Prevádzkový poriadok

TULIP MARTIN

Prevádzkový poriadok Golem Club MARTIN

Prevádzka: Martin, Pltníky 2

+421 917 508 665, martin@golemclub.sk

(SEE BELOW FOR THE ENGLISH VERSION)


Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa použité pojmy vykladajú v znení v akom sú definované vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovania služieb v telovýchovno-športových prevádzkach GOLEM CLUB (ďalej len ako „VOP“) s ktorými tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť podmienok využívania poskytovaných Služieb klientmi.

1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa zariadenia

PREMIUM FIT, s.r.o., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, DIČ: 2020284618, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B.


Zodpovedný vedúci:      Nikoleta Rafajová

Telefonický kontakt: +421 917 508 665

e-mail: martin@golemclub.sk

Otváracie hodiny prevádzky: Po-Pia 06:00 – 22:00, So, Ne, sviatky: 08:00 – 22:00


2. Druh a spôsob poskytovania Služieb, zakázané úkony pri poskytovaní Služieb

2.1 Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať vybrané Služby Prevádzkovateľa v Prevádzke, alebo čerpať jeho Služby v súlade s podmienkami stanovenými v Cenníku, v tomto prevádzkovom poriadku a vo VOP.

3. Podmienky Prevádzky a zásady ochrany zdravia Klientov a zamestnancov

Dispozičné a priestorové riešenie prevádzky

Vstup (50,8m2), open oficce (8,4m2), šatňa muži (58,9m2) so šatňovými skrinkami v počte 81 v náväznosti n 6x sprchy, hygienické zariadenie (2x WC, 2x pisoár s predsienkou s 2x umývadlom na ruky), sklad, miestnosť pre upratovačku s výlevkou, hygienické zariadenie pre imobilných (1x WC, 1x umývadlo na ruky), kotolňa, šatňa ženy (52,0m2) so šatňovými skrinkami v počte 79 v náväznosti na 6x sprchy, hygienické zariadenie (3x WC s predsienkou s 2x umývadlom na ruky), trénerská miestnosť (10,5m2) so skrinkami, fitness zóna (345,4m2), zóna pre box (28,2m2), cross fit zóna (81,6m2), zóna pre jednoručné činky (24,6m2), aeorobic zóna (59,2m2)


  Objekt je napojený na verejné inžinierske siete mesta:

pitná voda (verejný vodovod v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. Martin) posledná kontrola kvality vody v objekte bola vykonaná dňa: 22.04.2021

-  odkanalizovanie je riešené napojením objektu na verejnú kanalizáciu mesta

-  príprava teplej úžitkovej vody: plynový kondenzačný ohrievač TÚV QUANTUM Q7-IR-32-245

-  vykurovanie a chladenie: kondenzačná jednotka VRV s chladiacim výkonom 37kW a vykurovacím výkonom 28,3 kW

- osvetlenie: umelé (LED lampy a žiarivkové)

- vetranie: pre zabezpečenie potreby vetrania a klimatizovania je navrhnutá zostavená VZT jednotka REMAK AeroMaster Cirrus 4x6 s riadiacim systémom Siemens. VZT jednotka bude okrem filtrácie obsahovať zariadenie na spätné získavanie tepla (krížový doskový rekuperátor s účinnosťou 77%), vodný ohrievač prívodného vzduchu (s teplotným spádom 50/40 C, výkon 60,1 kW), vodný chladič prívodného vzduchu (s teplotným spádom 16/20 C, výkonom 47,2 kW), prívodný a odvodný ventilátor. Regulácia VZT jednotky bude s možnosťou riadenia teploty prívodného vzduchu v rozsahu 17-26 C a vzduchového výkonu. V odvodnom potrubí VZT jednotky bude osadený snímač koncentrácie CO2, na základe ktorého bude VZT jednotka regulovať prívod čerstvého vzduchu podľa kvality vzduchu vo vetranom priestore.

Vetranie fitness zón bude zabezpečené prívodnými textilnými výustkami a odvodnými oceľovými výustkami umiestnenými v kruhovom potrubí.

Vetranie aerobic zóny bude zabezpečené anemostatmi s nastaviteľnými lamelami.

Vetranie foajé a šatní bude zabezpečené pretlakom prívodnými anemostatmi s nastaviteľnými lamelami.

Vetranie spŕch bude zabezpečené podtlakom odvodnými tanierovými ventilmi.

Parametre VZT: Qv = 15.000 m3/h, odsávanie sociálneho zariadenia: Qvo = 700 m3/h

Výmena vzduchu pre jednotlivé priestory:

kotolňa                                          3 nás/hod

trénerská miestnosť                        3 nás/hod

sklad                                             1 nás/hod

oficce                                            50 m3/hod na 1 osobu

fitness                                           90 m3/hod na 1 osobu

3.1 Podmienky vstupu do Prevádzky a poskytnutie Služieb sú uvedené v článku 6. VOP

3.2 Dispozične je Prevádzka členená nasledovne: recepcia, fitness, kardio, performance zóna, aerobiková sála, box zóna, masérska miestnosť, sociálne zariadenia, sprchy, šatne.

3.3 Pri prekročení kapacít jednotlivých častí Prevádzky je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť Klientovi vstup a to až do času kedy to kapacita Prevádzky umožní. V tejto súvislosti nevznikajú Klientovi žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi.

3.4 V prípade ak Klient nepreukáže možnosť využívania Služieb spôsobom, ktorý vyžaduje Prevádzka nie je oprávnený na vstup do Prevádzky.

3.5 Klient je povinný využívať všetky zariadenia a pomôcky v Prevádzke výlučne spôsobom na ktorý sú určené. V prípade pochybností o správnosti ich používania je povinný zdržať sa ich využívania, prípadne požiadať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o možnostiach využívania konkrétneho zariadenia alebo pomôcky.

3.6 Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient spôsobí sám, alebo inej osobe vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.7 Klienti využívajú všetky Služby v Prevádzke na svoje vlastné riziko.


4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa Klientov

4.1 Klient je povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi žiadnym spôsobom nenarúšal chod Prevádzky a nerušený využívanie Služieb inými klientmi.


4.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť zodpovednej osobe Prevádzkovateľa a odložiť ich v úschovni cenín – miesto vyhradené v Prevádzke, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Zodpovednosť za škodu Prevádzkovateľa je bližšie upravená vo VOP.


4.3 K úschove vecí vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb (nie cenín) slúžia očíslované skrinky v šatniach, ktorých zabezpečenie zámkom je povinný vykonať Klient.


4.4 Klient je povinný pri odchode skrinku v šatni a v prípade využitia úschovne cenín vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky v šatni ako aj úschovňu cenín, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prípadne úschovňu cenín prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť veci, nájdené v otvorenej skrinke po dobu 30 dní od nájdenia skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka ak nie je dohodnuté inak. Pri prebratí vecí od Prevádzkovateľa je Klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.


4.5 Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/čipu/Golem karty je spoplatnený podľa platného Cenníka.


4.6 Klient nie je oprávnený uplatňovať u Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov oznámených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.


4.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri prenájme časti alebo celej Prevádzky ako aj pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, odstavenie dodávky vody, elektriny, alebo dodávky teplej vody, nútené uzatvorenie Prevádzky z rozhodnutia prenajímateľa alebo orgánu štátnej správy alebo samosprávy, výpadok elektriny, vytápanie a podobne). Klientovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.


4.8 Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa počas celej doby návštevy Centra


4.9 Poháre s vodou alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.


4.10 Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:

a) Osoby pod zjavným vplyvom alkoholu alebo toxických látok. Posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, alebo na zodpovednej osobe Prevádzkovateľa

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby ktoré vykazujú zjavné znaky prenosných, infekčných chorôb (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ak Prevádzkovateľ alebo Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa vyhodnotí, že zotrvanie takejto osoby v Prevádzke by mohlo spôsobiť ohrozenie zdravia ostatných Klientov, prípadne poškodenie majetku Prevádzkovateľa

d) Osoby, ktoré plánujú využiť Prevádzku na iný účel na aký sú určené (napríklad komerčné alebo iné ako športové využitie) a to bez povolenia Prevádzkovateľa, zodpovednej osoby alebo osoby poverenej Prevádzkovateľom

e) Osoby, ktoré nedodržujú povinnosti stanovené vo VOP alebo tomto Prevádzkovom poriadku

f) Osoby využívajúce Služby v znečistenom, alebo zapáchajúcom oblečení (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom)


4.11 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.


4.12 V Prevádzke je zakázané najmä:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od Prevádzkovateľa

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g) Konzumovať (čokoľvek)

i) Zasahovanie do technického vybavenia Prevádzky

j) Preskakovať turnikety

k) Žiadať Prevádzkovateľa o Služby, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, prípadne odporujú účelu poskytovaných Služieb alebo Prevádzkovému poriadku

l) Vnášanie a používanie zbraní

m) Odkladať tašky, ruksaky a iné predmety v otvorených priestoroch Prevádzky, ako napríklad zóna na cvičenie a aerobikové sály

n) využívanie aerobikovej sály mimo hodín skupinových cvičení alebo počas individuálneho prenájmu


4.13 Klient je povinný najmä:

- dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu Prevádzkovateľa,

- neodkladne informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu Prevádzkovateľa v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí seba alebo aj iných Klientov

- šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzkovateľa alebo tretích osôb,

- používať čistú a vhodnú športovú obuv a športové oblečenie,

- dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa,

- po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie z určených priestorov),

- používať pri cvičení v priestoroch Prevádzky uterák

- očistiť stroje a pomôcky po použití

- odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni


4.14 V prípade nedodržania povinností Klienta uvedených vo VOP alebo povinností uvedených v tomto prevádzkovom poriadku môže Prevádzkovateľ prostredníctvom zodpovednej osoby, alebo službukonajúceho trénera postupovať v zmysle VOP, ako aj požiadať Klienta o bezodkladné opustenie priestorov bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu voči Prevádzkovateľovi.


4.15 Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s Trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.


4.16 Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť externý trénersky poplatok podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od Klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že Klient (externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako Tréner alebo Externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa externý trénerský poplatok. Externý trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách.


4.17 Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.


4.18 Klient sa na cvičení v Centre Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.


5. Spôsob a frekvencia upratovania Prevádzky

5.1 Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v Prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby.

 

6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov

6.1 Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej Prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.


6.2 Rolky (jednorazové papierové utierky) umiestnené v priestoroch Prevádzky sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.


7. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien

7.1 Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.


Prevádzkový poriadok je platný od 01.05.2021
Nikoleta Rafajová

Zodpovedný pracovníkPríloha č.1 – doplnenie prevádzkového poriadku vo vzťahu k poskytovaniu vybraných služieb v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z.


1) Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,


Klientom budú poskytované masážne služby v zmysle platného Cenníka podľa ponúkaných typov masáží v jednotlivých prevádzkach.


Zdravotné kontraindikácie zo strany Klienta 

srdcová slabosť

osoby so srdcovým stimulátorom

všetky krvácavé stavy

všetky horúčkové ochorenia

gravidita, dojčenie

Infekčné kožné choroby

kŕčové žily /varixy/

vysoký krvný tlak

osoby s kovovými transplantátmi

 

Zdravotné kontraindikácie zo strany maséra

 prenosné ochorenia kože

 infekčné ochorenie dýchacích ciest

 akútne chorobné stavy


Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:

manipulácia s jazvami

manipulácia s materskými znamienkami

výkony na očnej rohovke a spojivke


2) Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia Klientov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedný prevádzkar, ktorý dbá na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky. Predovšetkým zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny. K dispozícii majú uterák a mydlo.

Pracovníci vykonávajúci obsluhu zákazníkov musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to:

- mať čistý pracovný odev

- po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky vlastným mydlom pod tečúcou vodu, mať vlastný uterák. 

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov.

V zariadení je na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, vybavená v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Pri poranení maséra, alebo Klienta, alebo pri krvácaní Klienta v súvislosti s výkonom Služby sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom (cutasept).

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne, prípadne jednorazových pomôcok.

Dovolené je používať len zdravotne neškodné kozmetické výrobky z distribučnej siete.


3. Návod na použitie prístrojov


V prípade, ak pri poskytovaní Služieb budú používané prístroje je personál ako aj Klient povinný sa týmto návodom na použitie riadiť. Návod na použitie prístroja je dostupný na Prevádzke. Zdravotné kontraindikácie použitia týchto prístrojov budú uvedené v návodoch na použitie, alebo budú priložené k týmito návodom na použitie.


4. Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov vrátane povrchových plôch miestností a ich vybavenia,

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu je vykonávaná denne po skončení prevádzky (od 22.00 hod do 6.00 hod.) a priebežne počas výkonu práce.

Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom Klienta sa musia umývať a dezinfikovať po každom Klientovi prípravkom na to určeným.

Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expirácie. Ak pri obsluhe Klienta vzniká odpad, ten sa odstraňuje po každom zákazníkovi a zhromažďuje sa v uzatvárateľných nádobách. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.

Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky


Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke: 

Prostriedky na dezinfekciu plôch: pantra, cleamen, krystal

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: peresal


5. Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka musí byť použitá čistá bielizeň.

Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne.

Čistá bielizeň je v dostatočnom množstve uložená v uzatvárateľnej skrinke, použitá bielizeň je odkladaná do plastového uzatvárateľného koša, z ktorého je  denne odvážaná na pranie. V zariadení nie sú vyčlenené priestory na dosúšanie bielizne, preto sa tu táto činnosť nevykonáva. Bielizeň perieme v práčovni. Čistú bielizeň prenášame v jednorazových plastových obaloch – igelitové tašky.


6. Spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je vykonávaná pravidelne - denne. Používajú sa dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich používaní je potrebné dodržať pracovný postup uvedený v návode výrobcu prípravku.

Tuhý komunálny odpad (TKO) sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čista a dezinfikujú.  Odvoz TKO zabezpečuje OC Tulip Martin.


7. spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

Tuhý komunálny odpad (TKO) sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša, nádoby sa denne čista a dezinfikujú.

Odpadová voda je vypúšťaná do verejnej kanalizácie.Prevádzkový poriadok je platný od 01.05.2021Golem Club MARTIN Operating Regulations

Facility: Martin, Pltníky 2

+421 917 508 665, martin@golemclub.sk


Introductory Provisions

For the purposes of these Operating Regulations, the terms used shall be interpreted as they are defined in the General Terms and Conditions for the Provision of Services in GOLEM CLUB's Sports and Fitness Facilities (hereinafter referred to as the "GTC"), with which these Operating Regulations form an integral part of the terms and conditions for the use of the Services provided by the Clients.

1.       Identification details of the facility’s Operator

PREMIUM FIT, s.r.o. with registered office at Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, ID No: 35 817 721, TIN: 2020284618, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sro, Entry No. 24671/B.


Responsible Person: Patrícia Babuljaková

Phone contact: +421 917 508 665

e-mail: martin@golemclub.sk

Facility’s opening hours: Mon-Fri 06:00 a.m. – 10:00 p.m., Sat, Sun, holidays: 08:00 a.m. – 10:00 p.m.


2.       Type and Manner of Provision of the Services, Prohibited Acts in the Provision of the Services

2.1     The Operator provides Services related to a healthy lifestyle, in particular Gym Services, fitness, cardio zones, group exercises, and other Services. The manner of provision of Services means enabling the Clients to use selected Services of the Operator at the Facility or to use its Services in accordance with the terms and conditions set out in the Price List, in these Operating Regulations, and in the GTC.

3.       Operating Conditions and Health Protection Policy for Clients and Employees

The layout and spatial design of the Facility

Entrance (50.8 m2), open office (8.4 m2), men's changing room (58.9 m2) with 81 lockers in connection with 6x showers, sanitary facilities (2x toilet, 2x urinal with 2x hand washbasin), storage, room for cleaning lady with sink, sanitary facilities for the immobile (1x toilet, 1x hand washbasin), boiler room, women's changing room (52.0 m2) with 79 lockers in connection with 6x showers, sanitary facilities (3x toilet with 2x hand wash basin), training room (10.5 m2) with lockers, fitness zone (345.4 m2), boxing zone (28.2 m2), cross fit zone (81.6 m2), one-handed dumbbell zone (24.6 m2), aerobics zone (59.2 m2)


  The building is connected to the public utilities of the city:

-  drinking water (public water supply in the administration of Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Martin) the last water quality control in the object was carried out on: 22 April 2021

- sewerage is solved by connecting the building to the public sewerage system of the city

- hot water supply: gas condensing heater TÚV QUANTUM Q7-IR-32-245

- heating and cooling: VRV condensing unit with cooling capacity 37 kW and heating capacity 28.3 kW

- lighting: artificial (LED and fluorescent lamps)

- ventilation:  to ensure the need for ventilation and air conditioning, a REMAK AeroMaster Cirrus 4x6 air handling unit (HVAC) with Siemens control system is designed. In addition to filtration, the HVAC unit will include a heat recovery unit (cross-plate recuperator with 77% efficiency), a supply air water heater (with a temperature gradient of 50/40 C, 60.1 kW output), a supply air water cooler (with a temperature gradient of 16/20 C, 47.2 kW output), a supply and exhaust fan. The control of the HVAC unit will be with the possibility of controlling the supply air temperature in the range of 17-26 C and the air output. In the exhaust pipeline of the HVAC unit will be installed CO2 concentration sensor, on the basis of which the HVAC unit will regulate the supply of fresh air according to the quality of air in the ventilated space.

Ventilation of the fitness zones will be provided by fabric supply inlets and steel exhaust outlets located in a circular pipeline.

Aerobic zone ventilation will be provided by anemostats with adjustable plates.

Ventilation of the foyer and changing rooms will be provided by pressurised supply anemostats with adjustable plates.

Ventilation of the showers will be provided by negative pressure with drainage plate valves.

HVAC parameters: Qv = 15,000 m3/h, suction of sanitary facilities: Qvo = 700 m3/h

Air exchange for individual rooms:

-     boiler room                                   3 times/h

-     trainer’s room                               3 times/h

-     storage                                          1 time/h

-     office                                            50 m3/h per 1 person

-     fitness                                           90 m3/h per 1 person

3.1     The terms and conditions of access to the Facility and the provision of the Services are set out in clause 6 of the GTC.


3.2     The Facility’s layout is divided as follows: reception, fitness, cardio, performance zone, aerobics hall, boxing zone, sanitary facilities, showers, changing rooms.


3.3     When exceeding the capacity of individual parts of the Facility, the Operator is entitled not to allow the Client to enter until the capacity of the Facility allows it. In this regard, the Client shall not have any claims against the Operator.


3.4     If the Client fails to demonstrate the possibility of using the Services in the manner required by the Facility, the Client shall not be entitled to enter the Facility.


3.5     The Client is obliged to use all equipment and devices in the Facility only in the manner for which they are intended. In case of any doubts about the correctness of their use, the Client shall refrain from using them or ask the person in charge of the Operator about the possibilities of using a particular device or part of equipment.


3.6     The Operator shall not be liable for injuries and accidents caused by the Client to him/herself or to another person by his/her own carelessness or failure to comply with the Operating Regulations.


3.7     Clients use all Services in the Facility at their own risk.

4.       Instructions, Restrictions, and Prohibitions Regarding Clients

4.1     The Client is obliged to behave in such a way as not to interfere with the comfort of other Clients, to avoid damage to health and property and not to interfere in any way with the operation of the Facility and the use of the Services by other Clients by his/her actions.


4.2     The Operator shall not be liable for damage to items brought in or left in the premises during the use of the Services, if these are left outside the places reserved by the Operator. If during the use of the Services the Client places items in the places reserved by the Operator, which individually or in the sum of two or more items exceed the value of EUR 100 (valuable item), he/she is obliged to notify the Operator’s responsible person and place them in the safe deposit box, otherwise the Operator is not liable for any damage, theft, devaluation exceeding the given amount. The liability for damage of the Operator is further regulated in the GTC.


4.3     For the storage of items brought in or left in the Facility during the use of the Services (not valuables), there are numbered lockers in the changing rooms, which the Client is obliged to secure with a lock.


4.4     The Client is obliged to empty the locker in the cloakroom upon departure and leave it unlocked in the case of using the safe for valuables. The Operator has the right to open the lockers in the cloakroom and the safe deposit box which remain locked after the operating hours. The Operator shall not be liable for any damage or loss caused by a breach of the obligation to leave the locker or the safe deposit box empty and unlocked. The Operator is obliged to store items found in an open locker for 30 days after the discovery. When handing over the items, the Operator shall charge the Client a handling fee in accordance with the current Price List unless otherwise agreed. Upon receipt of the items from the Operator, the Client is obliged to hand over a signed affidavit stating that he/she has actually received the items.


4.5     Loss, theft or damage to the key/chip/Golem card is charged according to the applicable Price List.


4.6     The Client is not entitled to make any claims against the Operator due to announced restrictions on the operation of the Centre (sports, social or other events) as long as he/she has been informed of them upon entry.


4.7     The Operator reserves the right to interrupt or restrict the operation of the Centre in justified cases. This applies in particular to the rental of part or all of the Facility as well as necessary repairs and maintenance that are not incompatible with the maintenance of normal and comfortable and safe operation for the members, as well as in a situation caused by force majeure (e.g. water pipe failures, shutdown of water, electricity or hot water supply, forced closure of the Facility due to a decision of the landlord or a state or municipal authority, power outage, flooding, etc.). In this case, the Client shall not be entitled to compensation.


4.8     The Client is obliged to follow all guidelines and instructions of the Operator during the entire period of the visit to the Centre


4.9     Glasses of water or other beverages are not allowed to be distributed around the Centre premises.


4.10   The following are prohibited from entering the Premises:

a) Persons under the apparent influence of alcohol or toxic substances. The judgement is the sole responsibility of the Operator or the Operator's responsible person

b) Persons with animals

c) Persons showing obvious signs of transferable, infectious diseases (assessment is the sole responsibility of the Operator, the Operator's responsible person, or a person authorised by the Operator) or persons with open wounds or skin problems or suffering from any disease, if the Operator or the Operator's responsible person assesses that such a person's stay in the Facility could cause a threat to the health of other Clients or damage to the Operator's property

d) Persons who intend to use the Facility for any purpose other than that for which they are intended (for example, commercial or non-sporting use) without the permission of the Operator, the responsible person, or a person authorised by the Operator

e) Persons who fail to comply with the obligations set out in the GTC or these Operating Regulations

f) Persons using the Services wearing dirty or smelly clothing (the assessment is the sole responsibility of the Operator, the responsible person, or a person authorised by the Operator)


4.11   For safety reasons, persons who cannot move or dress or undress independently without the assistance of another person, as well as persons with significant physical or mental disabilities, are permitted to enter the changing room accompanied by another person who is competent to perform the aforementioned actions.


4.12   In particular, it is forbidden to:

a) Smoking

b) Bringing in and using glass objects (including bottles)

c) Photographing or filming persons or groups without their consent. Photography or filming for commercial purposes and for the press requires written permission from the Operator

d) Make excessive noise and restrict the comfort of other Clients by one’s own behaviour

e) Use sporting and playing equipment

f) Use of drugstore products outside the showers

g) Consume (anything)

i) Interfering with the technical equipment of the Facility

j) Jumping over the turnstiles

k) Request services from the Operator which are not listed in the Price List or which are contrary to the purpose of the Services or the Operating Regulations

l) Carrying and using weapons

m) Leave bags, rucksacks, and other items in open areas of the Facility, such as the exercise area and aerobics halls

n) Use of the aerobics hall outside of group exercise classes or during individual rental hours


4.13    In particular, the Client obliged to:

- observe cleanliness and hygiene in the premises of the Facility, also in case of any deficiency to inform the Operator or the Operator’s responsible person,

- immediately inform the Operator or the Operator’s responsible person in case of sudden deterioration of health, if he/she notices any health problems of him/herself or other Clients

- to treat the equipment of the Facility with care and not to damage the premises and property of the Operator or third parties,

- use clean and appropriate sports footwear and sports clothing,

- comply with the Operator's instructions,

- after the end of the exercise, store the used equipment in the place designated for it (do not take the equipment outside the designated areas),

- use a towel when exercising in the premises of the Facility

- clean machines and equipment after use

- store personal belongings (bags, rucksacks) in a locker in the changing room


4.14   In the event of non-compliance with the Client's obligations set out in the GTC or the obligations set out in these Operating Regulations, the Operator, through the responsible person or the trainer on duty, may proceed in accordance with the GTC, as well as request the Client to leave the premises immediately without any compensation to the Operator.


4.15   The Client who is interested in personal training with the Trainer may ask the Operator’s responsible person for contact or recommendation.


4.16   The External Trainer is required to pay the External Trainer Fee as per the Operator's Price List in force at the time of each admission. The Operator may require the Client to pay the External Trainer Fee in accordance with the applicable Price List in the event that the Operator's responsible person determines that the Client (External Trainer) is visibly guiding (training) another person without being registered with the Operator as a Trainer or an External Trainer who pays the External Trainer Fee with the Operator. The External Trainer Fee includes the External Trainer's personal training sessions as well as the External Trainer's inputs during the training of the External Trainer's Clients. The External Trainer may not address Clients at the Centres during their visit to the Operator's Centres.


4.17    The Clients are obliged to use the exercise equipment, fitness machines, and other equipment of the Centre only in the manner intended for that purpose. They are obliged to behave in such a way as not to damage them or endanger their own health or the health of other Clients. The Operator shall not be liable for injuries and accidents caused by the Client's own carelessness, disregard of his/her own health condition and disregard of the operating rules.


4.18    The Client participates in the exercise at the Operator's Centre at his/her own risk, is physically and mentally healthy, and is able to complete the exercise. Before each exercise, he/she shall consider his/her current state of health and adapt the type of exercise, intensity, load, and duration of the exercise accordingly.

5.       Method and Frequency of Cleaning of the Facility

5.1     Cleaning of the Centre's premises shall be carried out daily prior to the start of operations and on an ongoing basis as required. Cleaning of personal hygiene facilities, surfaces, and floors shall be carried out throughout the day as required. Waste bins located in the Facility are emptied as needed.

 

6.       Procedure for Mechanical Cleaning or Disinfection of Room Surfaces and Furnishings

6.1     Disinfection, cleaning, tidying, as well as all cleanliness and tidiness activities in the entire Facility are the responsibility of an external company, which carries out this activity on the basis of a contractual relationship with the Operator.

6.2     The rolls (disposable paper towels) placed in the premises of the Facility are intended for wiping the machines after their use, not for personal hygiene.

7.       Method and Frequency of Cleaning of Lights and Windows

7.1     Lights and windows shall be protected from breakage by a sufficient distance and shall be cleaned as necessary, but at least once a year.


The Operating Regulations are valid from 1 May 2021


Mgr. Patrícia Babuljaková

Responsible PersonGolem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku