokov majú vstup do fitness dovolený iba pod odborným dohľadom

trénera. Deti od 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom

rodičov alebo trénera.

2.39. Zákaz vstupu do prevádzky Fitness/Aerobik platí pre:

a) Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť

klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami,

prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou

zdravie ostatných klientov

d) Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie

bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)

e) Osoby špinavé v znečistenom oblečení

2.40. Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať

alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým

alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby,

ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.

2.41. V prevádzke Fitness/Aerobik je zakázané:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na

fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať

povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných

klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g) Konzumovať (čokoľvek)

h) Čítanie časopisov, novín, kníh v priestoroch sáun

i) Zasahovanie do technického vybavenia

j) Preskakovať turnikety

k) Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

l) Vnášanie a používanie zbraní, nožov a streliva.

m) odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra – v zóne na

cvičenia a aerobikových sálach

2.42. Klient je povinný :

- dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia

akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

- neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia

zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

- šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok

Prevádzky,

- používať čistú a vhodnú športovú obuv,

- dodržiavať pokyny trénera,

- po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie

zo sál),

- používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

- očistiť kardio stroje po použití

- odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni

2.43. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 2.39 až 2.42. môže

Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie

priestorov fitness centra a ukončiť platnosť PASS bez nároku na kompenzáciu.

2.44. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo

nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu

zodpovednosť.

2.45. Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness/Aerobic na svoje

vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

2.46. Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo

preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa,

je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho

zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo

chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.

2.47. Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo

preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa

je povinný preukázať sa pri vstupe zamestnaneckým preukazom (badge) na vyzvanie

Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa. Ak tento nepredloží, nebude mu umožnené

čerpať zvýhodnený vstup.

2.48. Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú

osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

2.49. Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť trénersky vstup podľa platného

Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil mesačný poplatok. Prevádzkovateľ môže

vyžadovať od klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného

Cenníka v prípade, ak Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že klient (externý

tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa

evidovaný ako interný alebo externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa mesačný

poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy

počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej

návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať klientov v Centrách.

2.50. Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť

Externému trénerovi vstup do Centier Golem Clubu, čím taktiež zaniká právo na

vrátenie kreditu na jeho Golem karte.

2.51. V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Golem Clubu je

považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

2.52. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní

používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby

nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia

iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou,

nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového

poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

2.53. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo,

je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením

zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a

dĺžku cvičenia.

2.54. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient

povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

2.55. Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle

reklamačného poriadku.

2.56. V prípade reklamácie zostatku kreditu na Golem karte je Klient povinný predložiť

doklad o dobití.

2.57. Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov,

aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali

pracovné povinnosti zamestnancov Centier Golem Clubu.

2.58. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo

inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade

s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších

predpisov.

2.59. Pred opustením prevádzky je klient povinný vrátiť čip, resp. hodinky alebo kľúč. Pri

neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka.

2.60. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na

vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi

nevzniká.

2.61. V prípadne neschopnosti využívať aktivovaný Pass (zo zdravotných/osobných

dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovaného Passu

klientovi nevzniká.

2.62. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku

kompenzácie zakúpených/aktivovaných Passov.

2.63. Podmienkou registrácie (vydania Golem karty, resp. aktivovania Passu a využitia

služieb) je nahratie fotografie do systému. V prípade, že klient odmietne uloženie

fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.

2.64. Klient je zodpovedný za nahlásenie dátumu aktivácie Passu a správne vyplnenie

údajov v registračnom formulári.

2.65. Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania.

Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.

2.66. V prípade, že klient poskytne prevádzkovateľovi svoju emailovú adresu a zároveň mu

udelí súhlas na marketingové účely, budú klientovi zasielané emailom notifikácie

o rezerváciách, zakúpených službách, prevádzkové oznamy a informácie týkajúce sa

stavu jeho konta, resp. aktívnych passov a kreditu.

3. Starostlivosť o čistotu

3.1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne

podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je

vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené

v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené

pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz

ročne.

3.2. Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej

prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe

zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

3.3. Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie

na osobnú hygienu.

4. Ochrana osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ :

PREMIUM FIT, s.r.o.

Einsteinova 18

851 01 Bratislava

IČO 35 817 721

IČ DPH: SK2020284618

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo

24671/B

4.2. Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu

poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno,

priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, fotografia, nakoľko

spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva

v GOLEM klube za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho

vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov

prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených

účelov spracúvania.

Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a

zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka

tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj

výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno,

priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a

zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to

prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu trvania jeho

členstva v GOLEM klube. Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na

marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link

umiestnený priamo v každom marketingovom emaily, zaslaním emailu

prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa

Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (klientovej záujmovej oblasti

prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované

údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev

prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, klientovej aktivite na

podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade,

ak klient zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi

súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas

s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje

klient prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov

klienta na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si klient neželá

dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním

emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou

reklamou, nie je dôvodom pre odopretie členstva v GOLEM klube a poskytovania

služieb prevádzkovateľa.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V

prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu

bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so

spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený

súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných

dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta

ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom

spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek

stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo

na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných

údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo

namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov,

najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre

spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v

prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte

právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej

forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo

čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k

druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych

predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné

overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené

pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si

prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií

potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému

orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v

rozpore s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v

súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ,

a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným

subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým

boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných

služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový

manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi klienta (ak sa služby

prevádzkovateľa poskytujú klientovi ako zamestnanecký benefit). Údaje poskytnuté

tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje

získané.

Prevádzkový poriadok je platný od 01.10.2018