FYZIOTERAPIA A REHABILITÁCIA

Prevádzkový poriadok pracoviska fyzioterapie

(vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 553/2007 MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia)


Základné údaje

Názov pracoviska:                           Golem club – pracovisko fyzioterapie

Názov zariadenia:                           fyzioterapia Golem

Adresa zariadenia:                          Avion Shopping Park, Ivanská cesta 16 Bratislava

Číslo telefónu:                                 +421 917 508 646

Ordinačné hodiny:                          pondelok–piatok od 7 do 19 hod.

Meno vedúceho pracovníka:           PhDr. Eva Vaská, MPH


Všeobecné údaje


Charakteristika a zameranie

Fyzioterapia sa nachádza v budove Avion Shopping parku na 1. poschodí.

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti: fyzioterapia a liečebná rehabilitácia

Rozsah poskytovaných služieb: regenerácia a rekondícia organizmu


Vybavenie miestností fyzioterapeutov:

Pracovisko je osvetlené svetlíkmi zhora a umelo žiarivkami. Vetranie je zabezpečené klimatizáciou.

Steny sú natreté štandardným náterom, nie sú umývateľné, steny v miestnostiach fyzioterapie sú okolo umývadiel pokryté keramickým obkladom, všetky podlahy sú pokryté PVC krytinou, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.

Súčasťou pracoviska sú Kenny stoly na cvičenie, písacie stoly, stoličky pre pacienta a fyzioterapeuta, náradie na cvičenie.

Všetky dvere sú počas prevádzky otvorené.Telocvičňa je prirodzene osvetlená, vetraná oblokmi a umelo osvetlená žiarivkami.

Súčasťou vybavenia náraďovne sú: bicykel, stepper, bežiaci pás, multifunkčné zariadenie, fitlopty a žinenky na cvičenie.

Miestnosť elektroliečby - 4 Kenny stoly, Phyaction, ultrazvuk, magnetoterapia, razová terapia, bioptronová lampa, podľa potreby oddelená paravánom, steny biele, neumývateľné, umývadlo s obkladom, osvetlenie umelé, stoličky guľaté bez operadla, stolička s operadlom.

Miestnosť pre maséra – 1 polohovací stôl, 2 stoličky, komoda, koberček, vešiak, umývadlo s obkladom, čalúnené kreslo.


Vedľajšie prevádzkové a pomocné miestnosti:

Čakáreň pracoviska je situovaná zvlášť na chodbe. čakáreň je vybavená sedačkou ľahko umývateľnou a dezinfikovateľnou.

Ostatné vedľajšie prevádzkové a pomocné miestnosti fyzioterapie a rehabilitácie sú: kuchynka, šatňa, WC, sprcha, šatňa, šatňové skrinky.


Hygienické vybavenie pre pacientov:

WC pre pacientov, sprcha, šatňové skrinky, čistenie a dezinfekciu zabezpečuje poskytovateľ.Dezinfekčný režim

Mechanická očista pracovných nástrojov sa vykonáva pod tečúcou vodou s prídavkom saponátu. Dezinfekciu prístrojov vykonáva fyzioterapeut prípravkom Chiroseptol, Desprej 1x denne. Dezinfekčný prípravok je pravidelne menený každé 2 mesiace za iný – s inou účinnou látkou na zabránenie vzniku rezistencie. Vyšetrovacie lôžko je pokryté jednorazovým posuvným krepovým papierom, ktorý je menený po každom pacientovi. Lôžko je čistené a dezinfikované denne – mechanická očista teplou vodou s pridaním saponátu a dezinfikované dezinfekčným prostriedkom Desprey, Chloramin, Chiroseptol.


Pri kontaminácií plôch biologickým materiálom sa plocha najskôr prikryje mulom namočeným dezinfekčným prostriedkom s vírus-inaktivačným účinkom, nechá sa pôsobiť podľa času expozície uvedenom na dezinfekčnom prípravku a následne sa miesto mechanicky očistí. Používané dezinfekčné prostriedky – Desprej, Incidur Spray.

Sledovanie a exspiráciu používaných dezinfekčných prostriedkov vykonáva fyzioterapeutka, ktorá zabezpečuje aj ich správne skladovanie.


V hygienickom režime dodržiavame zásadu striedania dezinfekčných prípravkov, každé 2 mesiace pričom dávame dôraz na výmenu účinnej látky v dezinfekčnom prípravku a nie podľa komerčného názvu DP. Striedaním DP vykonávame prevenciu vzniku rezistencie mikroorganizmov voči účinnej zložke prípravku.


Manipulácia s bielizňou:

Použité osobné bielizeň sa skladuje v PVC obaloch na jednorazové použitie v miestnosti na špinavé bielizeň. Vymieňa sa 1x týždenne resp. podľa potreby. Miestnosti na bielizeň sú oddelené osobitne, na čistú a špinavú bielizeň,

Pranie bielizeň prebieha v čistiarni.

Čisté bielizeň sa na pracovisku ukladá do uzatvárateľných skríň na to určených, ktoré sa pravidelne čistia.


Upratovanie

Upratovanie je zabezpečené upratovacou firmou Verve s.r.o a vykonáva sa 1x denne. Umývanie prebieha v dvoch etapách. Najskôr mechanická očista – teplá voda a detergentný roztok, potom dezinfekcia. Na umývanie sa používa systém dvoch vedier – v jednom vedre sa čistiaca huba alebo handra namáča do roztoku čistiaceho alebo dezinfekčného, a do druhého vedra sa použitá huba alebo handra žmýka. Vedrá a mycie handry sú oddelené od vedier a handier na umývanie sociálnych priestorov. Plochy, pracovné stolíky, povrch skríň, okenné parapety, dvere, kľučky, umývadlá umývame denne navlhko. Výlevky sú denne po skončení ordinačných hodín prelievané dezinfekčným prostriedkom Desan GK, na výmenu aktívnych látok: Savo Prim, Jodonal. Na pracovisku máme harmonogram upratovania: denné upratovanie, týždenné a veľké upratovanie.

Denné upratovanie:   vynesenie smetí, umývanie podlahy, utieranie prachu navlhko a dezinfekcia dezinfekčným roztokom.

Týždenné upratovanie a umývanie sa vykonáva pravidelne v piatok:   spočíva v dôslednejšom upratovaní, umývaní dvier, kľučiek, stoličiek, žineniek, fit-lôpt, cvičebného náradie.

 Veľké upratovanie sa robí 1x štvrťročne:   spočíva v umývaní okien, dverí, stien, stropných svietidiel, vykurovacích telies a radiátorov.


Na dezinfekciu a dezinsekciu používame len schválené dezinfekčné prípravky v určenej koncentrácii, pripravované bezprostredne pred použitím.


Pomôcky na upratovanie sú po skončení upratovanie dekontaminované – vydezinfikované a sú uložené vo vetrateľnej miestnosti na to určenej, nie v ambulancii. Osoba vykonávajúca upratovanie používa osobné ochranné pracovné prostriedky určené len na upratovanie

Priestory ambulancie sú nové, maľovanie sa predpokladá za dva roky.


Spôsob manipulácie a likvidácie pevných odpadov

Odpad na ambulancii sa triedi na bežný pevný komunálny odpad a biologický odpad.

Vznikajúci pevný komunálny odpad počas prevádzky je zhromažďovaný do odpadových, ľahko umývateľných a dezinfikovateľných nádob, ktoré sú opatrené jednorazovými PVC vreckami. Po skončené pracovnej zmeny sú odpadové nádoby vyprázdňované. Raz týždenne alebo podľa aktuálnej potreby je vykonaná ich vlhká mechanická očista a dezinfekcia. Zvoz a likvidáciu zabezpečuje firma na to oprávnená.


pracovisko je zásobované pitnou vodou z mestského vodovodu. Pre pacientov je zabezpečený pitný režim.


Zásady osobnej hygieny zamestnancov pri ošetrovaní a vyšetrovaní pacientov:

Zamestnanci používajú len osobné čisté ochranné pracovné prostriedky určené na prácu na vlastnom pracovisku – nohavice, košeľa (tričko), plášť, topánky, výmena 1x týždenne v prípade potreby aj častejšie.

Ochranný pracovný odev si obliekajú pred začiatkom pracovnej zmeny vo vymedzených priestoroch.

Nechty zamestnancov zariadenia musia byť primerane ostrihané a nenalakované, na rukách nesmú byť prstene, šperky a umelé nechty.

Vyšetrovacie a liečebné výkony vykonávame až po dôkladnom umytí rúk dezinfekčným prostriedkom Prosavom, Manisoft, Septoderm. Po kontakte s pacientom s prenosným ochorením, po manipulácii s biologickým materiálom, po manipulácii s použitou bielizňou vykonávame dezinfekciu rúk. Pri práci dodržiavame zásady bariérovej ošetrovacej techniky.

Na utieranie rúk používame jednorazový materiál. Mydlá používame tekuté v jednorazových dávkovačoch.Stravovanie zamestnancov je zabezpečené formou stravných poukážok.


Na dezinfekciu rúk používame Septoderm, Spitaderm.


Fajčenie na pracovisku je zakazené.


Pri zistení kolonizácie alebo infekcie multirezistentnými organizmami nález zreteľne označíme do zdravotnej dokumentácie pacienta, nahlásime na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, oddelenie opidemiológie a zabezpečíme protiepidemické opatrenia.


P R O G R A M    D E Z I N F E K C I E


Predmet

dezinfikovania

Kedy

Ako

Koncentrácia

S čím

 • Dezinfekcia rúk
 • Pred a po kontakte s    pacientom, pred injekciou
 • Votrieť do suchých rúk
 • Neriedený roztok
 • 3 ml 30 sek.
 • Softa-Man
 • Prosavon
 • Spitagel
 • Dezinfekcia pokožky
 • Pred injekciami a punkciami
 • Nastriekať, dodržať dobu pôsobenia
 • Neriedený
 • 15 sek.
 • Softasept N
 • Septederm
 • Skinsept
 • Plošná dezinfekcia
 • 1 x denne a pri nečistení
 • Steny, podlahy, nábytok pretrieť
 • 1,0 %   1 hod.
 • 2,0 %   15 min.
 • Chloramin B
 • Incidur extra
 • Hexaquart
 • Malé plochy,
 • Prístroje
 • Podľa potreby
 • Nastriekať a nechať sušiť
 • 0,5 %   1 hod.
 • Desprej
 • Meliseptol
 • Incidur sprej
 • Umývadlá, Sifóny
 • 1 x denne a pri znečistení povytierať
 • Nechať vlhké do vysušenia
 • 1,0 %   1 hod.
 • 2,0 %   15 min.
 • Chloramín B
 • Melsept SF
 • Hexaquart
 • Toalety
 • 1 x denne a pri znečistení povytierať
 • Nechať vlhké do vysušenia
 • 1,0 %   1 hod.

 • Chloramín B
 • Melsept SF

 • Nábytok
 • 1 x denne a pri znečistení povytierať
 • Nechať vlhké do vysušenia
 • 0,5 %   1 hod.

 • Melsept SF
 • Incidur (SP)
 • Teplomery
 • Podľa potreby
 • Tampón a dezinfekčným roztokom navlhčiť a poutierať
 • Koncentrát
 • Softasept N
 • Desprej
 • Manžety ku tlakomerom
 • Podľa potreby
 • Nastriekať a poutierať
 • Koncentrát
 • Softasept N
 • Desprej

 • Dávkovanie pre prípravu dezinfekčných roztokov: 
  • Množstvo v litroch 
  • Použitá
  • koncentrácia
  • roztoku

  • 0,5 %
  • 1 %
  • 2 %
  • 1 liter
  • 5 ml
  • 10 ml
  • 20 ml
  • 2 liter
  • 10 ml
  • 20 ml
  • 40 ml
  • 8 liter
  • 40 ml
  • 80 ml
  • 160 ml
  • 10 liter
  • 50 ml
  • 100 ml
  • 200 ml

  Zásady prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych ochorení:
  Anamnézu zameriavame aj k objasneniu event. infekcie, jej zdroja a cesty šírenia.
  Odevy pacientov sa odkladajú na mieste na to určenom.

  Postup pri výskyte nozokomiálnych infekcií (NI):
  Prípadné NI sa evidujú v zošite a hlásia sa (podľa závažnosti telefonicky alebo písomne) na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, do 48 hodín od vzniku NI.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (VHB):
  Zdravotnícki pracovníci pracoviska nie sú očkovaní proti VHB
  Pri poranení zdravotníckeho pracovníka od pacienta s neznámym stavom infekciozity sa postupuje podľa odborného usmernenia na vykonávanie opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku:


  Opatrenia pri poranení zdravotníckych pracovníkov – profylaxia vírusových hepatitíd A, B, pr. C 

  Profylaxia ochorenia na vírusovú hepatitídu po kontakte zdravotníckeho pracovníka alebo osoby poskytujúcej prvú pomoc s krvou pacientov pri poranení alebo kontaminácii kože a slizníc vyžaduje:
  • a) nechať ranu niekoľko minút krvácať, potom niekoľko minút dôkladne vymývať mydlom alebo detergentným roztokom a dezinfikovať prípravkom s virucídnym účinkom (napr. Braunol 2000). Pri drobných poraneniach, ktoré nekrvácajú, začať s vymývaním ihneď alebo krvácanie vyvolať.
  • b) odber vzorky krvi pre overenie stavu imunity voči vírusovým hepatitídam typu A, B, prípadne C v dobe expozície nákazy – anti HBs na cito, HBs Ag, anti HBs total, anti HCV, anti HAV. Odber krvi vykonáva lekár primárnej starostlivosti.
  • c) ak ide o krv chorého na vírusovú hepatitídu typu B, nosiča HBs Ag alebo osobu s neznámym stavom infekciozity:
  U osoby riadne očkovanej alebo preočkovanej v posledných piatich rokoch:
  Pri kontaminácii neporanenej kože a slizníc nie je potrebná špecifická pasívna alebo aktívna imunoprofylaxia
  Pri penetrujúcom poranení kože a slizníc alebo pri kontaminácii zapálených plôch kože a slizníc podať jednu dávku vakcíny do 24 hodín, najneskôr do 7 dní po expozícii
  U osoby riadne očkovanej alebo preočkovanej pred viac ako 5-timi rokmi: 
  Podanie 1 dávky hyperimúnneho špecifického imunoglobulínu do 24 hodín a simultánne podať 1 dávku vakcíny proti VH-B. V prípade, že nebolo možné podať imunoglobulín v uvedenom časovom termíne, podať len 1 dávku vakcíny a to čo najskôr
  U osoby neočkovanej:
  Podať do 24 hodín špecifický hyperimúnny imunoglobulín a simultánne podať 1. dávku vakcíny a v očkovaní pokračovať podľa príbalového letáku. U osoby neúplne očkovanej v očkovaní pokračovať v plánovaných termínoch.
  • d) ak ide o krv chorého na hepatitídu bližšie neurčeného typu, postupovať ako v bode a, až c
  • e) ak ide o krv chorého na VHA odporučí sa exponovanému zdravotníckemu pracovníkovi podanie 0,06 až 0,12 ml/kg špecifického ľudského imunoglobulínu (NORGA) čo najskôr po expozícii a odporučiť ďalej simultánne podanie 1. dávky vakcíny proti VHA a pokračovať v očkovaní v intervaloch uvedených v príbalovom letáku

  Každý prípad expozície biologickým materiálom musí zdravotnícky pracovník ohlásiť okamžite svojmu najbližšiemu nadriadenému, ktorý túto udalosť zaznačí do úrazového denníka, zabezpečí overenie okolností, za ktorých k expozícii došlo, zaistí nevyhnutnú dokumentáciu nehody a zabezpečí opatrenia na zabránenie opakovaniu mimoriadnej expozície u iných pracovníkov. 


  Každé poranenie u zdravotníckeho pracovníka – základné údaje (meno, dátum narodenia, bydlisko, pracovné zariadenie, čas a miesto pracovného úrazu, popis práce, pri ktorej k poraneniu prišlo, údaje o pacientovi, od ktorého sa poranil) je potrebné nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlo v Bratislave – oddelenie nozokomiálnych ochorení a sterilizácie.

  • Hlásenie prenosných ochorení:
  • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinný:
  • Hlásiť výskyt prenosného ochorenia, ktoré podlieha povinnému hláseniu podľa Zoznamu povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev  choroboplodných mikroorganizmov, ktorý je uvedený v Zákone NR SR č. 355/2007 o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia na RÚVZ. Výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení sa hlási týždenne vždy vo štvrtok – aj nulový výskyt.
  • Vykonávať lekársky dohľad a predchádzať nozokomiálnym ochoreniam.
  • Zaznamenať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie.
  • Postupovať podľa schváleného prevádzkového poriadku.
  • Poskytovať RUVZ informácie a údaje potrebné na plnenie ich úloh.


   Za dodržiavanie poriadku a jeho kontrolu zodpovedá: PhDr. Eva Vaská, MPH
   Meno: Podpis


    17. 08. 2018
Golem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku